Nářky 5:1–22

 5 * Vzpomeň, Jehovo, co se nám stalo.+ Pohlédni přece a viz naši pohanu.+   Naše dědičné vlastnictví bylo předáno cizím lidem, naše domy cizincům.+   Stali jsme se pouhými sirotky bez otce.+ Naše matky jsou jako vdovy.+   Za peníze* jsme museli pít svou vlastní vodu.+ Naše vlastní dříví k nám přichází za [kupní] cenu.   Těsně za šíjí jsme byli pronásledováni.+ Unavili jsme se. Nezůstal pro nás žádný odpočinek.+   Podali jsme ruku+ Egyptu;+ Asýrii,+ abychom se nasytili chlebem.   To naši praotcové hřešili.+ Už nejsou. Pokud jde o nás, my jsme museli nést jejich provinění.+   Panují nad námi pouzí sluhové.+ Nikdo nás nevytrhuje z jejich ruky.+   S nasazením své duše si přinášíme chléb,+ kvůli meči z pustiny. 10  Kůže, ta se nám rozpálila jako pec bolestivými křečemi z hladu.+ 11  Na Sionu pokořili manželky,*+ v judských městech panny. 12  Knížata byla pověšena jen jejich rukou.+ Ani obličeje starců nebyly ctěny.+ 13  I mladí muži zvedali ruční mlýnek+ a pouzí chlapci klopýtali pod dřívím.+ 14  Starci přestali i v bráně,+ mladí muži se svou hudbou na nástroje.+ 15  Přestal jásot našeho srdce. Náš tanec se změnil v pouhé truchlení.+ 16  Koruna naší hlavy padla.+ Běda nám nyní, protože jsme hřešili!+ 17  Proto nám srdce onemocnělo.+ Kvůli těmto věcem nám pohasly oči,+ 18  kvůli sionské hoře, která je zpustošena;+ procházely se po ní lišky.+ 19  Pokud jde o tebe, Jehovo, ty budeš sedět na neurčitý čas.+ Tvůj trůn je po generaci za generací.+ 20  Proč jen na nás zapomínáš navždy,+ že nás opouštíš po tu délku dnů?+ 21  Přiveď nás zpět,+ Jehovo, k sobě, a my se pohotově vrátíme. Přines nám nové dny jako v dávné minulosti.+ 22  Tys nás však rozhodně zavrhl.+ Velmi ses na nás rozhořčil.+

Poznámky

Na rozdíl od každé z předcházejících čtyř kapitol nemá tato kapitola formu abecedního akrostichu, má však 22 v., což odpovídá 22 písmenům heb. abecedy.
Nebo „stříbro“.
Nebo „ženy“.