Ozeáš 9:1–17

9  „Neraduj se, Izraeli.+ Nejednej radostně jako národy.+ Smilstvem jsi totiž odešel z [místa] po boku svého Boha.+ Zamiloval sis dary z platu [prostitutky] na všech obilných mlatech.+  Mlat a vinný lis je neživí,+ a i sladké víno ji zklamává.+  Nebudou dál bydlet v Jehovově zemi+ a Efrajim se vrátí do Egypta+ a v Asýrii budou jíst, co je nečisté.+  Nebudou dál vylévat víno Jehovovi.+ A jejich oběti mu nebudou libé;+ pro ně jsou jako chléb časů truchlení;+ všichni, kdo jej jedí, se poskvrní. Jejich chléb je totiž pro jejich vlastní duši;* nepřijde do Jehovova domu.+  Co budete dělat v den setkání a v den Jehovova svátku?+  Vždyť pohleďte, kvůli vyplenění+ budou muset jít. Sesbírá je Egypt;+ Memfis,*+ ta je pohřbí. Pokud jde o jejich žádoucí věci ze stříbra, ty vezmou do vlastnictví kopřivy;+ v jejich stanech budou trnité keře.+  Přijdou dny, kdy se [jim] dostane pozornosti;+ přijdou dny náležitého placení.+ Ti z Izraele [to] poznají.+ Prorok bude pošetilý,+ muž inspirovaného výroku* zešílí kvůli hojnosti tvého provinění,+ dokonce nevraživost bude hojná.“  Efrajimův strážný+ byl s mým Bohem.*+ Pokud jde o proroka,+ na všech jeho cestách je ptáčníkova past;+ v domě jeho Boha je nevraživost.  Zašli hluboko do ničení,*+ jako za dnů Gibeje.+ Vzpomene si na jejich provinění;+ bude věnovat pozornost jejich hříchům. 10  „Jako hrozny v pustině jsem našel Izrael.+ Jako raný fík na fíkovníku v jeho počátku jsem viděl vaše praotce.+ Sami vešli k Baalovi z Peoru*+ a přistoupili k tomu, aby se zasvětili* té hanebné věci,+ a stali se ohavnými jako [předmět] jejich lásky.+ 11  Pokud jde o Efrajima, jejich sláva ulétá jako létající tvor,+ takže není žádné rození a žádné [těhotné] břicho a žádné početí.+ 12  Ačkoli totiž vychovávají své syny, také je připravím o děti, takže nebude člověk;+ protože — běda také jim, až se od nich odvrátím!+ 13  Efrajim, kterého jsem viděl zasazeného v pastvině jako Tyros,+ ano Efrajim je určen, aby vyvedl své syny dokonce k tomu, kdo zabíjí.“+ 14  Dej jim, Jehovo, co bys [jim] měl dát.+ Dej jim potrácející lůno+ a sesychající prsy. 15  „Všechna jejich špatnost byla v Gilgalu,+ neboť tam jsem je musel nenávidět.+ Kvůli zlu jejich jednání je vyženu ze svého vlastního domu.+ Nebudu je dál milovat.+ Všechna jejich knížata jednají zatvrzele.+ 16  Efrajim bude sražen.+ Samotný jejich kořen uschne.+ Neurodí žádné ovoce.+ Také v případě, že porodí, usmrtím dokonce žádoucí věci jejich břicha.“+ 17  Můj Bůh*+ je zavrhne, neboť mu nenaslouchali,+ a stanou se uprchlíky mezi národy.+

Poznámky

Nebo „pro ně samotné“. Heb. lenaf·šamʹ; řec. tais psy·chaisʹ au·tonʹ; lat. aʹni·mae i·psoʹrum. Viz dodatek 4A.
„Memfis.“ Řec. a lat. Memʹfis; heb. Mof; T(aram.) leMa·fésʹ; syr. u·Ma·fes.
Nebo „muž inspirace“. Dosl. „muž ducha“. Heb. ʼiš ha·ruʹach; řec. anʹthro·pos ho pneu·ma·to·foʹros, „muž nesoucí ducha; muž inspirovaný“; Vgc(lat.) viʹrum spi·ri·tu·aʹlem.
„Mým Bohem.“ Heb. ʼElo·haiʹ.
Dosl. „Učinili [to] hlubokým, uvedli [to] do zkázy“, M; možná na základě opravy „Udělali jeho jámu hlubokou“.
Nebo „Baal-peorovi“.
Nebo „aby se odtáhli k; aby se považovali za oddělené pro“.
„Můj Bůh.“ Heb. ʼElo·haiʹ.