Matouš 3:1–17

3  V těch dnech přišel Jan* Křtitel,*+ kázal* v judské pustině+  a říkal: „Čiňte pokání,+ neboť se přiblížilo nebeské království.“*+  To je vlastně ten, o němž se mluví prostřednictvím proroka Izajáše+ těmito slovy: „Naslouchejte, někdo volá v pustině: ‚Připravte+ Jehovovu* cestu! Napřimte jeho silnice.‘“  Právě tento Jan však měl oblečení z velbloudí srsti+ a kožený pás*+ kolem beder; jeho potravou také byly kobylky+ a divoký med.+  Potom k němu vycházel Jeruzalém* a celá Judea a celá krajina kolem Jordánu,  a když lidé otevřeně vyznávali své hříchy, byli jím křtěni v řece Jordánu.+  Když zahlédl mnohé z farizeů a saduceů,+ jak přicházejí ke křtu, řekl jim: „Vy potomstvo zmijí,+ kdo vám naznačil, abyste uprchli před přicházející zlobou?+  Neste tedy ovoce, které přísluší pokání;*+  a neopovažujte se říkat si: ‚Máme za otce Abrahama.‘+ Říkám vám totiž, že Bůh je schopen Abrahamovi+ vzbudit děti z těchto kamenů. 10  Sekera+ již leží u kořene stromů; každý strom tedy, který nenese znamenité ovoce, má být poražen+ a hozen do ohně.+ 11  Já, já vás křtím* vodou+ kvůli vašemu pokání;+ ale tomu, kdo přichází po mně+ a je silnější než já, nejsem hoden zout sandály.+ Ten vás bude křtít svatým duchem*+ a ohněm.+ 12  Má v ruce lopatu k převívání a úplně vyčistí svůj mlat a shromáždí svou pšenici do zásobárny,+ ale plevy spálí+ ohněm, který nemůže být uhašen.“ 13  Potom přišel Ježíš z Galileje+ k Jordánu k Janovi, aby jím byl pokřtěn.+ 14  Ten se mu [v tom] však pokusil zabránit a řekl: „Já potřebuji být pokřtěn tebou, a ty přicházíš ke mně?“ 15  Ježíš mu odpověděl a řekl: „Nech to tentokrát tak, neboť tak je to vhodné, abychom vykonali vše, co je spravedlivé.“+ Pak mu přestal bránit. 16  Když byl Ježíš pokřtěn, ihned vystoupil z vody; a pohleďme, otevřela se nebesa+ a viděl Božího ducha, jak sestupuje jako holubice+ a přichází na něj.+ 17  Pohleďme, byl také hlas+ z nebes, který řekl: „To je můj Syn,+ milovaný,+ jehož jsem schválil.“+

Poznámky

Nebo „ohlašoval“. Řec. ke·rysʹson; lat. praeʹdi·cans.
„Jan.“ Řec. I·o·aʹnes; J1–14,16–18,22(heb.) Jó·cha·nanʹ, „Jochanan“, znamená „Jehova projevil přízeň; Jehova byl milostivý“.
Nebo „Ten, kdo ponořuje“. Řec. ho Ba·pti·stesʹ; J17,22(heb.) ham·Mat·bilʹ.
„Nebeské království.“ Řec. ba·si·leiʹa ton ou·ra·nonʹ; lat. reʹgnum cae·loʹrum; J22(heb.) mal·khuthʹ ša·maʹjim.
Viz dodatek 1D.
Nebo „opasek“.
Znamená „vlastnictví [nebo základ] dvojnásobného pokoje“. Řec. I·e·ro·soʹly·ma; J22(heb.) Jeru·ša·laʹjim.
Dosl. „změně smýšlení“. Řec. me·ta·noiʹas.
Nebo „ponořuji“. Řec. ba·ptiʹzo.
Nebo „činnou silou“. Řec. pneuʹma·ti; lat. spiʹri·tu; J17,18,22(heb.) beruʹach, „s činnou silou“. Viz 1Mo 1:2, ppč. „síla“.