Matouš 17:1–27

17  O šest dnů později vzal Ježíš Petra a Jakuba a jeho bratra Jana s sebou a odvedl je samotné na vysokou horu.+  A byl před nimi proměněn a jeho obličej zářil jako slunce+ a jeho svrchní oděvy se zaskvěly jako světlo.+  A pohleďme, objevil se jim Mojžíš a Elijáš, a rozmlouvali s ním.+  Petr na to odpovídal a řekl Ježíšovi: „Pane, je znamenité, že tu jsme. Jestliže si přeješ, vztyčím zde tři stany, jeden pro tebe a jeden pro Mojžíše a jeden pro Elijáše.“+  Zatímco ještě mluvil, pohleďme, zastínil je jasný oblak, a pohleďme, hlas z oblaku řekl: „To je můj Syn, milovaný, jehož jsem schválil;+ naslouchejte mu.“+  Když to učedníci slyšeli, padli na tvář a dostali velký strach.+  Pak se Ježíš přiblížil, dotkl se jich a řekl: „Vstaňte a nemějte strach.“+  Když pozvedli oči, neviděli nikoho, jen samotného Ježíše.+  A když sestupovali z hory, Ježíš jim přikázal a řekl: „Nikomu nepovídejte o tom vidění, dokud Syn člověka nebude vzbuzen z mrtvých.“+ 10  Učedníci mu však dali otázku: „Proč tedy znalci Zákona říkají, že nejprve musí přijít Elijáš?“+ 11  Odpověděl a řekl: „Elijáš skutečně přichází a všechno obnoví.+ 12  Ale říkám vám, že Elijáš již přišel a nepoznali ho, ale dělali s ním, co chtěli. Tak je také určeno, aby Syn člověka trpěl z jejich rukou.“+ 13  Tehdy si učedníci uvědomili, že k nim mluvil o Janu Křtiteli.+ 14  A když přišli k zástupu,+ přistoupil k němu jeden člověk, poklekl před ním, a řekl: 15  „Pane, smiluj se nad mým synem, protože je epileptik a je nemocný, neboť často padá do ohně a často do vody;+ 16  a přivedl jsem ho k tvým učedníkům, ale nemohli ho vyléčit.“+ 17  Ježíš odpověděl a řekl: „Nevěřící a převrácená generace,+ jak dlouho ještě musím být s vámi? Jak dlouho vás musím snášet? Přiveď ho sem ke mně.“ 18  Potom ho Ježíš přísně napomenul a démon z něho vyšel;+ a od té hodiny byl chlapec vyléčen.+ 19  A tak přišli učedníci soukromě k Ježíšovi a řekli: „Proč jsme ho nemohli vyhnat?“+ 20  Řekl jim: „Kvůli vaší malé víře. Vpravdě vám totiž říkám, jestliže budete mít víru velikosti hořčičného zrna, řeknete této hoře: ‚Přemísti se odtud tam‘, a ona se přemístí, a nic pro vás nebude nemožné.“+ 21 * —— 22  Zatímco byli shromážděni v Galileji, Ježíš jim řekl: „Je určeno, aby byl Syn člověka zrazen do lidských rukou+ 23  a zabijí ho a třetí den bude vzbuzen.“+ Proto byli velmi zarmouceni.+ 24  Když přišli do Kafarnaum, přistoupili k Petrovi muži, kteří vybírali [daň] dvě drachmy,* a řekli: „Váš učitel neplatí [daň+] dvě drachmy?“ 25  Řekl: „Ano.“ Ale když vstoupil do domu, Ježíš ho předešel a řekl: „Co myslíš, Šimone? Od koho dostávají králové země poplatky nebo daň z hlavy? Od svých synů, nebo od cizích lidí?“ 26  Když řekl: „Od cizích lidí“, Ježíš mu řekl: „Synové jsou tedy skutečně zproštěni daně. 27  Ale abychom jim nezpůsobili klopýtání,+ jdi k moři, hoď udici a vezmi první rybu, která se vynoří, a když jí otevřeš ústa, najdeš minci stater.* Vezmi ji a dej jim ji za mne a za sebe.“+

Poznámky

א*BSyc‚s vynechávají v. 21; CDWVgSypArm „Ale tento druh nevychází jinak než modlitbou a postem“. (Srovnej Mr 9:29.)
Dosl. „dvojité drachmy“. Řec. ta diʹdrach·ma. Viz dodatek 8A.
„Minci stater“; je považována za tetradrachmu. Viz dodatek 8A.