Matouš 15:1–39

15  Pak přišli k Ježíšovi farizeové a znalci Zákona z Jeruzaléma+ a řekli:  „Proč tvoji učedníci překračují tradici mužů dřívějších časů? Například si nemyjí ruce, když se chystají jíst nějaké jídlo.“+  Odpověděl jim a řekl: „Proč také vy překračujete Boží přikázání kvůli své tradici?+  Bůh například řekl: ‚Cti svého otce a svou matku‘+ a ‚Kdo spílá otci nebo matce, ať skončí smrtí.‘*+  Ale vy říkáte: ‚Kdokoli říká svému otci nebo matce: „Cokoli mám, čím bych ti mohl prospět, je dar zasvěcený Bohu“,  ten vůbec nepotřebuje ctít svého otce.‘+ A tak jste učinili Boží slovo neplatným kvůli své tradici.+  Pokrytci,+ vhodně o vás prorokoval Izajáš,+ když řekl:  ‚Tento lid mě ctí svými rty, ale jejich srdce je ode mne daleko vzdáleno.+  Je marné, že mě stále uctívají, protože vyučují lidské příkazy jako nauky.‘“+ 10  Pak přivolal zástup a řekl jim: „Naslouchejte a pochopte smysl:+ 11  Člověka neposkvrňuje to, co vstupuje do [jeho] úst, ale člověka poskvrňuje to, co z [jeho] úst vychází.“+ 12  Potom přišli učedníci a řekli mu: „Víš, že farizeové klopýtli, když slyšeli, co jsi řekl?“+ 13  Odpověděl a řekl: „Každá rostlina, kterou nezasadil můj nebeský Otec, bude vykořeněna.+ 14  Nechte je být. Jsou to slepí vůdci. Jestliže tedy vede slepý slepého, oba spadnou do jámy.“*+ 15  Petr mu odpověděl a řekl: „Objasni nám to podobenství.“*+ 16  Na to řekl: „I vy jste ještě bez porozumění?+ 17  Neuvědomujete si, že všechno, co vstupuje do úst, prochází do střev a vypouští se do stoky?* 18  Ale to, co vychází z úst, vychází ze srdce, a to člověka poskvrňuje.+ 19  Ze srdce například vycházejí ničemná uvažování,+ vraždy, cizoložství, smilstva, krádeže, falešná svědectví, rouhání.+ 20  To jsou věci, které člověka poskvrňují; ale brát jídlo nemytýma rukama člověka neposkvrňuje.“+ 21  Nyní odtud Ježíš odešel a odebral se do končin Tyru a Sidonu.+ 22  A pohleďme, Féničanka*+ z těch krajů vyšla a nahlas křičela a říkala: „Smiluj se nade mnou,+ Pane, Synu Davidův. Má dcera je silně posedlá démony.“ 23  Neodpověděl jí však ani slovo. Přišli tedy jeho učedníci a začali ho žádat: „Pošli ji pryč; protože za námi stále křičí.“ 24  Odpověděl a řekl: „Nebyl jsem vyslán k nikomu jinému než ke ztraceným ovcím izraelského domu.“+ 25  Když žena přišla, začala mu vzdávat poctu a řekla: „Pane, pomoz mi!“+ 26  Odpověděl a řekl: „Není správné brát chléb dětem a házet ho psíkům.“ 27  Řekla: „Ano, Pane, ale psíci přece jedí z drobtů, které padají ze stolu jejich pánů.“+ 28  Potom jí Ježíš odpověděl a řekl: „Ženo, tvá víra je velká; ať se ti stane, jak si přeješ.“ A od té hodiny byla její dcera uzdravena.+ 29  Ježíš odtamtud přešel krajem a pak se přiblížil ke Galilejskému moři,+ a když vyšel na horu,+ seděl tam. 30  Tehdy k němu přistoupily velké zástupy a měly s sebou lidi, kteří byli chromí, zmrzačení, slepí, němí a mnozí jinak [postižení], a takřka mu je házeli k nohám, a on je léčil;+ 31  zástup byl tudíž ohromen, když viděli, jak němí mluví a chromí chodí a slepí vidí, a oslavovali BOHA Izraele.+ 32  Ale Ježíš k sobě zavolal své učedníky a řekl:+ „Je mi líto+ zástupu, protože zůstávají se mnou už tři dny a nemají nic k jídlu; a nechci je poslat pryč hladové. Mohli by se cestou vyčerpat.“ 33  Ale učedníci mu řekli: „Kde na tomto osamělém místě dostaneme dost chlebů, aby se nasytil tak velký zástup?“+ 34  Na to jim Ježíš řekl: „Kolik chlebů máte?“ Řekli: „Sedm a několik rybek.“ 35  Když tedy dal zástupu pokyn, aby spočinuli na zemi, 36  vzal sedm chlebů a ryby, a když vzdal díky, lámal je a začal je rozdělovat učedníkům a učedníci zase zástupům.+ 37  A všichni jedli a nasytili se, a jako přebytek úlomků nasbírali sedm plných košů na potraviny.+ 38  A přece těch, kteří jedli, bylo čtyři tisíce mužů kromě žen a malých dětí. 39  Nakonec, když poslal zástupy pryč, vstoupil do člunu a dostal se do krajů Magadan.+

Poznámky

Nebo „zcela určitě zemře“.
Nebo „příkopu“.
Nebo „přirovnání“.
Nebo „žumpy; klozetu; záchodu“.
Nebo „Kananejka“.