Nehemjáš 12:1–47

12  A to byli kněží a Levité, kteří vyšli se Zerubbabelem,+ synem Šealtielovým,+ a Ješuou:+ Serajáš, Jeremjáš, Ezra,  Amarjáš,+ Malluk, Chattuš,  Šekanjáš, Rechum, Meremot,  Iddo, Ginnetoj, Abijáš,  Mijamin, Maadjáš, Bilga,  Šemajáš+ a Jojarib, Jedajáš,+  Sallu,* Amok,+ Chilkijáš, Jedajáš.+ Ti byli hlavami kněží a jejich bratrů za Ješuových+ dnů.  A Levité byli Ješua,+ Binnuj,+ Kadmiel,+ Šerebjáš, Juda, Mattanjáš,+ nad vzdáváním díků, on a jeho bratři.  A jejich bratři Bakbukjáš a Unni byli naproti nim k strážním povinnostem. 10  Ješua se stal otcem Jojakimovým+ a Jojakim se stal otcem Eljašibovým+ a Eljašib Jojadovým.+ 11  A Jojada se stal otcem Jonatanovým a Jonatan se stal otcem Jadduovým.+ 12  A za dnů Jojakimových byli kněží, hlavy otcovských domů:+ za Serajáše+ Merajáš; za Jeremjáše Chananjáš; 13  za Ezru+ Mešullam; za Amarjáše Jehochanan; 14  za Mallukiho* Jonatan; za Šebanjáše+ Josef; 15  za Charima+ Adna; za Merajota Chelkai; 16  za Idda Zecharjáš; za Ginnetona Mešullam; 17  za Abijáše+ Zikri; za Minjamina* ——;* za Moadjáše Piltai; 18  za Bilgu+ Šammua; za Šemajáše Jehonatan; 19  a za Jojariba Mattenai; za Jedajáše+ Uzzi; 20  za Sallaie Kallai; za Amoka Eber; 21  za Chilkijáše Chašabjáš; za Jedajáše+ Netanel. 22  Levité za dnů Eljašibových,+ Jojadových+ a Jochananových a Jadduových+ byli zaznamenáváni jako hlavy otcovských domů, také kněží, až do kralování Peršana Dareia. 23  Synové Leviho jako hlavy otcovských domů+ byli zaznamenáni v knize záležitostí časů, ano až do dnů Eljašibova syna Jochanana. 24  A hlavami Levitů byli Chašabjáš, Šerebjáš+ a Ješua,* syn Kadmielův,+ a jejich bratři naproti nim k předkládání chvály [a] vzdávání díků podle přikázání+ Davida, muže [pravého] Boha, strážní skupina odpovídající strážní skupině. 25  Mattanjáš+ a Bakbukjáš, Obadjáš, Mešullam, Talmon, Akkub+ drželi stráž jako strážci bran,+ strážní skupina u zásob bran. 26  Ti byli za dnů Jojakima,+ syna Ješuy,+ syna Jocadakova,+ a za dnů místodržitele Nehemjáše+ a kněze Ezry,+ opisovače.+ 27  A při zasvěcení+ jeruzalémské zdi hledali Levity, aby je vyvedli ze všech jejich míst do Jeruzaléma, aby konali zasvěcení a radovali se dokonce s díkůvzdáními+ a s písní,+ činely [a] strunnými nástroji+ a s harfami.+ 28  A synové zpěváků přistoupili k tomu, aby se shromáždili dokonce i z Oblasti,+ z celého okolí Jeruzaléma a z osad Netofanů+ 29  a z Bet-gilgalu+ a z polí Geby+ a Azmavetu,+ neboť byly osady,+ které si zpěváci postavili všude kolem Jeruzaléma. 30  A kněží a Levité přistoupili k tomu, aby očistili+ sebe a očistili lid+ a brány+ a zeď.+ 31  Potom jsem vyvedl judská knížata+ na zeď. Dále, ustanovil jsem dva velké sbory+ a průvody díkůvzdání, [a jeden kráčel]* doprava po zdi k Bráně hromad popela.*+ 32  A Hošajáš a polovina judských knížat začali kráčet za nimi, 33  také Azarjáš, Ezra a Mešullam, 34  Juda a Benjamín a Šemajáš a Jeremjáš; 35  také ze synů kněží s trubkami+ Zecharjáš, syn Jonatana, syna Šemajáše, syna Mattanjáše, syna Mikajáše, syna Zakkura,+ syna Asafova,+ 36  a jeho bratři Šemajáš a Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel a Juda, Chanani, s nástroji+ písně Davida, muže [pravého] Boha; a před nimi opisovač Ezra.+ 37  A u Pramenné brány+ a přímo před sebe vyšli na Schodiště+ Města Davidova+ stoupáním zdi nad Davidovým domem a až k Vodní bráně+ na východě. 38  A druhý sbor díkůvzdání+ kráčel vpředu, a já za ním, také polovina lidu, po zdi nahoru přes Věž pekařských pecí+ a až k Široké zdi+ 39  a nahoru přes Efrajimovu bránu+ a k Bráně starého [města]+ a až k Rybné bráně+ a věži Chananel+ a věži Mea+ a dál k Ovčí bráně;+ a zastavili se u Strážní brány. 40  Posléze se oba sbory díkůvzdání+ zastavily u domu+ [pravého] Boha, také já a se mnou polovina zastupujících vládců,+ 41  a kněží Eljakim, Maasejáš, Minjamin,* Mikajáš, Eljoenai, Zecharjáš, Chananjáš s trubkami,+ 42  a Maasejáš a Šemajáš a Eleazar a Uzzi a Jehochanan a Malkijáš a Elam a Ezer. A zpěváci s dozorcem Jizrachjášem se stále dávali slyšet.+ 43  A přistoupili k tomu, aby toho dne obětovali velké oběti+ a aby se radovali,+ neboť [pravý] Bůh sám způsobil, aby se radovali velkou radostí.+ A také ženy+ a děti+ se radovaly, takže radování Jeruzaléma bylo slyšet do daleka.+ 44  Dále, toho dne byli ustanoveni+ muži nad síněmi+ pro zásoby, pro příspěvky,+ pro první ovoce+ a pro desetiny,*+ aby do nich shromáždili z* polí měst podíly [vyžadované] zákonem+ pro kněze a Levity;+ Juda se totiž radoval kvůli kněžím a Levitům,+ kteří byli ve službě. 45  A začali se starat o závazek+ svého Boha a závazek očišťování,+ také zpěváci+ a strážci bran,+ podle přikázání Davida [a] jeho syna Šalomouna. 46  Za dnů Davidových a Asafových v minulém čase byly totiž hlavy zpěváků,+ a píseň chvály a díkůvzdání Bohu.+ 47  A celý Izrael za dnů Zerubbabela+ a za dnů Nehemjáše+ dával podíly zpěváků+ a strážců bran+ podle denní potřeby* a posvěcoval [je] Levitům;+ a Levité [je] posvěcovali synům Árona.

Poznámky

Pravděpodobně totožný se ‚Sallaiem‘ ve v. 20.
„Malluk“, LXX.
„Mijamin“ ve v. 5.
M zde zřejmě vynechává jméno.
„Jesus“, LXX.
Vloženo v souladu s v. 38.
„Bráně hromad popela.“ Obvykle označovaná jako Hnojná brána, například v LXXVg.
„Mijamin“ v 10:7.
Nebo „desátky“.
Nebo „podle“.
Dosl. „věci dne v její den“.