Lukáš 20:1–47

20  V jednom z těch dnů, když vyučoval lid v chrámu a oznamoval dobrou zprávu, přiblížili se přední kněží a znalci Zákona se staršími muži,+  promluvili a řekli mu: „Pověz nám, z jaké autority to děláš nebo kdo ti dal tuto autoritu?“+  Odpověděl jim a řekl: „I já vám položím otázku a povězte mi:+  Byl Janův křest* z nebe, či od lidí?“+  Potom mezi sebou dělali závěry a řekli: „Jestliže řekneme: ‚Z nebe‘, řekne: ‚Proč jste mu nevěřili?‘+  Jestliže však řekneme: ‚Od lidí‘, všechen lid nás bude kamenovat,+ neboť jsou přesvědčeni, že Jan+ byl prorok.“+  Odpověděli tedy, že neznají jeho zdroj.  A Ježíš jim řekl: „Ani já vám nepovím, z jaké autority to dělám.“+  Potom začal lidu vyprávět toto podobenství: „Nějaký člověk vysadil vinici+ a pronajal ji pěstitelům a značný čas cestoval v cizině.+ 10  Ale v patřičném období vyslal otroka+ k pěstitelům,+ aby mu dali nějaké ovoce z vinice.+ Pěstitelé ho však poslali pryč s prázdnou,+ potom, co ho zbili. 11  Ale on [to] opakoval a poslal k nim jiného otroka. Toho rovněž zbili a zneuctili a poslali pryč s prázdnou.+ 12  Přesto znovu poslal třetího;+ toho rovněž zranili a vyhodili. 13  Majitel vinice na to řekl: ‚Co udělám? Pošlu svého milovaného syna.+ Toho si pravděpodobně budou vážit.‘ 14  Když ho pěstitelé zahlédli, uvažovali mezi sebou a říkali: ‚To je dědic; zabijme ho, aby dědictví připadlo nám.‘+ 15  Vyhodili ho na to ven z vinice+ a zabili+ ho. Co jim tedy udělá majitel vinice?+ 16  Přijde a zahubí ty pěstitele a vinici dá jiným.“+ Když [to] slyšeli, řekli: „Kéž se to nikdy nestane!“ 17  Podíval se však na ně a řekl: „Co tedy znamená, co je napsáno: ‚Kámen, který stavitelé zavrhli,+ ten se stal nejvyšším úhelným kamenem‘?+ 18  Každý, kdo padne na ten kámen, se roztříští.+ Pokud jde o kohokoli, na koho padne,+ toho rozdrtí na prach.“+ 19  Znalci Zákona a přední kněží se snažili vztáhnout na něj ruku právě v tu hodinu, ale báli se lidí, neboť si uvědomili, že měl na mysli je, když pronášel toto podobenství.+ 20  A potom, co ho bedlivě pozorovali, poslali muže tajně najaté, aby předstírali, že jsou spravedliví, aby ho chytili v řeči,+ a tak ho předali vládě a místodržitelově autoritě.+ 21  Vyptávali se ho a řekli: „Učiteli, víme, že mluvíš a vyučuješ správně a neprojevuješ stranickost, ale vyučuješ Boží cestě podle pravdy:+ 22  Je zákonné, abychom platili daň césarovi,* nebo ne?“+ 23  Odhalil však jejich vychytralost a řekl jim:+ 24  „Ukažte mi denár.* Čí má obraz a nápis?“ Řekli: „Césarův.“+ 25  Řekl jim: „Rozhodně tedy splácejte césarovy věci césarovi,+ ale Boží věci Bohu.“+ 26  Tak ho nebyli schopni před lidmi nachytat na tom výroku, ale v ohromení nad jeho odpovědí neřekli nic.+ 27  Avšak přišli někteří ze saduceů, ti, kdo říkají, že není vzkříšení,+ vyptávali se ho 28  a řekli: „Učiteli, Mojžíš+ nám napsal: ‚Jestliže bratr nějakého muže zemře a měl manželku, ale zůstal bezdětný, jeho bratr+ by si měl manželku vzít a vzbudit z ní potomstvo svému bratrovi.‘+ 29  Bylo tedy sedm bratrů; a první si vzal manželku a zemřel bezdětný.+ 30  Tak druhý 31  a třetí si ji vzal. Dokonce těch sedm: Nezanechali děti, ale zemřeli.+ 32  Naposled zemřela i ta žena.+ 33  Manželkou kterého z nich se tedy stane při vzkříšení?* Za manželku ji totiž mělo těch sedm.“+ 34  Ježíš jim řekl: „Děti tohoto systému věcí* se žení+ a vdávají, 35  ale ti, kdo byli uznáni za hodné,+ aby dosáhli onoho systému věcí+ a vzkříšení z mrtvých,+ se nežení ani nevdávají. 36  Vskutku, nemohou již ani zemřít,+ neboť jsou jako andělé a jsou Božími dětmi* tím, že jsou dětmi vzkříšení.+ 37  Ale že jsou mrtví buzeni, odhalil i Mojžíš ve zprávě o trnitém keři,+ když nazývá Jehovu* ‚BOHEM Abrahamovým* a Bohem Izákovým a Bohem Jákobovým‘.+ 38  Není Bohem mrtvých, ale živých, neboť ti všichni jsou pro něho živí.“*+ 39  Někteří ze znalců Zákona odpověděli a řekli: „Učiteli, mluvil jsi dobře.“ 40  Už totiž neměli odvahu položit mu jedinou otázku. 41  Naproti tomu on jim řekl: „Jak to, že říkají, že KRISTUS je Davidovým synem?+ 42  Vždyť sám David říká v knize Žalmů: ‚Jehova* řekl mému Pánu: „Posaď se po mé pravici, 43  dokud nepoložím tvé nepřátele jako podnož tvým nohám.“‘+ 44  Proto ho David nazývá ‚Pánem‘; jak je tedy jeho synem?“ 45  Potom řekl svým učedníkům, zatímco všechen lid naslouchal:+ 46  „Dávejte si pozor na znalce Zákona, kteří touží procházet se v rouchách a mají rádi pozdravy na tržištích* a přední sedadla v synagógách a nejvýznamnější místa na večeřích+ 47  a kteří pohlcují domy vdov+ a pod nějakou záminkou se dlouze modlí. Ti obdrží těžší rozsudek.“+

Poznámky

Nebo „ponoření“. Řec. baʹpti·sma.
Nebo „císaři“. Řec. Kaiʹsa·ri; lat. Caeʹsa·ri.
Římská stříbrná mince, která vážila 3,85 g.
„Vzkříšení.“ Řec. a·na·staʹsei, „vzbuzení; vstání“ (ze slov a·naʹ, „nahoru“, a staʹsis, „stání“); lat. re·sur·rec·ti·oʹne.
Nebo „pořádku věcí“. Řec. ai·oʹnos; lat. saeʹcu·li; J17,18,22(heb.) ha·ʽó·lamʹ, „pořádku věcí“.
„Dětmi.“ Nebo „syny“.
Viz dodatek 1D.
Nebo „když říká: ‚Jehova, Bůh Abrahamův‘“.
Nebo „z jeho hlediska živí“.
Viz dodatek 1D.