Matouš 10:1–42

10  Povolal tedy svých dvanáct učedníků a dal jim autoritu nad nečistými duchy,+ aby je vyháněli a aby léčili kdejakou chorobu a kdejaký neduh.  Jména dvanácti apoštolů+ jsou:+ Nejprve Šimon, zvaný Petr,*+ a jeho bratr Ondřej;+ a Jakub, [syn] Zebedeův,+ a jeho bratr Jan;  Filip a Bartoloměj;*+ Tomáš+ a Matouš,*+ výběrčí daní; Jakub, [syn] Alfeův,+ a Tadeáš;*  Šimon Kananejský+ a Jidáš Iškariotský, který ho později zradil.+  Těchto dvanáct Ježíš vyslal a dal jim tato nařízení:+ „Neodcházejte na cestu národů a nevstupujte do samaritánského města,+  ale místo toho choďte stále ke ztraceným ovcím izraelského domu.+  Když půjdete, kažte a říkejte: ‚Nebeské království se přiblížilo.‘+  Lečte nemocné,+ probouzejte mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte démony. Zdarma jste dostali, zdarma dávejte.+  Neopatřujte si zlato ani stříbro ani měď do svých opasků+ 10  ani mošnu s jídlem na cestu ani dvojí spodní oděv* ani sandály ani hůl, neboť dělník si zaslouží svou potravu.+ 11  Ať vstoupíte do kteréhokoli města nebo vesnice, pátrejte, kdo si [to] v něm zaslouží, a tam zůstaňte, dokud neodejdete.+ 12  Když budete vstupovat do domu, pozdravte [členy] domácnosti; 13  a jestliže si [to] dům zaslouží, ať na něj přijde pokoj, který mu přejete;+ jestliže si [to] však nezasluhuje, ať se váš pokoj vrátí k vám. 14  Kdekoli vás někdo nepřijme ani nevyslechne vaše slova, až budete vycházet z toho domu nebo z toho města, setřeste prach ze svých nohou.+ 15  Vpravdě vám říkám: Pro sodomskou+ a gomorskou zemi to bude v Soudném dnu snesitelnější než pro ono město.+ 16  Pohleďte, vysílám vás jako ovce mezi vlky;+ prokažte se tedy obezřetní jako hadi,+ a přece nevinní jako holubice.+ 17  Střežte se před lidmi,+ neboť vás vydají místním soudům*+ a budou vás mrskat+ ve svých synagógách.+ 18  Ano, budete kvůli mně vláčeni před místodržitele a krále+ na svědectví* jim a národům.+ 19  Když vás však vydají, nepociťujte úzkost, jak nebo co máte mluvit, neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte mluvit;+ 20  vždyť to nejste jen vy, kdo mluví, ale je to duch vašeho Otce, který mluví vaším prostřednictvím.+ 21  Dále, bratr+ vydá bratra na smrt a otec své dítě, a děti povstanou proti rodičům a dají je usmrtit.+ 22  A budete předmětem nenávisti všech lidí kvůli mému jménu;+ ale kdo vytrvá až do konce, ten bude zachráněn.+ 23  Až vás budou pronásledovat v jednom městě, uprchněte do jiného,+ neboť vpravdě vám říkám: Rozhodně neobejdete+ izraelská města, než přijde Syn člověka.+ 24  Učedník není nad svého učitele ani otrok nad svého pána.+ 25  Stačí, že učedník bude jako jeho učitel a otrok jako jeho pán.+ Jestliže lidé nazvali hospodáře Belzebubem,*+ oč více tak [budou nazývat] [členy] jeho domácnosti? 26  Proto se jich nebojte, neboť není nic zakrytého, co nebude odkryto, a nic tajného, co se nestane známým.+ 27  Co vám povídám ve tmě, říkejte na světle;* a co slyšíte šeptat,* kažte ze střech domů.+ 28  A nemějte strach+ z těch, kdo zabíjejí tělo, ale nemohou zabít duši;* ale spíše mějte strach z toho,+ kdo může zahubit duši i tělo v gehenně.*+ 29  Což se neprodávají dva vrabci za minci malé hodnoty?*+ A přece ani jeden z nich nespadne na zem bez [vědomí] vašeho Otce.+ 30  Ale i všechny vlasy na vaší hlavě jsou sečteny.+ 31  Proto nemějte strach: Máte větší cenu než mnoho vrabců.+ 32  S každým tedy, kdo vyznává před lidmi spojení se mnou, také vyznám spojení před svým Otcem, který je v nebesích;+ 33  kdokoli mě však zapře před lidmi, toho také zapřu před svým Otcem,+ který je v nebesích. 34  Nemyslete si, že jsem přišel uvést na zemi pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj,+ ale meč. 35  Přišel jsem totiž způsobit rozdělení člověka proti jeho otci, a dcery proti její matce, a mladé manželky proti její tchyni.+ 36  Nepřátelé člověka vskutku budou lidé z jeho vlastní domácnosti. 37  Kdo má větší náklonnost k otci nebo matce než ke mně, není mě hoden; a kdo má větší náklonnost k synovi nebo k dceři než ke mně, není mě hoden.+ 38  A kdokoli nepřijímá svůj mučednický kůl* a nenásleduje mě, není mě hoden.+ 39  Kdo nalézá svou duši,* ztratí ji, a kdo ztrácí svou duši kvůli mně, nalezne ji.+ 40  Kdo přijímá vás, přijímá také mne, a kdo přijímá mne, přijímá také toho, který mě vyslal.+ 41  Kdo přijímá proroka, protože je to prorok, obdrží odměnu proroka,+ a kdo přijímá spravedlivého, protože je to spravedlivý, obdrží odměnu spravedlivého.+ 42  A kdokoli dává jednomu z těchto maličkých napít i jen pohár studené vody, protože je učedníkem, vpravdě vám říkám, rozhodně neztratí svou odměnu.“+

Poznámky

„Petr“ je pojmenován pěti různými způsoby: zde jako „Šimon, zvaný Petr“; v 16:16 jako „Šimon Petr“; ve Sk 15:14 jako „Symeon“; u Jana 1:42 jako „Kéfas“; a nejčastěji jako „Petr“, například u Mt 14:28.
Znamená „syn Tolmaie“. Také se mu říkalo Natanael. Viz Jana 1:46; Jana 21:2.
Znám také jako Levi. Viz Lk 5:27.
Znám také jako „Jidáš, syn Jakubův“. Viz Lk 6:16; Jana 14:22; Sk 1:13.
Nebo „ani žádný spodní oděv navíc“.
Nebo „nižším Sanhedrinům“. J17,22(heb.) leSan·hedh·ri·jóthʹ.
„Svědectví.“ Řec. mar·tyʹri·on; lat. te·sti·moʹni·um.
„Belzebubem“, VgSyp‚s; אB(řec.) Be·e·ze·boulʹ; CW(řec.) Be·el·ze·boulʹ. Viz 12:24 ppč.
Nebo „na veřejnosti; veřejně“.
Dosl. „do ucha“.
Nebo „život“. Viz dodatek 4A.
Viz dodatek 4C.
Dosl. „za assarion“; jednu šestnáctinu denáru. Viz dodatek 8A.
„Mučednický kůl.“ Řec. σταυρόν (stau·ronʹ); lat. cruʹcem (ze slova crux). Viz dodatek 5C.
Nebo „život“. Viz dodatek 4A.