Nářky 2:1–22

א [ʼaʹlef]  2  Jak jen Jehova* ve svém hněvu zahaluje mrakem sionskou dceru!+Z nebe na zem svrhl+ krásu Izraele.+V den svého hněvu si nevzpomněl na svou podnož.+ ב [béth]   Jehova* spolkl, neprojevil soucit s žádnými místy+ Jákobova pobývání.Ve svém rozlícení strhl opevněná místa+ judské dcery.Uvedl do styku se zemí,+ znesvětil království+ a její knížata.+ ג [giʹmel]   V žáru hněvu sťal každý roh Izraele.+Obrátil pravici zpět před nepřítelem;+a v Jákobovi stále hoří jako planoucí oheň, který všude kolem pohlcuje.+ ד [daʹleth]   Sešlápl svůj luk jako nepřítel.+ Jeho pravice+ zaujala polohujako protivníka,+ a zabíjel všechny žádoucí pro oči.+Do stanu+ sionské dcery vylil svůj vztek právě jako oheň.+ ה [heʼ]   Jehova* se stal podobným nepříteli.+ Spolkl Izrael.+Spolkl všechny jeho obytné věže;+ zničil všechna jeho opevněná místa.+A rozhojňuje truchlení a nářek v judské dceři.+ ו [waw]   A se svou chýší+ zachází násilně jako s [chýší] v zahradě.+ Zničil svůj svátek.Jehova způsobil, že je na Sionu zapomenut svátek+ a sabat,a ve svém hněvivém otevřeném odsouzení nebere ohled na krále a kněze.+ ז [zaʹjin]   Jehova* odvrhl svůj oltář.+ Odkopl svou svatyni.+Zdi jejích obytných věží vydal do ruky nepřítele.+V Jehovově domě vydali [svůj] vlastní hlas jako v den svátku.+ ח [chéth]   Jehova pomyslil na to, že zničí zeď+ sionské dcery.Natáhl měřicí provazec.+ Neobrátil svou ruku zpět od polykání.+A působí, že násep a zeď truchlí.+ Společně zchřadly. ט [téth]   Její brány+ zapadly až do země. Zničil a rozlámal na kusy její závory.Její král a její knížata jsou mezi národy.+ Není zákon.+Její vlastní proroci také nenalezli vidění od Jehovy.+ י [jódh] 10  Starší muži sionské dcery sedí na zemi, [kde] mlčí.+Na hlavu si nanesli prach.+ Opásali se pytlovinou.+Jeruzalémské panny snížily hlavu až k zemi.+ כ [kaf] 11  Mé oči dospěly ke konci v čirých slzách.+ Má střeva jsou v kvasu.+Má játra jsou vylita na samotnou zem+ kvůli zřícení dcery mého lidu,+protože omdlévá dítě a kojenec na veřejných prostranstvích městečka.+ ל [laʹmedh] 12  Stále říkaly svým matkám: „Kde je obilí a víno?“+Protože omdlévaly jako někdo zabitý na veřejných prostranstvích města,protože se jejich duše vylévala do náruče jejich matek. מ [mem] 13  Jako svědka čeho tě mám použít? K čemu tě mám připodobnit, jeruzalémská dcero?+Co mám učinit tobě rovným, abych tě utěšil, panenská dcero Sionu?+Vždyť tvé zhroucení+ je tak veliké jako moře. Kdo ti může přinést uzdravení?+ נ [nun] 14  Tvoji vlastní proroci pro tebe viděli ve vidění nicotné a neuspokojivé věci+a neodkryli tvé provinění, aby obrátili zpět tvé zajetí,+ale stále pro tebe viděli ve vidění nicotná a zavádějící prohlášení.+ ס [saʹmekh] 15  Všichni, kdo procházeli silnicí, nad tebou tleskali.+Hvízdli+ a potřásali hlavou+ nad jeruzalémskou dcerou [a říkali]:„Je tohle to město, o němž říkávali: ‚Je dokonalostí krásy, jásotem pro celou zemi‘?“+ פ [peʼ]* 16  Všichni tvoji nepřátelé nad tebou otevřeli ústa.+Hvízdli a skřípali zuby.+ Řekli: „Spolkneme [ji].*+Tohle je vskutku den, v který jsme doufali.+ Našli jsme! Viděli jsme!“+ ע [ʽaʹjin]* 17  Jehova učinil, co zamýšlel.+ Dovršil svůj výrok,+to, co přikazoval od dávných dnů.+ Strhl a neprojevil soucit.+A působí, že nepřítel se nad tebou raduje.+ Vyvýšil roh tvých protivníků.+ צ [ca·dhéʹ] 18  Jejich srdce volalo k Jehovovi:*+ Ó zdi sionské dcery.+Způsob, ať dnem a nocí stékají slzy právě jako bystřina.+Nepoddej se otupělosti. Kéž nemá klid zřítelnice* tvého oka. ק [qóf] 19  Vstaň! Kňuč za noci při začátku ranních hlídek.+Vylej své srdce+ před Jehovovým* obličejem+ právě jako vodu.Zdvihni k němu dlaně+ kvůli duši svých dětí,které omdlévají z hladu na začátku všech ulic.+ ר [réš] 20  Viz, Jehovo, a pohleď+ přece na toho, s nímž jsi takto krutě jednal.Měly by ženy stále jíst své vlastní plody, děti, [které se] narodily plně utvořené,+nebo by měl být kněz a prorok zabit v Jehovově* svatyni?+ ש [šin] 21  Chlapec a stařec+ ulehli na zem ulic.+Mé panny a moji mladí muži padli mečem.+Zabíjel jsi ve dni svého hněvu.+ Pobíjel jsi;+ neměl jsi soucit.+ ת [taw] 22  Jako v den svátku+ jsi přistoupil k tomu, abys vyvolával má místa, kde přebývám jako cizí usedlík, všude kolem.A v den Jehovovy zloby se neprokázal být nikdo, [kdo by] unikl nebo přežil;+ty, jež jsem plně vytvořené porodila a vychovala, ty zahubil můj nepřítel.+

Poznámky

Jedna ze 134 písařských změn z JHWH na ʼAdho·naiʹ. Viz dodatek 1B.
Viz v. 1 ppč.
Viz v. 1 ppč.
Viz v. 1 ppč.
Tento úsek začínající heb. písmenem peʼ je uveden před úsekem, který začíná písmenem ʽaʹjin. V heb. abecedě písmeno peʼ následuje za písmenem ʽaʹjin.
„Ji“, LXXSy.
V heb. abecedě písmeno ʽaʹjin následuje za písmenem saʹmekh.
Viz v. 1 ppč.
Dosl. „dcera“.
Viz v. 1 ppč.
Viz v. 1 ppč.