Matouš 24:1–51

24  Ježíš odcházel a byl na cestě z chrámu, ale jeho učedníci přistoupili, aby mu ukázali chrámové budovy.+  Odpověděl jim a řekl: „Nevidíte to všechno? Vpravdě vám říkám: Rozhodně zde nebude zanechán kámen na kameni, aniž bude svržen.“+  Zatímco seděl na Olivové hoře, učedníci k němu soukromě přistoupili a řekli: „Pověz nám: Kdy to bude a co bude znamením tvé přítomnosti*+ a závěru* systému věcí?“*+  A Ježíš jim odpověděl a řekl: „Dávejte si pozor, aby vás někdo nezavedl na scestí,+  neboť mnozí přijdou na základě mého jména a řeknou: ‚Já jsem KRISTUS‘* a zavedou na scestí mnohé.+  Uslyšíte války a zprávy o válkách; hleďte, abyste se neděsili. To se totiž musí stát, ale ještě není konec.*+  Povstane totiž národ* proti národu+ a království proti království+ a bude nedostatek potravy+ a zemětřesení+ na jednom místě za druhým.  To všechno je počátek tísnivých bolestivých křečí.  Tehdy vás vydají do soužení+ a budou vás zabíjet+ a budete předmětem nenávisti+ všech národů kvůli mému jménu.+ 10  Potom také mnozí klopýtnou+ a budou se navzájem zrazovat a navzájem se nenávidět.+ 11  A povstane mnoho falešných proroků+ a zavedou na scestí mnohé;+ 12  a protože vzroste nezákonnost,+ ochladne láska většího množství.+ 13  Ale kdo vytrvá+ až do konce,* ten bude zachráněn.+ 14  A tato dobrá zpráva+ o království+ se bude kázat* po celé obydlené zemi* na svědectví* všem národům;+ a potom přijde konec.*+ 15  Proto až zahlédnete ohavnost,+ která působí zpustošení, jak bylo řečeno prostřednictvím proroka Daniela, jak stojí na svatém místě*+ (ať čtenář použije rozlišovací schopnost),* 16  potom ať ti, kdo jsou v Judeji, začnou prchat k horám.+ 17  Ať ten, kdo je na střeše domu, nesestupuje, aby si vzal zboží ze svého domu; 18  a kdo je na poli, ať se nevrací do domu, aby si vzal svůj svrchní oděv. 19  V těch dnech běda těhotným a těm, které kojí!+ 20  Stále se modlete, aby k vašemu útěku nedošlo v zimním čase nebo v sabatním dnu,* 21  neboť potom bude velké soužení,*+ jaké nenastalo od počátku světa až dosud,+ ano jaké již nikdy nenastane. 22  Vskutku kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebylo by zachráněno žádné tělo; ale kvůli vyvoleným+ budou ty dny zkráceny.+ 23  Jestliže vám potom někdo řekne: ‚Pohleďte, zde je KRISTUS‘,+ nebo: ‚Tam!‘, nevěřte tomu.+ 24  Povstanou totiž falešní Kristové+ a falešní proroci+ a budou dávat velká znamení+ a divy, aby zavedli na scestí, pokud možno, i vyvolené.+ 25  Pohleďte, varoval jsem vás předem.+ 26  Proto, jestliže vám lidé řeknou: ‚Pohleďte, je v pustině‘, nevycházejte; ‚Pohleďte, je ve vnitřních místnostech‘, nevěřte tomu.+ 27  Vždyť právě jako blesk+ vychází z východních končin a svítí až do západních končin, taková bude přítomnost* Syna člověka.+ 28  Kdekoli je mrtvola, tam se shromáždí orli.+ 29  Ihned po soužení těch dnů se zatmí slunce,+ a měsíc+ nedá své světlo, a hvězdy budou padat z nebe, a nebeské moci budou otřeseny.+ 30  A potom se na nebi objeví znamení Syna člověka+ a potom se budou všechny kmeny země bít v nářku+ a uvidí Syna člověka, jak přichází* na nebeských oblacích s mocí a velkou slávou.*+ 31  A vyšle své anděly se silným zvukem trubky,+ a ti shromáždí jeho vyvolené+ od čtyř větrů,+ od jednoho nejzazšího konce nebes k jejich druhému nejzazšímu konci. 32  Učte se od fíkovníku jako podobenství tuto věc: Jakmile jeho mladá ratolest změkne a vyžene listy, víte, že je blízko léto.+ 33  Podobně vy, až to všechno uvidíte, vězte, že on je blízko u dveří.+ 34  Vpravdě vám říkám, že tato generace*+ rozhodně nepomine, dokud se to všechno nestane. 35  Nebe a země pominou,+ ale má slova rozhodně nepominou.+ 36  O tom dni a hodině+ neví nikdo, ani nebeští andělé, ani Syn,* ale pouze Otec.+ 37  Vždyť právě jako byly Noemovy+ dny, taková bude přítomnost* Syna člověka.+ 38  Jako totiž byli v těch dnech před potopou,* kdy jedli a pili, muži se ženili a ženy se vdávaly, až do dne, kdy Noe+ vstoupil do archy,+ 39  a nepovšimli si, dokud nepřišla potopa a všechny je nesmetla,+ taková bude přítomnost* Syna člověka. 40  Potom budou dva muži na poli: jeden bude vzat s sebou a druhý zanechán; 41  dvě ženy budou mlít na ručním mlýnku:+ jedna bude vzata s sebou a druhá bude zanechána.+ 42  Zůstaňte proto bdělí, protože nevíte, který den váš Pán přijde.+ 43  Ale jedno vězte, že kdyby byl hospodář věděl, za které hlídky přijde zloděj,+ byl by zůstal bdělý a nedovolil, aby se vloupal do jeho domu. 44  Proto se i vy prokažte [jako] připravení,+ protože Syn člověka přijde v hodinu, o které si to nepomyslíte. 45  Kdo je skutečně ten věrný a rozvážný otrok,+ kterého jeho pán ustanovil nad svou čeledí, aby jim dával jejich pokrm v pravý čas?+ 46  Šťastný+ je tento otrok, jestliže ho jeho pán při svém příchodu* najde, že tak činí! 47  Vpravdě vám říkám: Ustanoví ho nade vším svým majetkem.+ 48  Ale kdyby si snad někdy onen zlý otrok řekl ve svém srdci:+ ‚Můj pán otálí‘+ 49  a začal by bít své spoluotroky a jedl a pil by s nenapravitelnými opilci, 50  pán onoho otroka přijde v den, kdy [to] neočekává, a v hodinu,+ kterou nezná, 51  a s největší přísností ho potrestá*+ a určí mu díl s pokrytci. Tam bude [jeho]* pláč a skřípání* [jeho]* zubů.+

Poznámky

Řec. pa·rou·siʹas. Viz dodatek 5B.
Nebo „společného konce; složeného konce; společného skončení“. Řec. syn·te·leiʹas; lat. con·sum·ma·ti·oʹnis.
Nebo „pořádku věcí“. Řec. ai·oʹnos; lat. saeʹcu·li; J1–14,16–18,22(heb.) ha·ʽó·lamʹ.
„Kristus.“ Řec. ho Chri·stosʹ; lat. Chriʹstus; J17,18,22(heb.) ham·Ma·šiʹach.
Nebo „dovršený konec; úplný konec“.
Nebo „národ totiž bude podnícen; vyburcován“.
Viz v. 14, ppč. „konec“.
Nebo „bude ohlašována“. Řec. ke·ry·chtheʹse·tai; lat. prae·di·caʹbi·tur. Srovnej Da 5:29, ppč. „ohlásili“.
Dosl. „po celé obydlené“. Řec. en hoʹlei tei oi·kou·meʹnei, ž. r., j. č., čímž je myšlena země; lat. in u·ni·verʹso orʹbe, „po univerzálním kruhu“, tedy zemském. Viz Iz 13:11, ppč. „země“; Na 1:5 ppč.
„Svědectví“. Řec. mar·tyʹri·on; lat. te·sti·moʹni·um.
Nebo „dovršený konec; úplný konec; dokončení“. Řec. teʹlos.
„Na svatém místě.“ Řec. en toʹpoi ha·giʹoi; lat. in loʹco sancʹto; J17,18(heb.) bim·qómʹ qoʹdheš.
Dosl. „ať ten, kdo čte, přemýšlí“.
„Velké soužení.“ Řec. thliʹpsis me·gaʹle; lat. tri·bu·laʹti·o maʹgna; J17,18(heb.) ca·rahʹ ghedhó·lahʹ.
Viz dodatek 5B.
„Přichází.“ Řec. er·choʹme·non.
Nebo „s velkou mocí a slávou“.
„Generace.“ Řec. ge·ne·aʹ; liší se od geʹnos, „rod“, např. v 1Pe 2:9.
„Ani Syn“, א*BDVgrkp.ArmJ18,21,22.
Viz dodatek 5B.
Nebo „kataklyzmatem“. Řec. ka·ta·kly·smouʹ; lat. di·luʹvi·um.
Viz dodatek 5B.
Dosl. „přijda“. Řec. el·thonʹ.
Nebo „rozřízne ho vedví“.
Nebo „jejich“. Dosl. určitý člen.
Nebo „zatínání“.
Nebo „jejich“. Dosl. určitý člen.