Matouš 23:1–39

23  Potom Ježíš mluvil k zástupům a ke svým učedníkům+ a říkal:  „Znalci Zákona+ a farizeové se posadili na Mojžíšově místě.+  Proto čiňte a zachovávejte všechno, co vám povídají,+ ale nečiňte podle jejich skutků,+ protože mluví, ale nekonají.  Svazují těžký náklad a dávají jej na ramena lidí,+ ale sami nejsou ochotni jím ani prstem pohnout.+  Všechny skutky, které činí, činí [proto], aby se na ně lidé dívali;+ rozšiřují totiž pouzdra [obsahující text Písma],+ která nosí jako ochranný předmět,* a prodlužují třásně*+ [svých oděvů].  Mají rádi nejvýznamnější místo+ na večeřích a přední sedadla v synagógách+  a pozdravy+ na tržištích* a aby je lidé nazývali Rabbi.*+  Ale vy se nenechte nazývat Rabbi, protože jeden je váš učitel,+ zatímco vy všichni jste bratři.  Kromě toho, nikoho na zemi nenazývejte svým otcem, neboť jeden je váš Otec,+ Ten nebeský. 10  Ani se nenechte nazývat ‚vůdci‘,+ protože váš Vůdce* je jeden, KRISTUS. 11  Ale největší mezi vámi bude vaším služebníkem.*+ 12  Kdokoli se vyvyšuje, bude pokořen,+ a kdokoli se pokořuje, bude vyvýšen.+ 13  Běda vám, znalci Zákona a farizeové, pokrytci, protože zavíráte nebeské království před lidmi;+ sami+ totiž nevcházíte, a těm, kdo jsou na cestě do něho, nedovolujete vejít. 14 * —— 15  Běda vám, znalci Zákona a farizeové, pokrytci,+ protože cestujete přes moře a po suché zemi, abyste učinili jednoho proselytu,* a když se jím stane, uděláte z něho poddaného* gehenny* dvakrát víc než sami ze sebe. 16  Běda vám, slepí vůdcové,+ kteří říkáte: ‚Jestliže někdo přísahá při chrámu,* není to nic; jestliže však někdo přísahá při chrámovém zlatu, má závazek.‘+ 17  Blázni a slepci! Co je vlastně větší, zlato, nebo chrám, který zlato posvětil?+ 18  Také: ‚Jestliže někdo přísahá při oltáři, není to nic; jestliže však někdo přísahá při daru, [který je] na něm, má závazek.‘ 19  Slepci! Co je vlastně větší, dar, nebo oltář,+ který dar posvěcuje? 20  Proto, kdo přísahá při oltáři, přísahá při něm a při všem, co je na něm; 21  a kdo přísahá při chrámu, přísahá při něm a při tom, kdo jej obývá;+ 22  a kdo přísahá při nebi, přísahá při Božím trůnu+ a při tom, kdo na něm sedí. 23  Běda vám, znalci Zákona a farizeové, pokrytci, protože dáváte desetinu+ z máty, kopru a kmínu, ale znevažujete závažnější záležitosti Zákona, totiž právo+ a milosrdenství+ a věrnost.*+ To bylo závazné dělat, ale to ostatní neznevažovat. 24  Slepí vůdcové,+ kteří cedíte komára,+ ale polykáte velblouda!+ 25  Běda vám, znalci Zákona a farizeové, pokrytci, protože čistíte vnějšek poháru+ a mísy, ale uvnitř jsou plné drancování+ a nestřídmosti. 26  Slepý+ farizee, vyčisti nejprve vnitřek poháru+ a mísy, aby se také jejich vnějšek očistil. 27  Běda vám, znalci Zákona a farizeové, pokrytci,+ protože se podobáte obíleným+ hrobům, které se navenek jeví vskutku krásnými, ale uvnitř jsou plné kostí mrtvých lidí a nečistoty všeho druhu. 28  Tak i vy, ovšem navenek, se jevíte lidem spravedliví,+ ale uvnitř jste plní pokrytectví a nezákonnosti. 29  Běda vám, znalci Zákona a farizeové, pokrytci,+ protože stavíte hroby proroků a zdobíte pamětní hrobky spravedlivých+ 30  a říkáte: ‚Kdybychom byli za dnů svých praotců, nebyli bychom s nimi podílníky na krvi proroků.‘+ 31  Proto vydáváte svědectví sami proti sobě, že jste synové těch, kdo vraždili proroky.+ 32  Nuže, naplňte tedy míru+ svých praotců.* 33  Hadi, potomstvo zmijí,+ jak uprchnete před soudem gehenny?*+ 34  Proto hle, vysílám+ k vám proroky a moudré muže a ty, kteří veřejně poučují.*+ Některé z nich zabijete+ a přibijete na kůl* a některé z nich budete mrskat+ ve svých synagógách a pronásledovat z města do města, 35  aby na vás přišla všechna spravedlivá krev vylitá na zemi,+ od krve spravedlivého+ Abela+ po krev Zecharjáše, syna Barachiášova, jehož jste zavraždili mezi svatyní a oltářem.+ 36  Vpravdě vám říkám: To všechno přijde na tuto generaci.+ 37  Jeruzalém, Jeruzalém, jenž zabíjí proroky+ a kamenuje+ ty, kdo jsou k němu vysláni+ — jak často jsem chtěl shromáždit tvé děti, jako slepice shromažďuje svá kuřátka pod svá křídla!+ Ale vy jste to nechtěli.+ 38  Pohleďte, váš dům+ je vám zanechán.+ 39  Říkám vám totiž: Od nynějška mě již rozhodně neuvidíte, dokud neřeknete: ‚Požehnaný je ten, kdo přichází v Jehovově* jménu!‘“+

Poznámky

Nebo „rozšiřují svá fylakteria“.
Nebo „obruby; střapce“.
Nebo „místech shromažďování“.
Nebo „můj Velký (Vynikající)“. Řec. Rhab·beiʹ; lat. rabʹbi; J17(heb.) Rab·biʹ Rab·biʹ.
„Vůdce.“ Řec. ka·the·ge·tesʹ; lat. ma·giʹster.
Nebo „sluhou“. Řec. di·aʹko·nos; lat. mi·niʹster; J17,18(heb.) lim·ša·rethʹ, „jako sloužící“.
אBDVgSysArm vynechávají; VgcSyc „Běda vám, znalci Zákona a farizeové, pokrytci, protože vyjídáte domy vdov a abyste to zastřeli, pronášíte dlouhé modlitby; proto obdržíte soud ve větší míře“. (Srovnej Mr 12:40.)
Nebo „konvertitu“. Řec. pro·seʹly·ton; lat. pro·seʹly·tum.
„Poddaného.“ Dosl. „syna“.
Viz dodatek 4C.
Nebo „Božím obydlí (příbytku)“. Řec. na·oiʹ, 3. p., j. č.; lat. temʹplum; J17,18,22(heb.) ba·hé·khalʹ, „při paláci“. Srovnej 1Sa 1:9, ppč. „chrámu“.
Nebo „víru“.
Nebo „vyrovnejte se plně svým praotcům“. B* „naplníte míru svých praotců“.
Viz dodatek 4C.
Nebo „učené osoby; znalce Zákona“.
Nebo „připevníte na kůl (kládu)“. Viz dodatek 5C.
Viz dodatek 1D.