Micheáš 2:1–13

2  „Běda těm, kdo úkladně plánují to, co škodí, a těm, kdo na svých lůžkách konají to, co je špatné!+ Za ranního světla to pak dělají,+ protože je to v moci jejich ruky.+  A zatoužili po polích, a zmocnili se [jich];+ také po domech, a vzali si [je]; a ošidili zdatného muže* a jeho domácnost,+ muže* a jeho dědičné vlastnictví.+  Proto tak řekl Jehova: ‚Hle, zamýšlím proti této rodině+ neštěstí,+ z něhož nevytáhnete své krky,+ takže nebudete chodit domýšlivě;+ protože je čas neštěstí.+  V ten den se ohledně vás pozvedne [hlas] v příslovečném rčení+ a jistě se bude naříkat nářkem, ano nářkem.+ Bude se muset říci: „Rozhodně jsme oloupeni!+ Mění samotný podíl mého lidu.+ Jak [jej] ode mne odstraňuje! Nevěrnému rozděluje na podíly naše vlastní pole.“  Proto nakonec nebudeš mít v Jehovově sboru* nikoho, kdo by losem+ rozhodil šňůru.  Nenechte padat [slova].+ Nechávají padat [slova]. Nenechají padnout [slova] o těchto [věcech]. Pokoření neodstoupí.+  Říká se, Jákobův dome:+ „Stal se Jehovův duch* nespokojeným nebo jsou tohle jeho jednání?“+ Nečiní má vlastní slova dobro+ v případě toho, kdo chodí v přímosti?+  A včera můj vlastní lid přistoupil k tomu, aby povstal jako vyložený nepřítel.+ Z předku oděvu svlékáte majestátní ozdobu těm, kteří důvěřivě procházejí kolem, [jako] těm, kteří se vracejí z války.  Ženy mého lidu vyháníte z domu, v němž má žena* největší potěšení. Z jejích dětí snímáte mou nádheru+ na neurčitý čas.+ 10  Vstaňte a jděte,+ protože tohle není místo odpočinku.+ Protože se stala nečistou,+ ztroskotává; a dílo ztroskotání je bolestné.+ 11  Jestliže muž,* který chodí podle větru* a falše, řekl lež:+ „Nechám ti padnout [slova] o víně a o opojném nápoji“, také se jistě stane tím, kdo nechává padat [slova] pro tento lid.+ 12  Rozhodně shromáždím Jákoba, vás všechny;+ zcela jistě sesbírám zbývající* z Izraele.+ Sjednotím je jako stádo bravu v ohradě,* jako stádo uprostřed jeho pastviny;+ budou hlučet lidmi.‘*+ 13  Ten, kdo provádí průlom, jistě vystoupí před nimi:+ skutečně prorazí. A projdou branou a vyjdou jí.+ A jejich král projde před nimi, s Jehovou v jejich čele.“+

Poznámky

„Zdatného muže.“ Heb. geʹver.
Dosl. „a muže“. Heb. weʼišʹ.
„V ... sboru.“ Heb. biq·halʹ; řec. ek·kle·siʹai. Viz 5Mo 4:10 ppč.
Nebo „Jehovova činná síla“. Heb. ruʹach Jehwahʹ. Viz 1Mo 1:2, ppč. „síla“.
Dosl. „ona“.
Heb. ʼiš.
„Větru.“ Heb. ruʹach. Viz 1Mo 1:2, ppč. „síla“.
Nebo „ostatek“.
„V ohradě“, na základě změněného značení samohlásek v souladu s TVg; M „Bocře“.
Lidmi.“ Heb. me·ʼa·dhamʹ.