Přísloví 2:1–22

2  Můj synu, přijmeš-li mé řeči+ a budeš-li u sebe chovat má vlastní přikázání jako poklad,+  abys svým uchem věnoval pozornost moudrosti,+ abys naklonil své srdce k rozlišovací schopnosti,+  budeš-li kromě toho volat po porozumění+ a vydávat svůj hlas pro rozlišovací schopnost,+  budeš-li to stále hledat jako stříbro+ a stále po tom pátrat jako po schovaných pokladech,+  v tom případě porozumíš bázni před Jehovou+ a najdeš i poznání Boha.*+  Jehova sám totiž dává moudrost;+ z jeho úst je poznání a rozlišovací schopnost.+  A pro přímé bude jako poklad chovat praktickou moudrost;+ pro ty, kdo chodí v ryzosti, je štítem+  v tom, že zachovává stezky soudu,+ a cestu svých věrně oddaných,* tu bude střežit.+  V tom případě porozumíš spravedlnosti a soudu a přímosti, celému běhu toho, co je dobré.+ 10  Když ti do srdce vstoupí moudrost,+ a poznání se stane příjemným samotné tvé duši,+ 11  schopnost přemýšlet bude nad tebou držet stráž,+ rozlišovací schopnost tě bude bedlivě střežit,+ 12  aby tě osvobodily od špatné cesty,+ od člověka mluvícího zvrácenosti,+ 13  od těch, kdo opouštějí stezky přímosti, aby chodili po cestách tmy,+ 14  od těch, kdo se radují, když činí špatné,+ kdo mají radost ze zvráceností špatnosti;+ 15  od těch, jejichž stezky jsou pokřivené a kdo se odchylují v celém svém běhu;+ 16  aby tě osvobodily od cizí ženy, od cizinky,+ která uhladila své vlastní řeči,+ 17  která opouští důvěrného přítele svého mládí+ a zapomněla i na smlouvu svého Boha.+ 18  Vždyť dolů do smrti vskutku klesá její dům a dolů k těm, [kdo jsou] bezmocní ve smrti,* její stopy.+ 19  Nikdo z těch, kdo s ní mají poměr, nepřijde zpět ani se znovu nedostane na stezky živých.+ 20  Účelem je, abys chodil cestou dobrých lidí+ a aby ses držel stezek spravedlivých.+ 21  Vždyť přímí, ti budou přebývat na zemi,+ a bezúhonní, ti na ní zbudou.+ 22  Pokud jde o ničemné, ti budou právě ze země odříznuti;+ a pokud jde o zrádné, ti z ní budou vytrženi.+

Poznámky

„Boha.“ Heb. ʼElo·himʹ.
Nebo „svých lidí milující laskavosti“, Mmargin (TLXXSyVg mají znění podobné); M „svého člověka milující laskavosti“.
„Těm, [kdo jsou] bezmocní ve smrti.“ Heb. refa·ʼimʹ; T(aram.) gib·bo·raiʹia, „obři “; LXX „v hádu [řec. haiʹdei] se zrozenými ze země“; Vgc(lat.) inʹfe·ros.