Přísloví 13:1–25

13  Syn je moudrý [tam], kde je otcovské ukázňování,+ ale posměvač je ten, kdo neslyšel přísné napomenutí.+  Z plodů svých úst bude muž jíst dobré,+ ale samotnou duší* těch, kdo jednají zrádně, je násilí.+  Kdo střeží svá ústa, zachovává svou duši.+ Kdo rozevírá rty — obdrží zkázu.+  Lenoch se projevuje jako žádostivý, jeho duše však [nemá] nic.+ Ale právě duše pilných ztuční.+  Spravedlivý nenávidí falešné slovo,+ ale ničemní jednají hanebně a působí si potupu.+  Spravedlnost bedlivě střeží toho, kdo na své cestě neškodí,+ ale ničemnost podvrací hříšníka.*+  Existuje ten, kdo předstírá, že je bohatý, a přitom nemá vůbec nic;+ [a] je ten, kdo předstírá, že má málo prostředků, a přitom [má] mnoho hodnotných věcí.  Výkupným za duši muže je jeho bohatství,+ ale kdo [má] málo prostředků, neslyšel přísné napomenutí.+  Právě světlo spravedlivých se bude radovat;+ ale lampa ničemných — ta bude uhašena.+ 10  Opovážlivostí [člověk] jen vyvolává zápas,+ ale u těch, kdo se spolu radí, je moudrost.+ 11  Hodnotných věcí, jež vyplývají z marnosti, ubývá,+ ale ten, kdo vybírá rukou, působí vzrůst.+ 12  Odkládaným očekáváním onemocní srdce,+ ale když vytoužená věc skutečně přijde, je stromem života.+ 13  Kdo pohrdl slovem,+ od toho bude uchvácena zástava [dlužníka]; ale kdo se bojí přikázání, ten bude odměněn.+ 14  Zákon moudrého je zdrojem* života,+ aby [člověka] odvrátil od léček smrti.+ 15  Dobré pochopení dává přízeň,+ ale cesta těch, kdo jednají zrádně, je hrbolatá.*+ 16  Každý chytrý bude jednat s poznáním,+ ale ten, kdo je hloupý, bude rozšiřovat pošetilost.+ 17  Posel, který je ničemný, upadne do špatného,+ ale věrný zplnomocněnec je uzdravením.+ 18  Kdo zanedbává ukázňování, [dochází] k chudobě a zneuctění,+ ale kdo se drží pokárání, ten je oslaven.+ 19  Touha, když [je] uskutečněna, je duši příjemná;+ ale pro hlupáky je něčím odporným odvrátit se od špatného.+ 20  Kdo chodí s moudrými, zmoudří,+ ale ten, kdo jedná s hlupáky, pochodí špatně.+ 21  Hříšníky, ty pronásleduje neštěstí,+ ale spravedlivé odměňuje dobro.+ 22  Kdo je dobrý, zanechá dědictví synům synů, a jmění hříšníka je něco uchovaného jako poklad pro spravedlivého.+ 23  Zoraná zemská půda lidí s malými prostředky [vydává] mnoho potravy,+ ale existuje ten, kdo je smeten pro nedostatek soudu.+ 24  Kdo zadržuje svůj prut, nenávidí svého syna,+ ale kdo ho miluje, ten ho opravdu vyhledává s ukázňováním.+ 25  Spravedlivý jí, [dokud není] jeho duše nasycena,+ ale břicho ničemných bude prázdné.+

Poznámky

„Ale samotnou duší (touhou duše).“ Heb. weneʹfeš; řec. psy·chaiʹ, mn. č.; lat. aʹni·ma.
Na základě malé opravy; M patrně uvádí „ničemnost je to, co pokřivuje oběť za hřích.“
Nebo „studnou“. Heb. meqórʹ.
„Hrbolatá“, podle návrhu obsaženého v BDB, s. 451; na základě opravy v M „jejich pohromou“.