Ozeáš 7:1–16

7  „V čase, kdy bych Izraeli přinesl uzdravení,+ odkrylo se také opravdu Efrajimovo provinění+ a špatné věci Samaří;+ prováděli totiž faleš,+ a vchází zloděj; venku skutečně podniká výpad loupeživá tlupa.+  A neříkají svému vlastnímu srdci,+ že si budu pamatovat na všechnu jejich špatnost.+ Nyní je obklopila jejich jednání.+ Přišla před můj obličej.+  Svou špatností rozradostňují krále a svými podvody knížata.+  Všichni jsou cizoložníci,+ jako pec zapálená pekařem, [který] přestane šťouchat, když uhněte těsto, dokud nevykyne.  V den našeho krále si knížata přivodila nemoc+ — je vztek kvůli vínu.+ Natáhl ruku spolu s těmi, kdo se vysmívají.  Přiblížili totiž své srdce jakoby k peci;+ hoří uvnitř nich.+ Jejich pekař spí celou noc; ráno [pec]* hoří jako planoucím ohněm.+  Rozpalují se všichni jako pec a opravdu pohlcují své soudce. Jejich králové všichni padli;+ nikdo z nich ke mně nevolá.+  Pokud jde o Efrajima, ten se osobně míchá mezi národy.+ Efrajim se stal kulatým koláčem neobráceným na druhou stranu.+  Cizí lidé pohltili jeho sílu,+ a on [to] nepoznal.+ I šediny mu zbělely, ale on [to] nepoznal. 10  A pýcha Izraele mu svědčila do obličeje,+ a nevrátili se k Jehovovi, svému Bohu,*+ ani ho kvůli tomu všemu nehledali.+ 11  A Efrajim se prokazuje být jako prostomyslná holubice+ bez srdce.*+ Volali k Egyptu;+ odešli do Asýrie.+ 12  Kteroukoli cestou půjdou, rozestřu přes ně svou síť.+ Strhnu je dolů jako nebeské létající tvory.+ Budu je ukázňovat v souhlasu se zprávou pro jejich shromáždění.+ 13  Běda jim,+ vždyť ode mne uprchli!+ Plenění na ně, vždyť přestupovali proti mně! A sám jsem přistoupil k tomu, abych je vyplatil,+ ale oni mluvili lži dokonce proti mně.+ 14  A srdcem+ ke mně nevolali o přispění, ačkoli na svých lůžkách stále kvíleli. Kvůli svému obilí a sladkému vínu se potloukali;+ obraceli se proti mně.+ 15  A já, já jsem ukázňoval;+ posiloval jsem jejich paže,+ ale úkladně proti mně stále plánovali, co je špatné.+ 16  A přistoupili k tomu, aby se vrátili — ne k něčemu vyššímu;*+ stali se podobnými uvolněnému luku.+ Mečem padnou jejich knížata kvůli otevřenému odsouzení jejich jazyka.+ To bude jejich výsměch v egyptské zemi.“+

Poznámky

Dosl. „on“, vztahuje se na „pec“, v heb. m. r.
„Svému Bohu.“ Heb. ʼElo·hé·hemʹ.
Nebo „bez dobré pohnutky“. Heb. ʼén lev.
„Ne k něčemu vyššímu.“ Dosl. „ne směrem nahoru“, tj. ne k vyvýšenému způsobu uctívání. Heb. loʼ ʽal.