Lukáš 24:1–53

24  Avšak první den v týdnu šly velmi časně k hrobce a nesly koření, které připravily.+  Ale našly kámen odvalený od pamětní hrobky,+  a když vstoupily, nenašly tělo Pána Ježíše.*+  Zatímco nad tím byly v rozpacích, pohleďme, stáli u nich dva muži v blyštivém oblečení.+  Protože se [ženy] polekaly a obličeje měly obrácené k zemi, [muži] jim řekli: „Proč hledáte Živého mezi mrtvými?  [[Není zde, ale byl vzbuzen.+]]* Připomeňte si, jak s vámi mluvil, dokud byl ještě v Galileji,+  a říkal, že Syn člověka musí být vydán do rukou hříšných lidí a být přibit na kůl,* a přesto třetí den vstát.“+  Připomněly si tedy jeho řeč+  a vrátily se od pamětní hrobky* a o všem podaly zprávu jedenácti a všem ostatním.+ 10  Byly to Marie Magdaléna a Joana+ a Marie, [matka] Jakubova. Také ostatní ženy+ s nimi to povídaly apoštolům. 11  Tato řeč se jim však jevila jako nesmysl, a [ženám] nevěřili.+ 12  [[Ale Petr vstal a běžel k pamětní hrobce, a když se nahnul kupředu, spatřil jen obinadla. Odešel tedy a divil se sám v sobě tomu, co se stalo.]]* 13  Ale pohleďme, právě v ten den dva z nich cestovali do vesnice zvané Emauzy vzdálené kolem jedenácti kilometrů* od Jeruzaléma 14  a rozmlouvali spolu o všem,+ k čemu došlo. 15  Když tak rozmlouvali a hovořili, sám Ježíš přistoupil+ a začal jít s nimi; 16  ale jejich očím bylo zabráněno, aby ho rozeznali.+ 17  Řekl jim: „O jakých záležitostech spolu cestou debatujete?“ A zastavili se se smutným obličejem. 18  Jeden, jménem Kleofáš, mu odpověděl a řekl: „Bydlíš [snad] sám jako [někdo] cizí v Jeruzalémě, a tak neznáš věci, které se v něm v těchto dnech staly?“ 19  A řekl jim: „Jaké věci?“ Řekli mu: „Věci ohledně Ježíše Nazaretského,+ který se stal prorokem+ mocným ve skutku a slovu před Bohem a všemi lidmi; 20  a jak ho naši přední kněží a vládci vydali rozsudku smrti a přibili ho na kůl.+ 21  Ale my jsme doufali, že tento [muž] je určen, aby osvobodil Izrael;+ ano, a kromě toho všeho je to třetí den, co se to stalo. 22  Nadto některé ženy+ mezi námi nás také udivily, protože byly časně u pamětní hrobky, 23  ale jeho tělo nenašly a přišly a říkaly, že měly také nadpřirozené vidění andělů, kteří řekli, že je naživu. 24  Dále, někteří z těch, kdo jsou s námi, odešli k pamětní hrobce+ a našli to tak, právě jak ženy řekly, ale neviděli ho.“ 25  Řekl jim tedy: „Vy blázniví a v srdci pomalí uvěřit všemu, co mluvili proroci!+ 26  Cožpak nebylo nutné, aby to KRISTUS vytrpěl+ a vstoupil do své slávy?“+ 27  A započal od Mojžíše+ a všech Proroků+ a vykládal jim věci, které se na něj v celých Písmech vztahovaly. 28  Konečně se přiblížili k vesnici, do které cestovali, a on dělal, jako by cestoval dál. 29  Ale vyvíjeli na něj nátlak a říkali: „Zůstaň s námi, protože je k večeru a den se již nachýlil.“ Vešel tedy, aby s nimi zůstal. 30  A když s nimi spočíval u jídla, vzal chléb, požehnal jej, lámal a začal jim jej podávat.+ 31  Na to se jim oči plně otevřely a poznali ho; a zmizel jim.+ 32  A řekli jeden druhému: „Nehořelo* snad naše srdce, když k nám po cestě mluvil, jak nám plně otevíral Písma?“ 33  A ihned v tu hodinu vstali a vrátili se do Jeruzaléma a našli shromážděných těch jedenáct a ty, kdo byli s nimi, 34  jak říkají: „Pán byl skutečně vzbuzen a objevil se Šimonovi!“+ 35  Nyní sami vyprávěli [události] na cestě a jak ho poznali podle lámání chleba.+ 36  Zatímco o tom mluvili, sám stanul v jejich středu [[a řekl jim: „Kéž máte pokoj.“]]* 37  Ale protože se zděsili a polekali,+ představovali si, že spatřili ducha. 38  Řekl jim tedy: „Proč jste znepokojeni a proč vám v srdci vyvstávají pochybnosti? 39  Podívejte se na mé ruce a na mé nohy, že jsem to já; sáhněte+ na mne a podívejte se, protože duch nemá maso a kosti,+ právě jak vidíte, že já mám.“ 40  [[A když to řekl, ukázal jim své ruce a nohy.]]* 41  Ale zatímco ze samé radosti stále nevěřili+ a divili se, řekl jim: „Máte tam něco k jídlu?“+ 42  A podali mu kus opečené ryby;*+ 43  a vzal si ji a snědl+ před jejich očima. 44  Řekl jim: „To jsou má slova, která jsem k vám mluvil, dokud jsem byl ještě s vámi,+ že se musí splnit všechno napsané o mně v Mojžíšově zákoně a v Prorocích+ a v Žalmech.“+ 45  Potom jim zcela otevřel mysl, aby pochopili význam Písem,+ 46  a řekl jim: „Tak je napsáno, že KRISTUS bude trpět a třetí den vstane zprostřed mrtvých+ 47  a na základě jeho jména se bude ve všech národech kázat+ pokání na odpuštění hříchů+ — počínaje od Jeruzaléma,+ 48  a toho máte být svědky.+ 49  A pohleďte, vysílám na vás to, co slíbil můj Otec. Pobývejte nicméně ve městě, dokud nebudete oblečeni mocí z výše.“+ 50  Vyvedl je však až do Betanie, pozvedl ruce a požehnal jim.+ 51  Když jim žehnal, oddělil se od nich a začal být odnášen do nebe.*+ 52  A vzdali mu poctu a* s velkou radostí se vrátili do Jeruzaléma.+ 53  A byli neustále v chrámu a žehnali Bohu.+

Poznámky

„Pána Ježíše“, P75אABCWVgSyhArm; DItrkp. vynechávají.
„Není zde, ale byl vzbuzen“, P75אABVgSyArm; DItrkp. vynechávají.
Nebo „připevněn na kůl (kládu)“. Viz dodatek 5C.
„Od pamětní hrobky“, P75אABWVgSy; DItrkp.Arm vynechávají.
Podle P75אABWVgSy; DItrkp. tato slova v hranatých závorkách vynechávají.
Nebo „sedm a půl [římské] míle“. Dosl. „šedesát stadií“. Řec. sta·diʹous he·xeʹkon·ta; lat. sta·di·oʹrum se·xa·ginʹta; asi 11 km. Srovnej Mt 5:41 ppč; viz dodatek 8A.
„Nehořelo“, אAB; D „Nebylo zahaleno“; Syp‚s „Nebylo obtížené“; Itmsl „Nebylo skleslé“; Itmsc „Nebylo zaslepené“.
„A řekl ... pokoj“, P75אAB; DIt vynechávají.
Podle P75אABWVgSyh‚hi‚pArm (srovnej Jana 20:20); DItSyc‚s vynechávají v. 40.
VgSyc‚p a rkp. ENXΔΘ (6. až 10. stol.) dodávají „a plástev medu“; P75אABDSys vynechávají.
„A začal být odnášen do nebe“, P75אcABCWVgSypArm; א*DSys vynechávají.
„Vzdali mu poctu a“, P75אABCWSyh‚p; DItrkp.Sys vynechávají. Srovnej Heb 1:6.