Micheáš 1:1–16

1  Jehovovo* slovo, které za dnů judských králů+ Jotama,+ Achaza+ [a] Ezekjáše+ přišlo k Micheášovi+ z Morešetu,* které měl ve vidění o Samaří+ a Jeruzalému:+  „Slyšte, všechny národy; dávej pozor, země, a to, co tě naplňuje,+ a ať Svrchovaný Pán Jehova slouží proti vám jako svědek,+ Jehova* ze svého svatého chrámu.*+  Pohleď, Jehova* totiž vychází ze svého místa+ a jistě sestoupí a bude šlapat po výšinách země.+  A hory pod ním roztají,+ i nížiny se rozpuknou jako vosk působením ohně,+ jako vody vylévané po svahu.  To všechno je kvůli Jákobovu vzbouření, ano kvůli hříchům izraelského domu.+ Co je Jákobovo vzbouření? Není to Samaří?+ A co jsou Judovy výšiny?*+ Není to Jeruzalém?  A jistě udělám ze Samaří hromadu trosek v poli,+ místa k sázení vinice; a sesypu jeho kameny do údolí a obnažím jeho základy.+  A jeho ryté sochy budou všechny rozdrceny na kusy+ a všechny dary, [které dostalo] jako svůj plat, budou spáleny v ohni;+ a ze všech jeho model udělám opuštěný úhor. Sesbíralo [je] totiž z věcí daných jako plat prostitutky, a ony se vrátí k tomu, co bylo dáno jako plat prostitutky.“+  Kvůli tomu budu bědovat a kvílet;+ budu chodit bos a nahý.+ Budu bědovat jako šakali a truchlit jako pštrosice.*  Vždyť jeho zranění* je nezhojitelné;+ dospělo totiž až k Judovi,+ [ta] rána až k bráně mého lidu, až k Jeruzalému.+ 10  „Nepovídejte [to] v Gatu; rozhodně neplačte.+ V domě Afry se válej přímo v prachu.+ 11  Přejdi, obyvatelko Šafiru, v ostudné nahotě.+ Obyvatelka Caananu nevyšla. Bědování Bet-ecelu od vás vezme své stanoviště. 12  Obyvatelka Marotu totiž čekala na dobré,+ ale od Jehovy sestoupilo k jeruzalémské bráně to, co je špatné.+ 13  Připřáhni dvoukolý vůz ke koňskému spřežení, obyvatelko Lakiše.+ Byla počátkem hříchu sionské dceři,+ vždyť v tobě* se našla vzbouření Izraele.+ 14  Proto dáš dary na rozloučenou Morešet-gatu.+ Akzibské domy+ byly pro izraelské krále jako něco klamného. 15  Ještě ti přivedu vyvlastňovatele,*+ obyvatelko Mareši.+ Až po Adullam+ dojde sláva Izraele. 16  Způsob lysinu a ostříhej [si vlasy] kvůli svým synům největšího potěšení.+ Rozšiř svou lysinu jako orlí, protože od tebe odešli do vyhnanství.“+

Poznámky

Viz dodatek 1C §2.
Nebo „Moraštitovi“.
Jedna ze 134 písařských změn z JHWH na ʼAdho·naiʹ. Viz dodatek 1B.
„Ze svého svatého chrámu.“ Heb. me·hé·khalʹ qodh·šóʹ; lat. temʹplo sancʹto. Viz Mt 23:16 ppč.
Viz dodatek 1C §2.
„Judovy výšiny“, MVg; LXX „hřích Judova domu“; Sy „Judův hřích“.
„Jako pštrosice.“ Heb. kiv·nóthʹ ja·ʽanahʹ. Srovnej 3Mo 11:16, ppč. „pštros“.
„Zranění“, LXXSyVg; M „zranění“, mn. č.
„Tobě“, v heb. ž. r.
Nebo „toho, kdo bere vlastnictví“.