Matouš 13:1–58

13  Ten den, kdy Ježíš opustil dům, seděl u moře;  a shromáždily se k němu velké zástupy, takže nastoupil do člunu a posadil se,+ a celý zástup stál na břehu.  Potom jim vyprávěl mnoho věcí v podobenstvích* a řekl: „Pohleďte, vyšel rozsévač, aby rozséval;+  a když rozséval, některá [semena] padla podél cesty a přišli ptáci a sezobali je.+  Jiná padla na skalnatá místa, kde neměla mnoho půdy, a hned vyrazila, protože neměla hlubokou půdu.+  Ale když vyšlo slunce, byla sežehnuta, a protože neměla kořeny, uschla.+  Jiná zase padla mezi trní, a trní vzešlo a udusilo je.+  Ještě jiná padla na znamenitou půdu a začala vydávat ovoce,+ to stonásobně, ono šedesáti[násobně], jiné třiceti[násobně].+  Kdo má uši, ať naslouchá.“+ 10  Tu přistoupili učedníci a řekli mu: „Proč k nim mluvíš v podobenstvích?“+ 11  Odpověděl a řekl: „Vám je dáno porozumět posvátným tajemstvím+ nebeského království, ale těm lidem to není dáno.+ 12  Kdokoli totiž má, tomu bude dáno více a bude mít hojnost,+ ale kdo nemá, tomu bude vzato i to, co má.+ 13  Proto k nim mluvím v podobenstvích, protože hledí a hledí marně, slyší a slyší marně, ani smysl toho nechápou;+ 14  a plní se na nich Izajášovo proroctví, které říká: ‚Slyšením uslyšíte, ale smysl toho rozhodně nepochopíte; a pohlédnete a budete hledět, ale rozhodně neuvidíte.+ 15  Vždyť srdce těchto lidí se stalo nevnímavým* a ušima slyšeli bez odezvy* a zavírali oči, aby nikdy očima neviděli a ušima neslyšeli a aby smysl toho nepochopili svým srdcem a neobrátili se zpět, a já je neuzdravil.‘+ 16  Šťastné jsou však vaše oči,+ protože se dívají, a vaše uši, protože slyší. 17  Vpravdě vám totiž říkám: Mnozí proroci+ a spravedliví toužili vidět věci, na které se díváte, a neviděli je,+ a slyšet věci, které slyšíte, a neslyšeli je.+ 18  Naslouchejte tedy podobenství o muži, který rozséval.+ 19  Kde někdo slyší slovo o království, ale nechápe jeho smysl, přichází ten ničemný+ a uchvacuje, co bylo zaseto do jeho srdce; to je zaseté podél cesty. 20  Pokud jde o to, které bylo zaseto na skalnatá místa, to je ten, kdo slyší slovo a hned je s radostí přijímá.+ 21  Přesto v sobě nemá kořen, ale pokračuje nějaký čas, a potom, co nastane soužení nebo pronásledování kvůli slovu, ihned klopýtá.+ 22  Pokud jde o to, které bylo zaseto mezi trní, to je ten, kdo slyší slovo, ale úzkost tohoto systému věcí*+ a podvodná moc bohatství* slovo dusí, a on* se stává neplodným.+ 23  Pokud jde o to, které bylo zaseto do znamenité půdy, to je ten, kdo slyší slovo a pochopí jeho smysl a kdo skutečně nese ovoce a vynáší ten stonásobně, onen šedesáti[násobně], jiný třiceti[násobně].“+ 24  Předložil jim jiné podobenství a řekl: „Nebeské království se stalo podobným člověku, který zasel na své pole znamenité semeno.+ 25  Zatímco lidé spali, přišel jeho nepřítel a nasel mezi pšenici plevel* a odešel. 26  Když vyrašilo stéblo a neslo plody, objevil se i plevel. 27  Hospodářovi otroci tedy přišli a řekli mu: ‚Pane, nezasel jsi na své pole znamenité semeno?+ Kde se potom na něm vzal plevel?‘+ 28  Řekl jim: ‚To udělal nepřítel, člověk.‘+ Řekli mu: ‚Chceš tedy, abychom vyšli a vybrali jej?‘ 29  Řekl: ‚Ne; abyste náhodou při vybírání plevele nevykořenili s ním pšenici. 30  Ať obojí roste spolu až do žně; a v období žně povím žencům: Nejdříve vyberte plevel a svažte jej do otýpek ke spálení,+ potom jděte a shromažďte pšenici do mé zásobárny.‘“+ 31  Předložil jim jiné podobenství+ a řekl: „Nebeské království je podobné hořčičnému zrnu,+ které člověk vzal a zasadil na svém poli; 32  to je vlastně nejdrobnější ze všech semen, ale když vyroste, je největší z [druhů] zeleniny a stává se stromem, takže nebeští ptáci+ přicházejí a uchylují se mezi jeho ratolesti.“+ 33  Pronesl k nim ještě jiné podobenství: „Nebeské království je podobné kvasu,+ který žena vzala a schovala ve třech velkých mírách* mouky, až celé množství zkvasilo.“ 34  To vše Ježíš mluvil k zástupům v podobenstvích. Nemluvíval k nim vskutku bez podobenství,+ 35  aby se splnilo, co bylo řečeno prostřednictvím proroka, který řekl: „Otevřu ústa v podobenstvích, budu zvěstovat věci utajené od založení.“+ 36  Potom, co propustil zástupy, vešel do domu. A jeho učedníci k němu přišli a řekli: „Vysvětli nám podobenství o plevelu* na poli.“ 37  Odpověděl a řekl: „Rozsévač znamenitého semene je Syn člověka; 38  pole je svět;+ pokud jde o znamenité semeno, to jsou synové království; ale plevel jsou synové toho ničemného+ 39  a nepřítel, který je zasel, je Ďábel.+ Žeň+ je závěr* systému věcí*+ a ženci jsou andělé. 40  Proto právě jako je plevel vybrán a spálen ohněm, tak to bude i v závěru systému věcí.+ 41  Syn člověka vyšle své anděly a ti vyberou z jeho království všechno, co působí klopýtání,+ a ty, kdo se dopouštějí nezákonnosti, 42  a vhodí je do ohnivé pece.+ Tam bude [jejich] pláč a skřípání zubů.+ 43  V tom čase budou spravedliví zářit+ jasně jako slunce+ v království svého Otce. Kdo má uši, ať naslouchá.+ 44  Nebeské království je podobné pokladu schovanému v poli, který nějaký člověk našel a schoval; a z radosti, kterou má, jde a prodá,+ co má, a koupí to pole.+ 45  Nebeské království je dále podobné cestujícímu kupci, který hledá znamenité perly. 46  Když nalezl jednu perlu vysoké hodnoty,+ odešel a okamžitě prodal všechno, co měl, a koupil ji.+ 47  A opět je nebeské království podobné vlečné síti spuštěné do moře a sbírající [ryby] všeho druhu.+ 48  Když se naplnila, vytáhli ji na břeh, posadili se a vybrali znamenité+ do nádob, ale nevhodné+ odhodili. 49  Tak to bude v závěru systému věcí:* Andělé vyjdou a oddělí ničemné+ od spravedlivých+ 50  a uvrhnou je do ohnivé pece. Tam bude [jejich] pláč a skřípání zubů.+ 51  Pochopili jste smysl toho všeho?“ Řekli mu: „Ano.“ 52  Pak jim řekl: „Tak je každý, kdo veřejně poučuje* a byl vyučován o nebeském království,+ podobný člověku, hospodáři, který vynáší ze své pokladnice věci nové i staré.“+ 53  A když Ježíš skončil tato podobenství, šel odtud krajem. 54  A když přišel do svého domovského území,*+ začal je vyučovat v jejich synagóze,+ takže žasli a říkali: „Kde dostal ten člověk takovou moudrost a takové mocné skutky? 55  Což to není tesařův syn?+ Nejmenuje se jeho matka Marie a jeho bratři Jakub a Josef a Šimon a Jidáš? 56  A nejsou všechny jeho sestry u nás?+ Kde tedy dostal ten člověk všechny tyto věci?“+ 57  Začali tedy o něho klopýtat.+ Ježíš jim však řekl: „Prorok není v necti kromě ve svém domovském území a ve svém vlastním domě.“+ 58  A neučinil tam mnoho mocných skutků kvůli jejich nedostatku víry.+

Poznámky

Nebo „v přirovnáních“. Řec. en pa·ra·bo·laisʹ; lat. in pa·raʹbo·lis; J17,18,22(heb.) bim·ša·limʹ.
Dosl. „bylo učiněno tlustým (tučným)“.
Nebo „slyšeli neochotně“.
Nebo „pořádku věcí“. Řec. ai·oʹnos; lat. saeʹcu·li; J17,18,22(heb.) ha·ʽó·lamʹ, „pořádku věcí“.
Nebo „a podvodné potěšení z toho, že je bohatý“.
Nebo „ono“, tedy „slovo“.
Nebo „jílek mámivý“. Viz v. 36 ppč.
„Velkých mírách.“ Nebo „mírách sea“. Řec. saʹta. Míra sea odpovídala 7,33 l.
Nebo „jílku mámivém“. Řec. zi·za·niʹon; J17,22(heb.) zu·néʹ. Druh trávy, jejíž semena jsou jedovatá, nejspíš kvůli houbě, která v nich roste.
Nebo „společný konec; složený konec; společné skončení“. Řec. συντέλεια (syn·teʹlei·a); lat. con·sum·maʹti·o. Viz Da 12:4, ppč. „konce“.
Nebo „pořádku věcí“. Řec. ai·oʹnos; lat. saeʹcu·li; J1–14,16–18,22(heb.) ha·ʽó·lamʹ, „pořádku věcí“.
Viz v. 39 ppč.
Nebo „každá učená osoba“.
Nebo „města“.