Lukáš 3:1–38

3  V patnáctém roce vlády Tiberia Caesara,* když byl Pontský Pilát místodržitelem Judeje a Herodes*+ byl oblastním vládcem* Galileje, ale jeho bratr Filip byl oblastním vládcem země Iturea a Trachonitis a Lysanias byl oblastním vládcem Abilény,  za dnů předního kněze Annáše a Kaifáše,+ přišlo v pustině Boží prohlášení k Janovi,+ synu Zecharjášovu.+  Přišel tedy do celé krajiny kolem Jordánu a kázal křest [jako symbol] pokání k odpuštění hříchů,+  právě jak je napsáno v knize slov proroka Izajáše: „Naslouchejte, někdo volá v pustině: ‚Připravte Jehovovu* cestu, napřimte jeho silnice.+  Každá rokle bude naplněna a každá hora a pahorek srovnány a ze zatáček se stanou přímé cesty a z drsných míst hladké cesty;+  a všechno tělo uvidí Boží prostředek záchrany.‘“+  Začal tedy říkat zástupům, které vycházely, aby jím byly křtěny: „Vy potomstvo zmijí,+ kdo vám naznačil, abyste uprchli před přicházející zlobou?+  Neste tedy ovoce, které přísluší pokání.*+ A nezačínejte si říkat: ‚Máme za otce Abrahama.‘ Říkám vám totiž, že Bůh má moc Abrahamovi vzbudit děti z těchto kamenů.  Sekera už je opravdu u kořene stromů; každý strom, který nenese znamenité ovoce, má tedy být poražen a hozen do ohně.“+ 10  A zástupy se ho vyptávaly: „Co máme tedy dělat?“+ 11  Odpověděl jim a řekl: „Ať se ten, kdo má dvojí spodní oděv, rozdělí s tím, kdo nemá žádný, a ať totéž udělá ten, kdo má co jíst.“+ 12  Ale i výběrčí daní přišli, aby byli pokřtěni, a řekli mu: „Učiteli, co máme dělat?“+ 13  Řekl jim: „Nevyžadujte víc než daňový poplatek.“+ 14  A vyptávali se ho také ti ve vojenské službě: „A co máme dělat my?“ Řekl jim: „Nikoho netýrejte ani nikoho falešně nežalujte,+ ale buďte spokojeni se svým zaopatřením.“*+ 15  Jelikož lidé byli v očekávání a všichni uvažovali v srdci o Janovi: „Je to snad KRISTUS?“,+ 16  Jan odpověděl a všem řekl: „Já, já vás křtím vodou; ale přichází silnější, než jsem já, jemu nejsem hoden rozvázat řemínky u sandálů.+ Bude vás křtít svatým duchem a ohněm.+ 17  Má svou lopatu k převívání v ruce, aby úplně vyčistil svůj mlat a shromáždil+ pšenici do zásobárny, ale plevy+ spálí ohněm, který nemůže být uhašen.“+ 18  Dával tedy i mnoho jiných vybídnutí a dále oznamoval lidem dobrou zprávu. 19  Ale oblastní vládce* Herodes za to, že byl od něho pokárán kvůli Herodiadě, manželce svého bratra, a kvůli všem ničemným skutkům, které Herodes učinil,+ 20  připojil ke všem těm [skutkům] také tento: Zavřel Jana do vězení.+ 21  Když byli všichni lidé pokřtěni, byl pokřtěn* také Ježíš,+ a když se modlil, otevřelo se nebe+ 22  a sestoupil na něj svatý duch v tělesné podobě jako holubice a z nebe vyšel hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn; schválil jsem tě.“+ 23  Mimoto samotnému Ježíšovi, když započal [své dílo],*+ bylo asi třicet+ let, a byl, jak se domnívali,* synem+Josefa,+[syna] Heliho, 24  [syna] Mattata,[syna] Leviho,[syna] Melchiho,[syna] Jannaie,[syna] Josefa, 25  [syna] Mattatiáše,[syna] Amose,[syna] Nahuma,[syna] Esliho,[syna] Naggaie, 26  [syna] Maata,[syna] Mattatiáše,[syna] Semeina,[syna] Josecha,[syna] Jody, 27  [syna] Jochanana,[syna] Rhesy,[syna] Zerubbabela,+[syna] Šealtiela,*+[syna] Neriho, 28  [syna] Melchiho,[syna] Addiho,[syna] Kosama,[syna] Elmadama,[syna] Era, 29  [syna] Ježíše,*[syna] Eliezera,[syna] Jorima,[syna] Mattata,[syna] Leviho, 30  [syna] Symeona,[syna] Jidáše,[syna] Josefa,[syna] Jonama,[syna] Eljakima, 31  [syna] Meley,[syna] Menny,[syna] Mattaty,[syna] Natana,+[syna] Davida,+ 32  [syna] Jišaie,+[syna] Obeda,*+[syna] Boaza,+[syna] Salmona,*+[syna] Nachšona,+ 33  [syna] Amminadaba,*+[syna] Arniho,*+[syna] Checrona,+[syna] Perece,+[syna] Judy,+ 34  [syna] Jákoba,+[syna] Izáka,+[syna] Abrahama,+[syna] Teracha,+[syna] Nachora,+ 35  [syna] Seruga,+[syna] Reua,+[syna] Pelega,+[syna] Ebera,+[syna] Šely,+ 36  [syna] Kainana,*[syna] Arpakšada,+[syna] Sema,+[syna] Noema,+[syna] Lameka,+ 37  [syna] Metuzaléma,+[syna] Enocha,+[syna] Jareda,+[syna] Mahalaleela,+[syna] Kainana,+ 38  [syna] Enoše,+[syna] Seta,+[syna] Adama,+[syna] Božího.

Poznámky

Nebo „císaře“. Řec. Kaiʹsa·ros; lat. Caeʹsa·ris.
Tedy Herodes Antipas, syn Heroda Velikého.
„Oblastním vládcem.“ Dosl. „tetrarchou“, což byl kníže nad územím, který zastupoval římského císaře. Lat. te·trarʹcha.
Viz dodatek 1D.
Dosl. „změně smýšlení“. Řec. me·ta·noiʹas.
Nebo „mzdou“. Lat. sti·penʹdi·is.
Viz v. 1, ppč. „vládcem“.
Nebo „byl ponořen“. Řec. ba·pti·sthenʹtos.
Nebo „začal [vyučovat]“.
Nebo „jak bylo stanoveno zákonem“.
Dosl. „Salatiela“.
„Ježíše“, אABVgSysJ18,22; SypJ17,21 „Joseho (Josesa)“.
„Jobela“, א*BSys.
„Saly“, א*BSys.
„Amminadaba“, AVgSyp; B „Admeina“.
„Arama“, ADVgSyp. Nebo „Rama“. Viz 1Pa 2:9; Mt 1:3, 4.
P75D vynechává „syna Kainana“, a to v souladu s 1Mo 10:24; 1Mo 11:12, 15; 1Pa 1:18.