Lukáš 5:1–39

5  Když se na něj při jedné příležitosti tlačil zástup a naslouchal Božímu slovu, stál u jezera+ Genezaret.  A viděl dva čluny zakotvené na břehu jezera, ale rybáři z nich vystoupili a vymývali své sítě.+  Jakmile nastoupil do jednoho z člunů, který byl Šimonův, požádal ho, aby odrazil kousek od země. Potom se posadil a z člunu+ začal vyučovat zástupy.  Když domluvil, řekl Šimonovi: „Zajeď tam, kde je hloubka, a spusťte své sítě k lovu.“+  Ale Šimon mu odpověděl a řekl: „Učiteli, celou noc jsme se lopotili a nic jsme nechytili,+ ale na tvůj příkaz spustím sítě.“  Nuže, když to udělali, zahrnuli velké množství ryb. Vskutku, sítě se jim začaly trhat.  Tak pokynuli na své společníky v druhém člunu, aby přijeli a pomohli jim;+ a přijeli a naplnili oba čluny, až se začaly potápět.  Jakmile to Šimon Petr+ uviděl, padl k Ježíšovým kolenům a řekl: „Vzdal se ode mne, protože jsem hříšný muž, Pane.“+  Při úlovku ryb, který vytáhli, ho totiž přemohl úžas a všechny s ním 10  a podobně Jakuba i Jana, Zebedeovy syny,+ kteří byli Šimonovými podílníky. Ježíš však Šimonovi řekl: „Přestaň se bát. Od nynějška budeš chytat živé lidi.“+ 11  Dovezli tedy čluny zpátky k zemi a všechno zanechali a následovali ho.+ 12  Při další příležitosti, zatímco byl v jednom z měst, pohleďme, muž plný malomocenství! Jakmile zahlédl Ježíše, padl na tvář, prosil ho a řekl: „Pane, jestliže jen chceš, můžeš mě očistit.“+ 13  A tak vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: „Chci. Buď očištěn.“ A malomocenství z něho okamžitě zmizelo.+ 14  A dal tomu muži nařízení, aby [to] nikomu nepovídal:+ „Ale odejdi a ukaž se knězi+ a přines obětní dar ve spojitosti se svým očištěním,+ právě jak nakázal Mojžíš, jim na svědectví.“*+ 15  Ale slovo o něm se tím víc šířilo a scházely se velké zástupy, aby naslouchaly a byly léčeny ze svých nemocí.+ 16  Zůstával však v ústraní na pouštích a modlil se.+ 17  Během jednoho z těch dnů vyučoval, a seděli tam farizeové a učitelé zákona, kteří přišli z každé galilejské a judské vesnice a Jeruzaléma; a Jehovova* moc byla s ním, aby uzdravoval.+ 18  A pohleďme, muži nesli na lůžku člověka, který byl ochrnutý, a hledali, jak ho vnést dovnitř a umístit ho před něj.+ 19  Protože kvůli zástupu nenašli způsob, jak ho vnést dovnitř, vylezli na střechu a krytinou ho spustili na malém lůžku mezi ty před Ježíšem.+ 20  A když viděl jejich víru, řekl: „Člověče, tvé hříchy ti jsou odpuštěny.“+ 21  Načež znalci Zákona a farizeové začali uvažovat a říkat: „Kdo to je, že mluví rouhavě?+ Kdo může odpustit hříchy kromě samotného Boha?“+ 22  Ale Ježíš, který rozpoznal jejich uvažování, jim odpověděl a řekl: „O čem uvažujete ve svém srdci?+ 23  Co je snadnější, říci: ‚Tvé hříchy ti jsou odpuštěny‘, nebo říci: ‚Vstaň a choď‘?+ 24  Ale abyste věděli, že Syn člověka má na zemi autoritu odpouštět hříchy —“, řekl ochrnutému muži: „Říkám ti: Vstaň, zvedni své malé lůžko a jdi domů.“+ 25  A okamžitě před nimi vstal, zvedl to, na čem lehával, a odešel domů a oslavoval Boha.+ 26  Všech do jednoho se potom zmocnilo nadšení+ a začali oslavovat Boha a byli naplněni bázní a říkali: „Dnes jsme viděli podivné věci!“+ 27  A potom vyšel a spatřil výběrčího daní jménem Levi, jak sedí v daňové kanceláři, a řekl mu: „Buď mým následovníkem.“+ 28  A zanechal všechno,+ vstal a následoval ho. 29  Levi mu také uspořádal velkou hostinu na přivítanou ve svém domě; a byl tam velký zástup výběrčích daní a jiných, kteří s nimi spočívali u jídla.+ 30  Na to farizeové a jejich znalci Zákona začali reptat před jeho učedníky a říkali: „Jak to, že jíte a pijete s výběrčími daní a hříšníky?“+ 31  Ježíš jim odpověděl a řekl: „Zdraví nepotřebují lékaře,+ ale churaví ano.+ 32  Nepřišel jsem, abych volal k pokání spravedlivé, ale hříšníky.“+ 33  Řekli mu: „Janovi učedníci se často postí a obětují úpěnlivé prosby a totéž dělají [učedníci] farizeů, ale tvoji jedí a pijí.“+ 34  Ježíš jim řekl: „Cožpak můžete přimět přátele ženicha,* aby se postili, zatímco je ženich s nimi?+ 35  Přesto přijdou dny, kdy od nich bude ženich+ skutečně odňat;+ v těch dnech se pak budou postit.“+ 36  Dále přikročil k tomu, aby jim předložil podobenství: „Nikdo nestříhá záplatu z nového svrchního oděvu a nepřišívá ji na starý svrchní oděv; ale jestliže to udělá, pak se nová záplata odtrhne, a také záplata z nového oděvu se nehodí ke starému.+ 37  Nikdo nadto nedává mladé víno do starých vinných měchů; ale jestliže to udělá, pak mladé víno vinné měchy roztrhne+ a vylije se a vinné měchy se zkazí.+ 38  Ale mladé víno se musí dát do nových vinných měchů. 39  Nikdo, kdo pil staré víno, nechce nové, neboť říká: ‚Staré+ je chutné.‘“*

Poznámky

„Svědectví.“ Řec. mar·tyʹri·on; lat. te·sti·moʹni·um.
Viz dodatek 1D.
Dosl. „syny svatební komnaty“.
„Chutné“, אBSyp; ACVg „chutnější“.