Matouš 1:1–25

1  Kniha dějin*+ Ježíše Krista, syna Davidova,+ syna Abrahamova:+   Abraham se stal otcem* Izáka;+Izák se stal otcem Jákoba;+Jákob se stal otcem Judy+ a jeho bratrů;   Juda se stal otcem Perece+ a Zeracha z Tamar;Perec se stal otcem Checrona;+Checron se stal otcem Rama;+   Ram se stal otcem Amminadaba;Amminadab se stal otcem Nachšona;+Nachšon se stal otcem Salmona;+   Salmon se stal otcem Boaza z Raab;+Boaz se stal otcem Obeda z Rut;+Obed se stal otcem Jišaie;+   Jišai se stal otcem krále+ Davida.+David se stal otcem Šalomouna+ z manželky Urijášovy;*   Šalomoun se stal otcem Rechoboama;+Rechoboam se stal otcem Abijáše;Abijáš+ se stal otcem Asy;+   Asa se stal otcem Jehošafata;+Jehošafat se stal otcem Jehorama;+Jehoram se stal otcem* Uzzijáše;   Uzzijáš se stal otcem Jotama;Jotam+ se stal otcem Achaza;+Achaz se stal otcem Ezekjáše;+ 10  Ezekjáš se stal otcem Manasseho;+Manasse+ se stal otcem Amona;+Amon+ se stal otcem Josijáše; 11  Josijáš+ se stal otcem Jekonjáše+ a jeho bratrů v době odvedení do Babylóna.*+ 12  Po odvedení do Babylóna se Jekonjáš stal otcem Šealtiela;+Šealtiel se stal otcem Zerubbabela;+ 13  Zerubbabel se stal otcem Abiuda;Abiud se stal otcem Eljakima;Eljakim se stal otcem Azora; 14  Azor se stal otcem Cadoka;Cadok se stal otcem Achima;Achim se stal otcem Eliuda; 15  Eliud se stal otcem Eleazara;Eleazar se stal otcem Matthana;Matthan se stal otcem Jákoba; 16  Jákob se stal otcem Josefa, manžela Marie, z níž se narodil Ježíš,+ který je nazýván Kristus.+ 17  Všech generací od Abrahama do Davida tedy bylo čtrnáct generací a od Davida do odvedení do Babylóna čtrnáct generací a od odvedení do Babylóna do KRISTA čtrnáct generací. 18  Narození Ježíše Krista však bylo takové: Během času, kdy jeho matka Marie byla zaslíbena+ k manželství Josefovi, se zjistilo, že je těhotná ze svatého ducha+ předtím, než se vzali. 19  Protože však její manžel Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit veřejně na odiv,+ zamýšlel se s ní tajně rozvést.*+ 20  Ale když si to promyslel, pohleďme, ve snu se mu objevil Jehovův* anděl a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se vzít si domů Marii, svou manželku, neboť co je v ní zplozeno, je ze svatého ducha.+ 21  Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš,*+ neboť on zachrání svůj lid+ od jejich hříchů.“+ 22  To všechno se skutečně stalo, aby se splnilo, co řekl Jehova*+ prostřednictvím svého proroka,+ když řekl: 23  „Pohleďte, panna*+ otěhotní a porodí syna a dají mu jméno Immanuel“,*+ což přeloženo znamená „S námi je Bůh“.+ 24  Pak se Josef probudil ze spánku a učinil, jak mu nakázal Jehovův* anděl, a vzal svou manželku domů. 25  Ale neměl s ní žádný styk,*+ dokud neporodila syna;+ a dal mu jméno Ježíš.+

Poznámky

Nebo „rodové linie; původu“. Řec. ge·neʹse·os, „vzniku“; lat. ge·ne·ra·ti·oʹnis, „generace“; J17,18(heb.) tó·ledhothʹ, „rodokmenu“. Viz 1Mo 2:4 a 1Mo 5:1, ppč. „dějiny“.
Dosl. „zplodil“. Řec. e·genʹne·sen; lat. geʹnu·it, „zplodil“.
Nebo „z té, která patřila Urijášovi“.
WH vynechává Achazjáše, Jehoaše a Amacjáše. Ale viz 1Pa 3:11, 12.
Řec. Ba·by·loʹnos; J17,22(heb.) Ba·velʹ. Viz 2Kr 17:24 ppč.
Nebo „tajně ji propustit“. Dosl. „uvolnit“.
„Jehovův.“ J3,4,7–14,16–18,22–24,28(heb.) יהוה (Jeho·wahʹ); řec. Κυρίου (Ky·riʹou) bez určitého členu, „Pánův“. The Holy Scriptures od J. N. Darbyho, 1920 (odpovídající německému překladu „Elberfelder Bibel“, 1891), v ppč. k Mt 1:20 uvádí: „‚Pán‘ bez členu znamená velmi často ‚Jehova‘.“ Toto je první z 237 míst, kde se v Křesťanských řeckých písmech v hlavním textu tohoto překladu vyskytuje Boží jméno „Jehova“. Kromě toho se 72krát vyskytuje v ppč., ne však v hlavním textu. Viz dodatek 1D.
„Ježíš.“ Řec. Ἰησοῦν (I·e·sounʹ); J1–14,16–18,22(heb.) ישוע (Je·šuʹaʽ, „Ješua“, znamená „Jehova je záchrana“).
Viz dodatek 1D.
Panna.“ Řec. he par·theʹnos; J22(heb.) ha·ʽal·mahʹ.
Řec. Em·ma·nou·elʹ; J17,18,22(heb.) ʽIm·ma·nu·ʼelʹ.
Viz dodatek 1D.
Dosl. „neznal ji“.