Lukáš 17:1–37

17  Potom svým učedníkům řekl: „Je nevyhnutelné, aby přicházely příčiny ke klopýtání.+ Přesto běda tomu, skrze něhož přijdou!+  Bylo by pro něj výhodnější, kdyby mu zavěsili na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře,+ než aby přivedl ke klopýtání jednoho z těchto maličkých.+  Dávejte na sebe pozor. Jestliže tvůj bratr zhřeší, přísně ho napomeň,+ a jestliže činí pokání, odpusť mu.+  I když proti tobě zhřeší sedmkrát denně a sedmkrát se k tobě vrátí a řekne: ‚Činím pokání‘, odpustíš mu.“+  Apoštolové řekli Pánovi: „Dej nám více víry.“+  Tehdy Pán řekl: „Kdybyste měli víru velikosti hořčičného zrna, řekli byste tomuto černému morušovníku:* ‚Vykořeň se a zasaď se do moře!‘ a poslechl by vás.+  Kdo z vás, který má otroka, jenž oře nebo dbá o stádo, mu řekne, když přijde z pole: ‚Hned sem pojď a spočiň u stolu‘?  Neřekne mu spíše: ‚Přichystej mi něco, abych se navečeřel, a obleč si zástěru a služ mi, dokud se nenajím a nenapiji, a potom můžeš jíst a pít‘?  Přece nebude pociťovat k otrokovi vděčnost, protože udělal, čím byl pověřen? 10  Tak i vy, když jste udělali všechno, čím jste byli pověřeni, řekněte: ‚Jsme neužiteční otroci.+ Co jsme udělali, to jsme měli udělat.‘“ 11  A zatímco šel do Jeruzaléma, procházel středem Samaří a Galileje.+ 12  A jak vstupoval do jedné vesnice, setkal se s deseti malomocnými+ muži, ale postávali opodál. 13  A pozvedli hlasy a řekli: „Ježíši, učiteli, smiluj se+ nad námi!“ 14  A když je uviděl, řekl jim: „Jděte a ukažte se kněžím.“+ Když pak odcházeli, došlo k jejich očištění.+ 15  Jeden z nich, když viděl, že je uzdraven, se obrátil zpět a silným hlasem oslavoval+ Boha. 16  A padl na tvář+ u [Ježíšových]* nohou a děkoval mu; navíc to byl Samaritán.+ 17  Ježíš odpověděl a řekl: „Cožpak jich nebylo očištěno deset? Kde je tedy těch devět ostatních? 18  Nenašel se nikdo, kdo se obrátil zpět, aby vzdal slávu Bohu, jen tento muž z jiného národa?“ 19  A řekl mu: „Vstaň a odejdi; tvá víra tě uzdravila.“*+ 20  Ale když se ho farizeové ptali, kdy přijde Boží království,+ odpověděl jim a řekl: „Boží království nepřichází se zarážející nápadností 21  ani lidé nebudou říkat: ‚Podívejte se, zde!‘ nebo: ‚Tam!‘+ Vždyť pohleďte, Boží království je ve vašem středu.“*+ 22  Potom řekl učedníkům: „Přijdou dny, kdy zatoužíte vidět jeden ze dnů Syna člověka, ale neuvidíte [jej].+ 23  A lidé vám řeknou: ‚Podívejte se, tam!‘ nebo: ‚Podívejte se, zde!‘+ Nevycházejte ani se za [nimi] nehoňte.+ 24  Jako totiž blesk+ svým šlehnutím zazáří od jedné končiny pod nebem po druhou končinu pod nebem, tak bude Syn člověka.+ 25  Avšak nejprve musí podstoupit mnoho utrpení a být zavržen touto generací.+ 26  Ostatně, právě jak se to dělo za Noemových dnů,+ tak to také bude za dnů Syna člověka:+ 27  Jedli, pili, muži se ženili, ženy se vdávaly, až do dne, kdy Noe vstoupil do archy, a přišla potopa* a všechny je zahubila.+ 28  Podobně, právě jak se to dělo za Lotových dnů:+ Jedli, pili, kupovali, prodávali, sázeli, stavěli. 29  Ale v den, kdy Lot vyšel ze Sodomy, oheň a síra pršely z nebe a všechny je zahubily.+ 30  Stejně to bude v ten den, kdy se má zjevit Syn člověka.+ 31  V onen den ať ten, kdo je na střeše domu, ale má své movitosti v domě, nesestupuje, aby je vzal, a ten, kdo je na poli, ať se rovněž nevrací k věcem za [sebou]. 32  Vzpomeňte si na Lotovu manželku.+ 33  Kdokoli se snaží zachránit si svou duši,* ztratí ji, ale kdokoli ji ztrácí, zachová ji naživu.+ 34  Povídám vám: V tu noc budou dva na jednom lůžku; jeden bude vzat s sebou, ale druhý bude zanechán.+ 35  Dvě budou mlít na stejném mlýně; jedna bude vzata s sebou, ale druhá bude zanechána.“+ 36 * —— 37  Odpověděli mu tedy a řekli: „Kde, Pane?“ Řekl jim: „Kde je tělo,+ tam se také shromáždí orli.“+

Poznámky

Nebo „této moruši“.
Dosl. „jeho“.
Nebo „tě zachránila“.
Nebo „je mezi vámi“.
Nebo „kataklyzma“. Řec. ka·ta·kly·smosʹ; lat. di·luʹvi·um; J17,18,22(heb.) ham·mab·bulʹ, „potopa“.
Nebo „život“. Řec. psy·chenʹ; J17,18,22(heb.) naf·šóʹ (ze slova neʹfeš).
P75אABW vynechávají; DVgSyc‚h‚p‚s „Dva muži budou na poli; jeden bude vzat s sebou a druhý bude zanechán“. (Srovnej Mt 24:40.)