Přísloví 10:1–32

10  Šalomounova přísloví.+ Moudrý syn je ten, který rozradostňuje svého otce,+ a hloupý syn je zármutkem své matky.+  Poklady ničemného nebudou k prospěchu,+ ale spravedlnost, ta osvobodí od smrti.+  Jehova nenechá duši spravedlivého hladovět,+ ale dychtivost ničemných odstrčí.+  Kdo pracuje nedbalou rukou, bude mít málo prostředků,+ ale ruka pilného, ta ho obohatí.+  Syn, který jedná s pochopením, v letní době shromažďuje; syn, který jedná hanebně, během žně tvrdě spí.+  Požehnání jsou pro hlavu spravedlivého,+ ale pokud jde o ústa ničemných, ta zakrývají násilí.*+  Památka spravedlivého je k požehnání,+ ale i to jméno ničemných shnije.+  Kdo je v srdci moudrý, přijme přikázání,+ ale ten, kdo je svými rty pošetilý, bude pošlapán.+  Kdo chodí v ryzosti, bude chodit v bezpečí,+ ale kdo křiví své cesty, učiní se známým.+ 10  Kdo přimhuřuje oko, způsobí bolest,+ a ten, [kdo je] svými rty pošetilý, bude pošlapán.+ 11  Ústa spravedlivého jsou zdrojem* života;+ ale pokud jde o ústa ničemných, ta zakrývají násilí.+ 12  Nenávist, ta popouzí [ke] svárům,+ kdežto láska přikrývá dokonce všechny přestupky.+ 13  Na rtech člověka s porozuměním lze nalézt moudrost,+ ale prut je pro záda toho, komu se nedostává srdce.*+ 14  Moudří jsou ti, kdo chovají poznání jako poklad,+ ale ústa pošetilého jsou blízká sebezničení.+ 15  Hodnotné věci boháče jsou jeho silným městečkem.+ Zkázou ponížených je jejich chudoba.+ 16  Činnost spravedlivého vede k životu;+ co vytváří ničemný, vede k hříchu.+ 17  Kdo se drží ukázňování, je stezkou k životu,*+ ale kdo opouští kárání, působí bloudění.+ 18  Kde někdo zakrývá nenávist, tam jsou falešné rty,+ a kdo předkládá špatnou zprávu, je hloupý.+ 19  V hojnosti slov nechybí přestupek,+ ale ten, kdo ovládá své rty, jedná rozvážně.+ 20  Jazyk spravedlivého je vybrané stříbro;+ srdce ničemného má malou cenu.+ 21  Rty spravedlivého, ty stále pasou* mnohé,+ ale pošetilí stále umírají, protože se jim nedostává srdce.*+ 22  Jehovovo požehnání — to obohacuje,+ a on k němu nepřidává žádnou bolest.*+ 23  Pěstovat nevázané chování* je pro hlupáka jako hra,+ ale moudrost je pro muže* s rozlišovací schopností.+ 24  Věc znepokojující ničemného — ta na něho přijde;+ ale touze spravedlivých bude vyhověno.+ 25  Jako když přeletí vichr, tak ničemný už není;+ ale spravedlivý je základem na neurčitý čas.+ 26  Jako ocet pro zuby a jako dým pro oči, takový je lenoch pro ty, kdo ho vysílají.+ 27  Bázeň před Jehovou, ta přidá dnů,+ ale roky ničemných budou ukráceny.+ 28  Očekáváním spravedlivých je radost,+ ale naděje ničemných, ta zanikne.+ 29  Jehovova cesta je pevností pro bezúhonného,+ ale zkáza je pro ty, kdo konají to, co ubližuje.+ 30  Pokud jde o spravedlivého, ten nebude na neurčitý čas přiveden k vrávorání;+ ale pokud jde o ničemné, ti nebudou stále přebývat na zemi.+ 31  Ústa spravedlivého — ta nesou ovoce moudrosti,+ ale jazyk zvrácenosti bude odříznut.+ 32  Rty spravedlivého — ty poznají dobrou vůli,+ ale ústa ničemných jsou zvrácenost.+

Poznámky

Nebo „ústa ničemných, ta zakryje násilí“. Srovnej v. 11.
Nebo „studnou“. Heb. meqórʹ.
Nebo „kdo je bez dobré pohnutky“. Heb. chasar-levʹ.
„Je na stezce k životu“, na základě pozměněného značení samohlásek v M.
„Stále pasou.“ Heb. jir·ʽ.
Nebo „protože jsou bez dobré pohnutky“. Heb. ba·chasar-levʹ.
Nebo „a bolest[né úsilí] k němu nic nepřidá“.
„Nevázané chování.“ Heb. zim·mahʹ. Viz Ga 5:19, ppč. „chování“.
„Pro muže.“ Heb. leʼišʹ.