Matouš 5:1–48

5  Když viděl zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, přišli k němu jeho učedníci;  a otevřel ústa a začal je vyučovat a řekl:  „Šťastní* jsou ti, kdo si uvědomují svou duchovní potřebu,*+ protože jim patří nebeské království.+  Šťastní jsou ti, kdo truchlí, protože budou utěšeni.+  Šťastní jsou [lidé] mírné povahy,+ protože zdědí zemi.+  Šťastní jsou ti, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti,+ protože budou nasyceni.+  Šťastní jsou milosrdní,+ protože jim bude projeveno milosrdenství.  Šťastní jsou čistí v srdci,+ protože uvidí Boha.+  Šťastní jsou pokojní,*+ protože budou nazváni ‚Božími syny+‘. 10  Šťastní jsou ti, kdo jsou pronásledováni+ kvůli spravedlnosti, protože jim patří nebeské království. 11  Šťastní jste, když vás lidé haní+ a pronásledují+ vás a lživě proti vám říkají kdejakou ničemnost kvůli mně. 12  Radujte se a poskakujte radostí,+ protože vaše odměna+ v nebesích je veliká; tak totiž pronásledovali proroky před vámi.+ 13  Jste sůl+ země; jestliže však sůl ztratí svou sílu, jak se její slanost obnoví? Již není použitelná k ničemu [jinému], než aby byla vyhozena+ a lidmi pošlapána. 14  Jste světlo světa.+ Město nemůže být utajeno, jestliže leží na hoře. 15  Lidé rozsvěcují lampu a nestaví ji pod odměrný koš,+ ale na stojan, a ona září na všechny v domě. 16  Podobně ať září vaše světlo+ před lidmi, aby viděli vaše znamenitá díla+ a vzdali slávu+ vašemu Otci, který je v nebesích. 17  Nemyslete, že jsem přišel zničit Zákon nebo Proroky.+ Nepřišel jsem, abych zničil, ale abych naplnil;+ 18  vždyť vám vpravdě říkám, že dříve by pominulo nebe a země,+ než by jakkoli pominulo jedno nejmenší písmeno nebo jedna částečka písmena ze Zákona a všechno se nestalo.+ 19  Proto každý, kdo porušuje+ jedno z těchto nejmenších přikázání a vyučuje lidstvo v tom smyslu, bude nazván ‚nejmenším‘ ve vztahu k nebeskému království.+ Pokud jde o kohokoli, kdo je činí a vyučuje+ je, ten bude nazván ‚velkým‘+ ve vztahu k nebeskému království. 20  Říkám vám totiž, že nerozhojní-li se vaše spravedlnost více než spravedlnost znalců Zákona a farizeů,+ rozhodně nevstoupíte do nebeského království.+ 21  Slyšeli jste, že [lidem] starodávných dob bylo řečeno: ‚Nezavraždíš;+ kdokoli se však dopouští vraždy,+ bude se zodpovídat soudnímu dvoru.‘+ 22  Ale já vám říkám, že se bude zodpovídat soudnímu dvoru+ každý, kdo je stále rozzlobený na svého bratra;+ kdokoli však osloví svého bratra nevýslovným slovem opovržení,* bude se zodpovídat Nejvyššímu soudu;* zatímco ten, kdo říká: ‚Ty opovrženíhodný blázne!‘, podlehne ohnivé gehenně.*+ 23  Jestliže tedy přinášíš svůj dar k oltáři+ a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě,+ 24  zanech svůj dar tam před oltářem a odejdi; nejprve se usmiř se svým bratrem+ a pak, až se vrátíš, obětuj svůj dar.+ 25  Hodlej rychle vyřešit záležitosti s tím, kdo si na tebe stěžuje před zákonem, dokud jsi s ním na cestě tam, aby tě snad žalobce+ nepředal soudci a soudce soudnímu sluhovi, a byl bys uvržen do vězení. 26  Skutečně ti říkám: Určitě odtamtud nevyjdeš, dokud nesplatíš poslední minci velmi malé hodnoty.*+ 27  Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Nezcizoložíš.‘+ 28  Ale já vám říkám, že každý, kdo se stále dívá na nějakou ženu+ tak, že k ní má vášeň, již s ní ve svém srdci+ zcizoložil.+ 29  Jestliže tě tedy tvé pravé oko přivádí ke klopýtání, vytrhni je a odhoď je od sebe.+ Je pro tebe totiž prospěšnější, abys přišel o jeden ze svých údů, než aby bylo celé tvé tělo vhozeno do gehenny.+ 30  Také jestliže tě tvá pravá ruka přivádí ke klopýtání, odřízni ji a odhoď ji od sebe.+ Je pro tebe totiž prospěšnější, abys přišel o jeden ze svých údů, než aby se celé tvé tělo dostalo do gehenny. 31  Kromě toho bylo řečeno: ‚Kdokoli se rozvádí se svou manželkou,+ ať jí dá potvrzení o rozvodu.‘+ 32  Ale já vám říkám, že každý, kdo se rozvádí se svou manželkou, kromě z důvodu smilstva,*+ činí ji předmětem cizoložství,+ a každý, kdo se žení s rozvedenou* ženou, dopouští se cizoložství.*+ 33  Opět jste slyšeli, že bylo řečeno [lidem] starodávných dob: ‚Nebudeš přísahat,+ aniž vykonáš, ale musíš splnit své slavnostní sliby Jehovovi.‘*+ 34  Já vám však říkám: Vůbec nepřísahejte;+ ani při nebi, protože je to Boží trůn;+ 35  ani při zemi, protože je to podnož+ jeho nohou; ani při Jeruzalému, protože je to město+ velikého Krále. 36  Nebudeš přísahat ani při své hlavě, protože nemůžeš změnit jediný vlas na bílý nebo na černý. 37  Jen ať vaše slovo Ano znamená ano, vaše Ne ne,+ neboť co je nad to, je od toho ničemného.*+ 38  Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Oko za oko a zub za zub.‘+ 39  Ale já vám říkám: Neodporujte tomu, kdo je ničemný;* ale ať ti dá políček na pravou tvář kdokoli,+ obrať k němu i druhou. 40  A chce-li někdo s tebou jít k soudu a přivlastnit si tvůj spodní oděv, přenech mu i svůj svrchní oděv;+ 41  a jestliže někdo s autoritou tě nutí ke službě na jednu míli,* jdi s ním dvě míle.+ 42  Dej tomu, kdo tě prosí, a neodvracej se od toho, kdo si chce od tebe vypůjčit [bez úroku].+ 43  Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Budeš milovat svého bližního+ a nenávidět svého nepřítele.‘+ 44  Ale já vám říkám: Neustále milujte své nepřátele+ a modlete se za ty, kdo vás pronásledují;+ 45  abyste se prokázali [jako] synové svého Otce, který je v nebesích,+ protože působí, aby jeho slunce vycházelo nad lidmi ničemnými i dobrými, a dává déšť na lidi spravedlivé i nespravedlivé.+ 46  Jestliže totiž milujete ty, kdo milují vás, jakou máte odměnu?+ Nedělají i výběrčí daní totéž? 47  A jestliže zdravíte pouze své bratry, co mimořádného děláte? Nedělají i lidé z národů totéž? 48  Budete tedy dokonalí, jako je dokonalý* váš nebeský Otec.+

Poznámky

Nebo „ti, kdo jsou žebráci o ducha“.
„Šťastní.“ Řec. Ma·kaʹri·oi; lat. be·aʹti.
Dosl. „ti, kdo působí pokoj“. Řec. ei·re·no·poi·oiʹ.
„Nevýslovným slovem opovržení.“ Řec. Rha·kaʹ; J17Re·qaʼʹ, aramejské slovo opovržení.
Nebo „Sanhedrinu“.
„Gehenně.“ Řec. γέενναν (geʹen·nan); J1–14,16–18(heb.) גיהנם (geh·hin·nomʹ, „údolí Hinnom“). Místo za Jeruzalémem, jež bylo určeno k pálení odpadků. Viz dodatek 4C.
Dosl. „poslední quadrans“; jedna čtyřiašedesátina denáru. Viz dodatek 8A.
„Smilstva.“ Řec. por·neiʹas; lat. for·ni·ca·ti·oʹnis; J17,18,22(heb.) zenuthʹ. Viz dodatek 5A.
Nebo „uvolněnou“.
Nebo „dopouští se manželské sexuální nevěrnosti“. Řec. moi·chaʹtai; lat. a·dulʹte·rat; J22(heb.) nó·ʼefʹ. Viz Ez 16:32 ppč.
Viz dodatek 1D.
Nebo „od toho, co je ničemné“.
Nebo „tomu, co je ničemné“.
„Míli.“ Řec. miʹli·on; lat. milʹle pasʹsus. Římská míle o délce 1 479,5 m. Srovnej Lk 24:13 ppč.; viz dodatek 8A.
Nebo „úplný“.