Matouš 11:1–30

11  A když Ježíš ukončil poučování svých dvanácti učedníků, vydal se odtud, aby vyučoval a kázal v jejich městech.+  Ale když Jan slyšel v žaláři+ o skutcích KRISTA, vzkázal po svých vlastních učednících  a řekl mu: „Jsi ten Přicházející, nebo máme očekávat jiného?“+  Ježíš jim odpověděl a řekl: „Odejděte a podejte Janovi zprávu o tom, co slyšíte a vidíte:  Slepí opět vidí+ a chromí+ se procházejí, malomocní+ jsou očišťováni a hluší+ slyší a mrtví+ jsou probouzeni a chudým se oznamuje dobrá zpráva;+  a šťastný je ten, kdo ve mně nenachází příčinu ke klopýtání.“+  Zatímco ti byli na cestě, Ježíš začal říkat zástupům o Janovi: „Na co jste se vyšli dívat do pustiny?+ Na rákos zmítaný větrem?+  Co jste tedy vyšli vidět? Člověka oblečeného do měkkých oděvů? Nuže, ti, kdo nosí měkké oděvy, jsou v domech králů.+  Proč jste tedy vlastně vyšli? Vidět proroka? Ano, povídám vám, a daleko více než proroka.+ 10  To je ten, o němž je napsáno: ‚Pohleď, já vysílám svého posla* před tvým obličejem, který před tebou připraví tvou cestu!‘+ 11  Vpravdě vám říkám: Mezi těmi, kdo se narodili z žen,+ nebyl vzbuzen nikdo větší než Jan Křtitel;* ale kdo je menší v nebeském království,+ je větší než on. 12  Ale ode dnů Jana Křtitele až dosud je nebeské království cílem, ke kterému se lidé tlačí, a ti, kdo se tlačí kupředu, se ho zmocňují.+ 13  Všichni, Proroci i Zákon, totiž prorokovali až do Jana;+ 14  a chcete-li to přijmout: On je ‚Elijáš,* který je určen, aby přišel‘.+ 15  Kdo má uši, ať naslouchá.+ 16  S kým srovnám tuto generaci?+ Je jako malé děti sedící na tržištích, které volají na své spoluhráče+ 17  a říkají: ‚Hráli jsme vám na flétnu, ale netančili jste; bědovali jsme, ale nebili jste se v zármutku.‘+ 18  Právě tak přišel Jan, nejedl ani nepil,+ a přece lidé říkají: ‚Má démona‘; 19  Syn člověka opravdu přišel, jedl a pil,+ a přesto lidé říkají: ‚Pohleďte, člověk nenasytný a propadlý pití vína, přítel výběrčích daní a hříšníků.‘+ Nicméně moudrost se prokazuje [jako] spravedlivá svými skutky.“+ 20  Pak začal kárat města, v nichž se stalo nejvíce jeho mocných skutků, protože nečinila pokání:+ 21  „Běda ti, Chorazine! Běda ti, Betsaido!+ Protože kdyby se v Tyru a Sidonu staly mocné skutky, které se staly ve vás, již dávno by činily pokání v pytlovině a popelu.+ 22  Proto vám říkám: Pro Tyros a Sidon to bude v Soudném dnu+ snesitelnější než pro vás.+ 23  A ty, Kafarnaum,+ budeš snad vyvýšeno do nebe?* Dolů do hádu*+ přijdeš;+ protože kdyby se mocné skutky, které se staly v tobě, staly v Sodomě, zůstala by až do tohoto dne. 24  Proto vám říkám: Pro sodomskou zemi to bude v Soudném dnu snesitelnější než pro tebe.“*+ 25  Tehdy Ježíš odpověděl a řekl: „Veřejně tě chválím, Otče, Pane nebe a země, protože jsi utajil tyto věci před moudrými a intelektuály a zjevil jsi je nemluvňatům.+ 26  Ano, Otče, protože jsi uznal za dobré tak jednat. 27  Můj Otec mi vydal všechno+ a nikdo úplně nezná Syna, jen Otec,+ a nikdo také úplně nezná Otce, jen Syn a každý, komu ho Syn chce zjevit.+ 28  Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi,+ a já vás občerstvím. 29  Vezměte na sebe mé jho*+ a učte se ode mne,*+ neboť jsem mírné povahy+ a ponížený v srdci, a naleznete občerstvení+ pro své duše.* 30  Vždyť mé jho je příjemné a můj náklad je lehký.“+

Poznámky

Nebo „anděla“.
Nebo „Ten, kdo ponořuje“. Řec. Ba·pti·stouʹ.
Znamená „můj Bůh je Jehova“. J18,22(heb.) ʼE·li·jaʹhu. Srovnej 1Kr 17:1 a 2Kr 1:3, ppč. „Elijáš“.
Nebo „nebudeš vyvýšeno do nebe?“.
„Hádu.“ Řec. ᾅδου (haiʹdou); J7–14,16–18,22(heb.) שאול (šeʼólʹ). Viz dodatek 4B.
„Pro tebe“, j. č.; výrazem „tebe“ je myšleno město.
Nebo „Vstupte se mnou pod mé jho“.
Nebo „staňte se mými učedníky“. Srovnej Sd 7:17.
Nebo „životy“. Viz dodatek 4A.