Matouš 22:1–46

22  Ježíš jim dále odpovídal, promlouval k nim v podobenstvích a řekl:+  „Nebeské království se stalo podobným člověku, králi, který uspořádal svatební hostinu+ pro svého syna.  A vyslal své otroky, aby zavolali na svatební hostinu ty, kdo byli pozváni,+ ale nebyli ochotni přijít.+  Opět vyslal jiné otroky+ a řekl: ‚Povězte pozvaným: „Pohleďte, připravil jsem oběd,+ moji býci a vykrmená zvířata jsou poraženi a vše je přichystáno. Pojďte na svatební hostinu.“‘+  Ale bez zájmu odešli, jeden na své vlastní pole, jiný za svým obchodem;+  ostatní se však chopili jeho otroků, nestoudně s nimi zacházeli a zabili je.+  Ale král se rozzlobil a poslal svá vojska a zahubil ty vrahy a spálil jejich město.+  Potom řekl svým otrokům: ‚Svatební hostina je sice přichystána, ale ti, kdo byli pozváni, [toho] nebyli hodni.+  Proto jděte na cesty vedoucí z města a pozvěte ke svatební hostině každého, koho* najdete.‘+ 10  Ti otroci tudíž vyšli na cesty a shromáždili všechny, které našli, ničemné i dobré;+ a místnost pro svatební obřady byla naplněna těmi, kdo spočinuli u stolu.+ 11  Když vešel král, aby si prohlédl hosty, zahlédl tam člověka, který nebyl oděn svatebním oděvem.+ 12  Řekl mu tedy: ‚Člověče, jak ses sem dostal, když nemáš na sobě svatební oděv?‘+ Ten zůstal oněmělý. 13  Král potom řekl svým sluhům:* ‚Spoutejte mu ruce a nohy a vyhoďte ho do tmy venku. Tam bude [jeho] pláč a skřípání* zubů.‘+ 14  Je totiž mnoho pozvaných, ale málo vyvolených.“+ 15  Potom farizeové odešli a radili se spolu, aby ho chytili v řeči.+ 16  Proto k němu poslali své učedníky spolu s Herodovými stoupenci*+ a řekli: „Učiteli, víme, že jsi pravdomluvný a vyučuješ Boží cestě podle pravdy a nestaráš se o nikoho, neboť nehledíš na vnější vzhled lidí.+ 17  Pověz nám proto: Co myslíš? Je zákonné platit césarovi* daň z hlavy, či nikoli?“+ 18  Ježíš však znal jejich ničemnost a řekl: „Proč mě zkoušíte, pokrytci?+ 19  Ukažte mi minci pro daň z hlavy.“ Přinesli mu denár.* 20  A řekl jim: „Čí je to obraz* a nápis?“+ 21  Řekli: „Césarův.“ Potom jim řekl: „Splácejte* tedy césarovy věci césarovi, ale Boží věci Bohu.“+ 22  Když [to] slyšeli, podivili se, opustili ho a odešli.+ 23  Ten den k němu přišli saduceové, kteří říkají, že není vzkříšení,* a zeptali se ho:+ 24  „Učiteli, Mojžíš řekl: ‚Jestliže zemře nějaký muž bezdětný, jeho bratr se ožení s jeho manželkou a vzbudí svému bratrovi potomstvo.‘+ 25  U nás bylo sedm bratrů; a první se oženil a skonal, a protože neměl potomstvo, zanechal svou manželku svému bratrovi.+ 26  Totéž se stalo s druhým a třetím, až do sedmého.+ 27  Poslední ze všech zemřela žena. 28  Manželkou kterého z těch sedmi tedy bude při vzkříšení? Vždyť ji měli všichni.“+ 29  Ježíš jim odpověděl a řekl: „Mýlíte se, protože neznáte ani Písma, ani Boží moc;+ 30  při vzkříšení se totiž muži nežení ani ženy se nevdávají,+ ale jsou jako andělé v nebi. 31  Pokud jde o vzkříšení mrtvých, nečetli jste, co k vám Bůh mluvil, když řekl:+ 32  ‚Já jsem BŮH Abrahamův a BŮH Izákův a BŮH Jákobův‘?+ Není Bohem* mrtvých, ale živých.“+ 33  Když [to] zástupy slyšely, žasly nad jeho učením.+ 34  Po tom, co farizeové slyšeli, že umlčel saducey, sešli se v jedné skupině. 35  A jeden z nich, zběhlý v Zákoně,+ se zeptal, aby ho zkoušel: 36  „Učiteli, které je největší přikázání v Zákoně?“+ 37  Řekl mu: „‚Budeš milovat Jehovu,* svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou myslí.‘+ 38  To je největší a první přikázání. 39  To druhé, jemu podobné, je: ‚Budeš milovat svého bližního jako sám sebe.‘+ 40  Na těchto dvou přikázáních závisí celý Zákon a Proroci.“+ 41  Zatímco byli farizeové shromážděni, Ježíš se jich zeptal:+ 42  „Co si myslíte o KRISTU? Čí je syn?“ Řekli mu: „Davidův.“+ 43  Řekl jim: „Jak to, že ho potom David pod inspirací*+ nazývá ‚Pánem‘, když říká: 44  ‚Jehova* řekl mému Pánu: „Posaď se po mé pravici, dokud nedám tvé nepřátele pod tvé nohy“‘?+ 45  Jestliže ho tedy David nazývá ‚Pánem‘, jak je jeho synem?“+ 46  A nikdo nebyl schopen mu slovem odpovědět a nikdo se od toho dne neodvážil dále se ho vyptávat.+

Poznámky

Nebo „tolik lidí, kolik jich“.
Nebo „svým služebníkům (sloužícím)“. Řec. tois di·a·koʹnois; lat. mi·niʹstris; J22(heb.) lam·ša·rethimʹ.
Nebo „zatínání“.
Nebo „s herodiány“.
Nebo „císaři“. Řec. Kaiʹsa·ri; lat. Caeʹsa·ri; J22(heb.) laq·Qé·sarʹ.
„Obraz.“ Řec. ei·konʹ; lat. i·maʹgo; J22(heb.) had·demuthʹ, „obraz“.
Dosl. „Vracejte“. Řec. A·poʹdo·te; lat. redʹdi·te; J17,22(heb.) tenuʹ.
„Vzkříšení.“ Řec. a·naʹsta·sin, „vzbuzení; vstání“ (ze slov a·naʹ, „nahoru“, a staʹsis, „stání“); lat. re·sur·rec·ti·oʹnem; J17(heb.) techi·jathʹ ham·me·thimʹ, „ožití mrtvých“.
„Není Bohem“, B; J18 „Jehova není Bohem“.
Viz dodatek 1D.
Dosl. „v duchu“. Řec. en pneuʹma·ti; lat. in spiʹri·tu; J17,18(heb.) ba·ruʹach.
Viz dodatek 1D.