Ozeáš 13:1–16

13  „Když Efrajim mluvil, chvěli se; sám nesl [váhu] v Izraeli.+ Ale přistoupil k tomu, aby se provinil vzhledem k Baalovi+ a zemřel.+  A nyní se dopouštějí dalšího hříchu a dělají si litou sochu ze svého stříbra,+ modly podle svého vlastního porozumění,+ to všechno dílo řemeslníků.+ Jim říkají: ‚Ať obětující, kteří jsou lidé,* líbají pouhá telata.‘+  Proto se stanou podobnými oblakům zrána+ a rose, která brzy sejde; podobnými plevám, které bouře odnáší z mlatu,+ a dýmu ze [střešního] otvoru.  Ale já jsem Jehova, tvůj Bůh,* od egyptské země,+ a žádného jiného Boha kromě mne jsi neznal; a nebyl žádný zachránce, jen já.+  Znal jsem tě v pustině,+ v zemi horeček.*+  Podle své pastvy se také nasytili.+ Nasytili se, a jejich srdce se začalo vyvyšovat.+ Proto na mne zapomněli.+  A stanu se jim jakoby mladým lvem.+ Jako levhart u cesty budu stále hledět.+  Střetnu se s nimi jako medvěd, který ztratil svá mláďata,+ a rozervu jim osrdí. A pohltím je tam jako lev;+ divoké polní zvíře je roztrhá na kusy.+  Jistě tě to zničí,+ Izraeli, protože to bylo proti mně, proti tvému pomocníkovi.+ 10  Kdepak je tvůj král, aby tě zachránil ve všech tvých městech,+ a tvoji soudcové, [o] nichž jsi řekl: ‚Dej mi přece krále a knížata‘?+ 11  Přistoupil jsem k tomu, abych ti dal krále ve svém hněvu+ a odejmu [ho] ve svém rozlícení.+ 12  Efrajimovo provinění je zabaleno, jeho hřích je chován jako poklad.+ 13  Přijdou na něho bolestivé porodní křeče rodičky.+ Je to syn nemoudrý,+ neboť se nezastaví v období, kdy [z lůna] prorážejí synové.+ 14  Vyplatím je z ruky šeolu;*+ získám je zpět* ze smrti.*+ Kde jsou tvá žihadla, Smrti?+ Kde je tvá ničivost, Šeole?*+ Soucit, ten bude skryt před mýma očima.+ 15  V případě, že by sám jako syn rákosů projevil plodnost,+ přijde východní vítr, vítr* Jehovův.+ Přichází z pustiny a vysuší jeho studnu a vyprázdní jeho zřídlo.+ Ten vyloupí poklad všech žádoucích předmětů.+ 16  Samaří bude pokládáno za provinilé,+ neboť se skutečně bouří proti svému Bohu.*+ Padnou mečem.+ Jejich vlastní děti budou rozraženy na kusy+ a jejich těhotné ženy budou rozpárány.“+

Poznámky

Dosl. „obětující z pozemského člověka [heb. ʼa·dhamʹ]“.
„Tvůj Bůh.“ Heb. ʼElo·hejʹkha.
Nebo „sucha“.
„Šeolu.“ Heb. šeʼólʹ; řec. haiʹdou; lat. morʹtis, „smrti“. Viz dodatek 4B.
Nebo „je vykoupím“. Heb. ʼegh·ʼa·lemʹ.
„Ze smrti.“ Heb. mim·maʹweth; řec. ek tha·naʹtou; lat. de morʹte.
„Šeole.“ Heb. šeʼólʹ; řec. haiʹde; lat. in·ferʹne.
„Vítr.“ Heb. ruʹach; lat. venʹtum. Viz 1Mo 1:2, ppč. „síla“.
„Proti svému Bohu.“ Heb. bEʼ·lo·hejʹha.