Matouš 2:1–23

2  Když se Ježíš narodil v Betlémě+ v Judeji za dnů krále Heroda,+ pohleďme, do Jeruzaléma přišli astrologové*+ z východních končin  a řekli: „Kde je ten narozený král+ Židů? Viděli jsme totiž jeho hvězdu,+ [když jsme byli] na východě,* a přišli jsme, abychom mu vzdali poctu.“  Když to uslyšel král Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém;  a když shromáždil všechny přední kněze a znalce Zákona z lidu, začal se jich dotazovat, kde se má narodit KRISTUS.*  Řekli mu: „V Betlémě+ v Judeji, neboť tak to bylo zapsáno prostřednictvím proroka:  ‚A ty, Betléme*+ v judské zemi, rozhodně nejsi nejméně významné [město] mezi judskými místodržiteli;* z tebe totiž vyjde vladař,*+ který bude pást+ můj lid, Izrael.‘“  Tehdy Herodes tajně povolal astrology a pečlivě od nich zjistil čas, kdy se hvězda objevila;  a když je posílal do Betléma, řekl: „Jděte, pečlivě pátrejte po malém dítěti, a až je naleznete, podejte mi zpět zprávu, abych také šel a vzdal mu poctu.“+  Když krále vyslechli, odešli; a pohleďme, hvězda, kterou viděli, [když byli] na východě,*+ šla před nimi, až se zastavila nad [místem], kde bylo malé dítě. 10  Když uviděli hvězdu, vskutku se velmi zaradovali. 11  A když vešli do domu, viděli malé dítě s Marií, jeho matkou, padli a vzdali mu poctu. Otevřeli také své poklady a předložili mu dary, zlato a vonnou pryskyřici a myrhu. 12  Protože jim však byla dána ve snu božská výstraha,+ aby se nevraceli k Herodovi, odebrali se do své země jinou cestou. 13  Když se vzdálili, pohleďme, Josefovi se ve snu objevil Jehovův* anděl+ a řekl: „Vstaň, vezmi malé dítě a jeho matku a uprchni do Egypta a zůstaň tam, dokud ti nedám zprávu; Herodes se totiž chystá pátrat po malém dítěti, aby je zahubil.“ 14  Vstal tedy a vzal s sebou v noci malé dítě a jeho matku a odebral se do Egypta 15  a zůstal tam až do Herodova skonu, aby se splnilo,+ co Jehova* promluvil prostřednictvím svého proroka, když řekl: „Zavolal jsem svého syna z Egypta.“+ 16  Když pak Herodes viděl, že ho astrologové* přelstili, velmi se rozvzteklil a poslal a dal usmrtit všechny chlapce v Betlémě a ve všech jeho oblastech, od dvouletých a níže, podle času, který pečlivě zjistil od astrologů.+ 17  Tehdy se splnilo, co bylo řečeno prostřednictvím proroka Jeremjáše, který řekl: 18  „Bylo slyšet hlas v Ramě,+ plačící a velmi bědující; to Ráchel+ plakala pro své děti, a nebyla ochotná přijmout útěchu, protože již nejsou.“ 19  Když Herodes skonal, pohleďme, ve snu+ se Josefovi v Egyptě objevil Jehovův* anděl 20  a řekl: „Vstaň, vezmi malé dítě a jeho matku a vydej se do izraelské země, neboť ti, kdo hledali duši* malého dítěte, jsou mrtví.“ 21  Vstal tedy a vzal malé dítě a jeho matku a vstoupil do izraelské země. 22  Ale když slyšel, že Archelaos kraluje v Judeji místo svého otce Heroda, dostal strach tam odejít. Když mu nadto byla dána ve snu božská výstraha,+ odebral se do území Galileje+ 23  a přišel a bydlel v městě zvaném Nazaret,*+ aby se splnilo, co bylo řečeno prostřednictvím proroků: „Bude nazýván Nazaretský.“*+

Poznámky

Nebo „mágové“. Řec. maʹgoi.
Nebo „Z východu jsme totiž viděli jeho hvězdu“.
„Kristus“. Řec. ὁ χριστός (ho Chri·stosʹ); J1–14,16–18,22(heb.) המשיח (ham·Ma·šiʹach, „Mesiáš; Pomazaný“).
Znamená „dům chleba“. Řec. Be·thle·emʹ; J17,18,22(heb.) Béth leʹchem.
Nebo „vůdci“. Řec. he·ge·moʹsin.
Nebo „vůdce“. Řec. he·gouʹme·nos.
Nebo „kterou viděli z východu“.
Viz dodatek 1D.
Viz dodatek 1D.
Nebo „mágové“.
Viz dodatek 1D.
Nebo „život“. Řec. psy·chenʹ; J17,18,22(heb.) neʹfeš. Viz dodatek 4A.
Nebo „město-výhonek“. Řec. Na·za·retʹ; J22(heb.) Na·ceʹreth.
„Nazaretský.“ J17,18,22(heb.) Noc·riʹ. Řec. Na·zo·raiʹos; pravděpodobně z heb. neʹcer, jež znamená „výhonek“, obrazně tedy „potomstvo“. Viz Iz 11:1 a ppč. „výhonek“.