Matouš 8:1–34

8  Když sestoupil z hory, následovaly ho velké zástupy.  A pohleďme, přišel k němu malomocný+ a začal mu vzdávat poctu a říkat: „Pane, jestliže jen chceš, můžeš mě očistit.“  A tak vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: „Chci. Buď očištěn.“+ A ihned bylo jeho malomocenství očištěno.+  Potom mu Ježíš řekl: „Hleď, abys [to] nikomu nepovídal,+ ale jdi, ukaž se knězi+ a obětuj dar,+ který ustanovil Mojžíš, jim na svědectví.“  Když vstoupil do Kafarnaum,+ přišel k němu jeden důstojník,* snažně ho prosil  a řekl: „Pane, můj sluha leží v domě ochrnutý a je strašně trýzněn.“  Řekl mu: „Až se tam dostanu, vyléčím ho.“  Důstojník mu odpověděl a řekl: „Pane, nejsem hoden toho, abys vstoupil pod mou střechu, ale řekni jen slovo a můj sluha bude uzdraven.  Vždyť i já jsem člověk postavený pod autoritu, mám pod sebou vojáky a řeknu tomuto: ‚Jdi!‘,+ a on jde, a jinému: ‚Přijď!‘, a on přijde, a svému otrokovi: ‚Udělej to!‘, a on to udělá.“ 10  Když to Ježíš slyšel, byl ohromen a řekl těm, kdo ho následovali: „Povím vám pravdu: U nikoho v Izraeli jsem nenašel tak velkou víru.+ 11  Ale povídám vám, že přijdou mnozí z východních končin a ze západních+ končin a spočinou u stolu s Abrahamem a Izákem a Jákobem v nebeském+ království;+ 12  zatímco synové království+ budou vyhozeni do tmy venku. Tam bude [jejich] pláč a skřípání* zubů.“+ 13  Pak Ježíš řekl důstojníkovi: „Jdi. Ať se ti stane, právě jak věříš.“+ A sluha byl v tu hodinu uzdraven. 14  A když Ježíš přišel do Petrova domu, viděl jeho tchyni,+ jak leží nemocná s horečkou.+ 15  Dotkl se tedy její ruky+ a horečka ji opustila, a ona vstala a začala mu sloužit.+ 16  Ale když nadešel večer,* lidé k němu přivedli mnoho osob posedlých démony; a slovem vyháněl duchy a léčil všechny, kterým se špatně dařilo; 17  aby se splnilo, co bylo řečeno prostřednictvím proroka Izajáše, který řekl: „Sám vzal naše nemoci a nesl naše choroby.“+ 18  Když Ježíš viděl kolem sebe zástup, dal příkaz, aby odrazili ke druhé straně.+ 19  A přišel nějaký znalec Zákona a řekl mu: „Učiteli, budu tě následovat, kamkoli chceš jít.“+ 20  Ale Ježíš mu řekl: „Lišky mají doupata a nebeští ptáci mají hřadoviště, ale Syn člověka* nemá kam složit hlavu.“+ 21  Potom mu jiný z učedníků řekl: „Pane, dovol mi, abych nejprve odešel a pohřbil svého otce.“ 22  Ježíš mu řekl: „Stále mě následuj, a ať mrtví pohřbívají své mrtvé.“+ 23  A když nastoupil do člunu,+ jeho učedníci ho následovali. 24  Tu pohleďme, moře se velmi rozbouřilo, takže vlny přikrývaly člun; on však spal.+ 25  A přišli, probudili+ ho a řekli: „Pane, zachraň nás, nebo zahyneme!“ 26  Řekl jim však: „Proč jste bázliví, vy malověrní?“+ Potom vstal, přísně napomenul větry a moře a nastal velký klid.+ 27  Muži tedy byli ohromeni a řekli: „Co je to za člověka,+ když ho poslouchají i větry a moře?“ 28  Když se dostal na druhou stranu do krajiny Gadarenských,*+ setkali se tam s ním dva muži posedlí démony,+ kteří vycházeli z [místa] mezi pamětními hrobkami,* tak neobvykle zuřiví, že nikdo neměl odvahu projít po té cestě. 29  A pohleďme, ječeli a říkali: „Co s tebou máme společného,* Boží Synu?+ Přišel jsi sem, abys nás trýznil před ustanoveným časem?“+ 30  Ale daleko od nich se páslo stádo mnoha vepřů. 31  Démoni ho tedy začali snažně prosit a říkali: „Jestliže nás vyženeš, pošli nás do toho stáda vepřů.“+ 32  Řekl jim tedy: „Jděte!“ Vyšli a odešli do vepřů; a pohleďme, celé stádo se řítilo přes sráz do moře a zahynulo ve vodách.+ 33  Ale pasáci uprchli, a když vešli do města, podali zprávu o všem, včetně záležitosti s muži posedlými démony. 34  A pohleďme, celé město se vydalo Ježíšovi vstříc; a když ho viděli, s opravdovostí na něj naléhali, aby odešel z jejich oblastí.+

Poznámky

Nebo „centurio (setník)“, tedy ten, kdo velí stovce vojáků. Lat. cen·tuʹri·o.
Nebo „zatínání“.
Tedy po sabatním dnu. Viz Mr 1:21–32; Lk 4:31–40.
„Syn člověka.“ V řec. textu je před slovy „syn“ a „člověk“ určitý člen.
„Krajiny Gerasenských“ u Mr 5:1; Lk 8:26.
Nebo „vycházeli z pamětních hrobek“.
„Co s tebou máme společného?“ Idiom; odmítavá otázka vyjadřující námitku. Viz dodatek 7B.