Nehemjáš 3:1–32

3  A velekněz Eljašib+ a jeho bratři, kněží, přistoupili k tomu, aby vstali a stavěli Ovčí bránu.+ Sami ji posvětili+ a zasadili její dveře; a posvětili ji až po věž Mea,*+ až po věž Chananel.+  A po jejich boku stavěli muži z Jericha.+ A po jejich boku stavěl Zakkur, syn Imriho.  A Rybnou bránu,+ tu stavěli synové Hassenaay; sami ji vydřevili+ a potom zasadili její dveře,+ její zástrčky a její závory.+  A po jejich boku pracoval na opravách Meremot,+ syn Urijáše,+ syna Hakkocova, a po jejich boku pracoval na opravách Mešullam,+ syn Berekjáše, syna Mešezabelova; a po jejich boku pracoval na opravách Cadok, syn Baanův.  A po jejich boku pracovali na opravách Tekoané;+ jejich majestátní+ [osoby] však nevložily šíji do služby svých pánů.*  A Bránu starého [města],+ tu opravil Jojada, syn Paseachův, a Mešullam, syn Besodejášův; sami ji vydřevili a potom zasadili její dveře a její zástrčky a její závory.+  A po jejich boku pracovali na opravách Gibeoňan+ Melatjáš a Meronoťan+ Jadon, muži z Gibeonu+ a Micpy,+ patřící trůnu místodržitele+ za Řekou.+  Po jeho boku pracoval na opravách Uzziel, syn Charhajášův, zlatníci;+ a po jeho boku pracoval na opravách Chananjáš, příslušející k těm, kdo míchají masti;+ a přistoupili k tomu, aby vydláždili Jeruzalém až k Široké zdi.+  A po jejich boku pracoval na opravách Refajáš, syn Churův, kníže poloviny jeruzalémské oblasti. 10  A po jejich boku pracoval před svým vlastním domem na opravách Jedajáš, syn Charumafův;+ a po jeho boku pracoval na opravách Chattuš, syn Chašabnejášův. 11  Jiný vyměřený úsek, ten opravili Malkijáš, syn Charimův,+ a Chaššub, syn Pachat-moabův,*+ a také Věž pekařských pecí.+ 12  A po jeho boku pracoval na opravách Šallum, syn Hallochešův, kníže+ poloviny jeruzalémské oblasti, on a jeho dcery. 13  Údolní bránu,+ tu opravil Chanun a obyvatelé Zanoachu;+ sami ji postavili, a potom zasadili její dveře,+ její zástrčky+ a její závory,+ také tisíc loket* ve zdi až po Bránu hromad popela.*+ 14  A Bránu hromad popela, tu opravil Malkijáš, syn Rekabův, kníže bet-hakkeremské oblasti;+ sám ji stavěl a zasadil její dveře, její zástrčky a její závory. 15  A Pramennou bránu,+ tu opravil Šallun,* syn Kolchozeho, kníže oblasti Micpy;+ sám přistoupil k tomu, aby ji postavil a aby ji zastřešil a aby zasadil její dveře, její zástrčky a její závory,+ a také zeď Kanálového rybníka*+ ke Králově zahradě+ a až ke Schodišti,+ které schází od Města Davidova.+ 16  Po něm pracoval na opravách Nehemjáš, syn Azbukův, kníže poloviny bet-curské oblasti,+ až před Davidova Pohřební místa+ a až k rybníku,+ který byl udělán, a až k Domu silných.*+ 17  Po něm pracovali na opravách Levité,+ Rechum, syn Baniho;+ po jeho boku Chašabjáš, kníže poloviny keilské+ oblasti, pracoval na opravách za svou oblast. 18  Po něm pracovali na opravách jejich bratři, Bavvai, syn Chenadadův, kníže poloviny keilské oblasti. 19  A Ezer, syn Ješuův,*+ kníže z Micpy,+ opravoval po jeho boku jiný vyměřený úsek před výstupem ke Zbrojnici u Opěrného pilíře.+ 20  Po něm se zápalem+ pracoval Baruk, syn Zabbaiův,+ [a] opravil jiný vyměřený úsek od Opěrného pilíře až ke vchodu [do] domu velekněze Eljašiba.+ 21  Po něm Meremot, syn Urijáše,+ syna Hakkocova, opravil jiný vyměřený úsek od vchodu do Eljašibova domu až na konec Eljašibova domu. 22  A po něm pracovali na opravách kněží, muži z [Jordánské] Oblasti.+ 23  Po nich* pracovali na opravách Benjamín a Chaššub před svým vlastním domem. Po nich pracoval na opravách Azarjáš, syn Maasejáše, syna Ananjášova, blízko svého vlastního domu. 24  Po něm Binnuj, syn Chenadadův, opravil jiný vyměřený úsek od Azarjášova domu až k Opěrnému pilíři+ a až k nároží. 25  [Po něm pracoval na opravách] Palal, syn Uzaiův, před Opěrným pilířem a věží, která vychází z Králova domu,+ tou horní, jež patří k Nádvoří stráže.+ Po něm byl Pedajáš, syn Parošův.+ 26  A Netinim*+ bydleli v Ofelu;+ [pracovali na opravách] až před Vodní bránu+ na východě a vyčnívající věž. 27  Po nich opravili jiný vyměřený úsek Tekoané,+ od [místa] před velkou vyčnívající věží až po zeď Ofelu. 28  Nad Koňskou branou+ pracovali na opravách kněží, každý před svým vlastním domem. 29  Po nich pracoval na opravách Cadok,+ syn Immerův, před svým vlastním domem. A po něm pracoval na opravách Šemajáš, syn Šekanjášův, strážce Východní brány.*+ 30  Po něm opravil jiný vyměřený úsek Chananjáš, syn Šelemjášův, a Chanun, šestý syn Calafův. Po něm pracoval na opravách Mešullam,+ syn Berekjášův, před svým vlastním sálem.+ 31  Po něm pracoval na opravách Malkijáš, člen* zlatnického cechu,+ až k domu Netinim+ a obchodníků,+ před Prohlídkovou branou* a až k nárožní nástřešní místnosti. 32 * A mezi nárožní nástřešní místností a Ovčí branou+ pracovali na opravách zlatníci a obchodníci.

Poznámky

Dosl. „Věž sta“.
„Svých pánů.“ Heb. ʼadho·né·hemʹ, mn. č. od a·dhónʹ, možná k označení vznešenosti.
Znamená „Místodržitel Moabu“.
Asi 445 m.
„Hnojnou bránou“, LXXVg.
„Šallum“, Sy a některé heb. rkp.
Nebo „rybníka Šela“.
Nebo „Gibborim“. Heb. hag·Gib·bo·rimʹ.
‚Jesus‘, LXX.
„Něm“, M.
„A Netinim (chrámoví otroci).“ Dosl. „A daní“. Heb. wehan·Nethi·nimʹ; řec. Na·thi·nimʹ; Vgc(lat.) Na·thi·naeʹi. Srovnej 4Mo 3:9 ppč.
Dosl. „Brány východu [slunce]“.
Dosl. „syn“.
Nebo „Bránou Hammifkad“.
V okrajové poznámce v M je k tomuto v. uveden heb. výraz, který znamená „polovina knihy“ a ukazuje, že toto je prostřední z 685 heb. veršů spojených knih Ezra a Nehemjáš a že v M tyto dvě knihy tvořily jeden celek.