Lukáš 14:1–35

14  A když při jedné příležitosti vešel v sabatu do domu kohosi z vládců farizeů, aby pojedl jídlo,+ bedlivě na něj dávali pozor.+  A pohleďme, před ním byl nějaký člověk, který měl vodnatelnost.  Ježíš tedy odpověděl a mluvil k těm, kdo byli zběhlí v Zákoně, a k farizeům a řekl: „Je zákonné v sabatu léčit, nebo ne?“+  Ale mlčeli. Na to uchopil [toho člověka], uzdravil ho a poslal [ho] pryč.  A řekl jim: „Kdo z vás, jestliže mu spadne syn nebo býk do studny,+ ho v sabatním dnu ihned nevytáhne?“+  A na to nebyli schopni odpovědět.+  Jelikož si všiml, jak si volí nejvýznamnější místa, přikročil potom k tomu, aby vyprávěl pozvaným lidem podobenství a řekl jim:+  „Když tě někdo pozve na svatební hostinu, nelehej si na nejvýznamnější místo.+ Snad současně pozval někoho význačnějšího, než jsi ty,  a ten, kdo pozval tebe a jeho, přijde a řekne ti: ‚To místo ať má tento člověk.‘ A pak s hanbou odejdeš, abys zaujal nejnižší místo.+ 10  Ale když jsi pozván, jdi a spočiň na nejnižším místě,+ aby ti muž, který tě pozval, až přijde, řekl: ‚Příteli, postup výše.‘ Potom budeš mít čest před všemi ostatními hosty.+ 11  Každý totiž, kdo se vyvyšuje, bude pokořen, a kdo se pokořuje, bude vyvýšen.“+ 12  Pak přistoupil k tomu, aby řekl také muži, který ho pozval: „Když pořádáš oběd nebo večeři, nevolej své přátele ani své bratry ani své příbuzné ani bohaté sousedy. Někdy by tě snad také mohli pozvat na oplátku, a tím by ti bylo oplaceno. 13  Ale když pořádáš hostinu, pozvi chudé, zmrzačené, chromé, slepé;+ 14  a budeš šťastný, protože nemají nic, čím by ti oplatili. Bude ti totiž oplaceno při vzkříšení+ spravedlivých.“ 15  Když to slyšel jeden z hostů, řekl mu: „Šťastný je ten, kdo jí chléb* v Božím království.“+ 16  [Ježíš]* mu řekl: „Jeden muž pořádal velkolepou večeři a pozval mnohé.+ 17  A v hodinu večeře vyslal svého otroka, aby řekl pozvaným: ‚Přijďte,+ protože všechno je teď přichystáno.‘ 18  Ale všichni společně se začali vymlouvat.+ První mu řekl: ‚Koupil jsem pole a potřebuji se jít na ně podívat; prosím tě: Omluv mě.‘*+ 19  A jiný řekl: ‚Koupil jsem pět spřežení skotu a jdu je vyzkoušet; prosím tě: Omluv mě.‘+ 20  Ještě jiný řekl: ‚Právě jsem se oženil,+ a proto nemohu přijít.‘ 21  Otrok tedy přišel a podal o tom zprávu svému pánovi. Hospodář se potom rozzlobil a řekl svému otrokovi: ‚Vyjdi rychle na široké cesty a do městských uliček a přiveď sem chudé a zmrzačené a slepé a chromé.‘+ 22  Otrok časem řekl: ‚Pane, co jsi nařídil, bylo uděláno, a ještě je tu místo.‘ 23  A pán otrokovi řekl: ‚Vyjdi na cesty+ a oplocená místa a přinuť je, aby vešli, aby se můj dům zaplnil.+ 24  Říkám vám totiž: Nikdo z těch mužů, kteří byli pozváni, jistě neochutná z mé večeře.‘“+ 25  Cestovaly s ním velké zástupy a obrátil se a řekl jim: 26  „Jestliže někdo přichází ke mně a nemá v nenávisti svého otce a matku a manželku a děti a bratry a sestry, ano, a dokonce svou vlastní duši,*+ nemůže být mým učedníkem.+ 27  Kdokoli nenese svůj mučednický kůl* a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem.+ 28  Kdo z vás například, který chce stavět věž, si nejprve nesedne a nespočítá náklady,+ aby viděl, zda má dost, aby ji dokončil? 29  Jinak by snad položil její základ, ale nebyl by schopen ji dokončit, a všichni přihlížející by se mu začali posmívat 30  a říkat: ‚Tento člověk začal stavět, ale nebyl schopen dokončit.‘ 31  Nebo který král, jenž pochoduje, aby se střetl s jiným králem ve válce, si nejprve nesedne a neporadí se, zda je schopen s deseti tisíci vojáky se vypořádat s tím, který proti němu přichází s dvaceti tisíci?+ 32  Jestliže to vskutku nemůže udělat, pak dokud je ještě onen daleko, vyšle sbor vyslanců a žádá o mír.+ 33  Můžete si tedy být jisti, že nikdo z vás, kdo se nerozloučí se vším svým majetkem,+ nemůže být mým učedníkem. 34  Sůl je sice znamenitá. Jestliže však sůl ztratí svou sílu, čím bude okořeněna?+ 35  Nehodí se ani jako půda, ani jako hnůj. Vyhazují ji. Kdo má uši k naslouchání, ať naslouchá.“+

Poznámky

Nebo „je na hostině“.
Dosl. „On“.
Nebo „Prosím, ať jsem omluven“.
Nebo „život“. Viz dodatek 4A.
Viz dodatek 5C.