Micheáš 6:1–16

6  Slyšte, prosím, co říká Jehova.*+ Vstaň, veď právní při s horami a kéž pahorky slyší tvůj hlas.+  Slyšte, hory, Jehovovu právní při, také vy, trvalé předměty, vy, základy země;+ vždyť Jehova má právní při se svým lidem a s Izraelem se bude dohadovat:+  „Můj lide,+ co jsem ti udělal? A jakým způsobem jsem tě unavil?+ Svědči proti mně.+  Vždyť jsem tě vyvedl z egyptské země+ a vyplatil jsem tě z domu otroků;+ a přistoupil jsem k tomu, abych před tebou poslal Mojžíše, Árona a Miriam.+  Vzpomeň si,+ prosím, můj lide, co radil moabský král Balak+ a co mu odpověděl Balám, syn Beorův.+ Bylo to od Šittimu*+ až po Gilgal+ proto, aby byly známy Jehovovy spravedlivé činy.“+  S čím se mám postavit před Jehovu?+ [S čím] se mám poklonit Bohu ve výši?+ Mám se před něho postavit s celými zápalnými oběťmi,+ s ročními telaty?  Potěší Jehovu tisíce beranů, desetitisíce bystřin oleje?+ Mám dát za své vzbouření svého prvorozeného syna, plod svého břicha za hřích své duše?+  Pověděl ti, pozemský člověče,* co je dobré.+ A co od tebe Jehova žádá zpět, než abys uplatňoval právo+ a miloval laskavost*+ a byl skromný,+ když chodíš se svým Bohem?+  Jehovův hlas, ten volá k městu,+ a [osoba] s praktickou moudrostí se bude bát tvého jména.+ Slyšte prut, a kdože jej* to určil.+ 10  Existují ještě [v] domě ničemného poklady ničemnosti+ a skoupá míra efa, která je otevřeně odsouzena? 11  Mohu být [mravně] čistý s ničemnými vahami a s váčkem podvodných kamenných závaží?+ 12  Vždyť jeho vlastní boháči se stali plnými násilí a jeho vlastní obyvatelé mluvili faleš+ a jazyk v ústech mají šalebný.+ 13  „A já, já [ti] také jistě způsobím nemoc tím, že tě udeřím;+ budeš zpustošen pro své hříchy.+ 14  Ty, ty budeš jíst a nenasytíš se, a uprostřed tebe bude tvá prázdnota.*+ A odstraníš [věci], ale neodneseš [je] bezpečně pryč; a cokoli bys bezpečně odnesl, dám meči.+ 15  Ty, ty budeš sít semeno, ale nebudeš sklízet. Ty, ty budeš šlapat olivy, ale nepotřeš se olejem; také sladké víno, ale víno pít nebudeš.+ 16  A Omriho ustanovení+ a všechno dílo Achabova domu jsou zachovávány,+ a chodíte v jejich radách;+ proto, abych z vás udělal předmět úžasu a [z] jeho obyvatel něco, nad čím se hvízdne;+ a ponesete pohanu národů.“*+

Poznámky

„Slyšte tedy Jehovovo slovo. Jehova řekl“, LXX.
Nebo „Akácií“.
Nebo „člověče“. Heb. ʼa·dhamʹ.
Nebo „milující laskavost; věrně oddanou lásku“. Heb. cheʹsedh.
„Jej“, v heb. ž. r., nevztahuje se tedy na „prut“, m. r., ale možná na trest vykonaný prutem.
„A uprostřed tebe nebude žádná síla“, na základě opravy. Sy „a v tvých střevech bude úplavice“.
„Národů“, LXX; MTSyVg „mého lidu“.