Matouš 14:1–36

14  Právě v té době oblastní vládce* Herodes slyšel zprávu o Ježíšovi+  a řekl svým sluhům: „To je Jan Křtitel. Byl vzbuzen z mrtvých, a proto v něm působí mocné skutky.“*+  Herodes totiž Jana zatkl a spoutal ho a dal ho do vězení kvůli Herodiadě, manželce svého bratra Filipa.+  Jan mu totiž říkával: „Není zákonné, abys ji měl.“+  Chtěl ho sice zabít, ale bál se zástupu, protože ho pokládali za proroka.+  Ale když se slavily Herodovy narozeniny,+ tančila při nich Herodiadina dcera a Herodovi se tak zalíbila,  že s přísahou slíbil, že jí dá, o cokoli požádá.+  Řekla tedy na návod své matky: „Dej mi zde na podnose hlavu Jana Křtitele.“+  Král se sice zarmoutil, ale vzhledem ke svým přísahám a k těm, kteří s ním spočívali [u stolu], přikázal, aby byla dána;+ 10  a poslal a dal Jana stít ve vězení. 11  A jeho hlavu přinesli na podnose a dali dívce a ta ji přinesla své matce.+ 12  Nakonec přišli jeho učedníci a odstranili mrtvolu a pohřbili ji+ a přišli k Ježíšovi a podali mu o tom zprávu. 13  Když to Ježíš slyšel, odebral se odtamtud na člunu na osamělé místo, aby byl sám;+ ale jak se o tom doslechly zástupy, následovaly ho pěšky z měst. 14  A když vyšel, viděl velký zástup; a bylo mu jich líto+ a léčil jejich nemocné.+ 15  Ale když nastal večer, přišli k němu jeho učedníci a řekli: „Místo je osamělé a hodina již velmi pokročila; pošli zástupy pryč, aby šli do vesnic a koupili si něco k jídlu.“+ 16  Ale Ježíš jim řekl: „Není nutné, aby odešli: Dejte jim něco k jídlu vy.“+ 17  Řekli mu: „Nic tady nemáme kromě pěti chlebů a dvou ryb.“+ 18  Řekl: „Přineste mi je sem.“ 19  Dále zástupům přikázal, aby spočinuly na trávě, a vzal pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi a vyslovil požehnání,+ a když rozlámal chleby, rozdělil je učedníkům a učedníci zase zástupům.+ 20  Tak všichni jedli a nasytili se a sebrali přebytek úlomků, dvanáct plných košů.+ 21  A přece těch, kteří jedli, bylo asi pět tisíc mužů kromě žen a malých dětí.+ 22  Neprodleně potom přinutil své učedníky, aby nastoupili do člunu a jeli před ním na druhou stranu, zatímco posílal zástupy pryč.+ 23  Nakonec, když poslal zástupy pryč, sám vystoupil na horu, aby se modlil.+ Ačkoli již bylo pozdě, byl tam sám. 24  Zatím byl člun již vzdálen od země mnoho set metrů* a vlny na něj tvrdě narážely,+ protože vítr byl proti nim. 25  Ale v době čtvrté noční hlídky* přišel k nim a kráčel po moři.+ 26  Když ho učedníci zahlédli, jak kráčí po moři, znepokojili se a řekli: „To je přízrak!“+ A křičeli strachem. 27  Ale Ježíš k nim hned promluvil slovy: „Seberte odvahu, to jsem já;+ nemějte strach.“ 28  Petr mu odpověděl a řekl: „Pane, jestliže jsi to ty, přikaž mi, abych k tobě přišel po vodách.“ 29  Řekl: „Pojď!“ A tak Petr sestoupil z člunu,+ kráčel po vodách a šel k Ježíšovi. 30  Ale když pohlédl na větrnou bouři, dostal strach, a když začal klesat, vykřikl: „Pane, zachraň mě!“ 31  Ježíš ihned vztáhl ruku, uchopil ho a řekl mu: „Ty malověrný, proč jsi zapochyboval?“+ 32  A když vstoupili do člunu, větrná bouře opadla. 33  Potom mu ti ve člunu vzdali poctu a řekli: „Ty jsi skutečně Boží Syn.“+ 34  A přepluli a přistáli v Genezaretu.+ 35  Když ho muži z toho místa poznali, poslali do celé okolní krajiny a lidé mu přinášeli všechny, kdo byli nemocní.+ 36  A snažně ho prosili, aby se směli jen dotknout třásní jeho svrchního oděvu;+ a všichni, kdo se jich dotkli, byli úplně uzdraveni.

Poznámky

Dosl. „tetrarcha“, kníže nad územím, který zastupoval císaře.
Nebo „zázraky“.
Dosl. „mnoho stadií“. Stadion odpovídalo jedné osmině římské míle, tedy 185 m.
Podle řec. a římského rozdělení noci poslední hlídka (asi od 3 hodin ráno do východu slunce). Židé, jak vyplývá z 2Mo 14:24 a Sd 7:19, rozdělovali noc na tři části neboli hlídky, ale později převzali římský systém čtyř nočních hlídek. Viz Mr 13:35 ppč.