Lukáš 1:1–80

1  Vzhledem k tomu, že se mnozí ujali toho, aby sestavili přehled skutečností, kterým jsme mezi sebou dali plnou důvěru,+  právě jak nám je předali ti, kdo se od počátku+ stali očitými svědky+ a sloužícími poselství,*+  rozhodl jsem se i já, protože jsem přesně vysledoval všechny věci od začátku, že ti je v logickém pořadí+ napíšu, nejznamenitější+ Theofile,+  abys úplně poznal jistotu o tom, o čem jsi byl ústně vyučován.+  Za dnů Heroda,+ krále Judeje, byl jistý kněz jménem Zecharjáš* z Abijášova* oddílu+ a měl manželku z Áronových dcer+ a její jméno bylo Alžběta.  Oba byli před Bohem spravedliví,+ protože chodili bezúhonně+ ve shodě se všemi Jehovovými* přikázáními+ a zákonnými+ požadavky.+  Ale neměli dítě, protože Alžběta byla neplodná,+ a oba byli v pokročilém věku.  Zatímco působil jako kněz v pověření svého oddílu před Bohem,+  přišel na řadu podle slavnostní zvyklosti kněžského úřadu, aby obětoval kadidlo,+ když vstoupil do Jehovovy* svatyně;*+ 10  a celé množství lidí se venku modlilo v hodinu obětování kadidla.+ 11  Jemu se objevil Jehovův* anděl, který stál na pravé straně oltáře pro kadidlo.+ 12  Zecharjáš se však při tom pohledu znepokojil a padl na něj strach.+ 13  Ale anděl mu řekl: „Neměj strach, Zecharjáši, protože tvá úpěnlivá prosba byla příznivě vyslyšena+ a tvá manželka Alžběta se stane matkou tvého syna a máš mu dát jméno Jan.*+ 14  A budeš mít radost a velké potěšení a mnozí se budou radovat z jeho narození,+ 15  neboť bude velký před Jehovou.*+ Nebude však vůbec pít víno ani silný nápoj+ a bude naplněn svatým duchem* hned od mateřského lůna;+ 16  a mnohé z izraelských synů obrátí zpět k Jehovovi,* jejich Bohu.+ 17  Také půjde před ním s Elijášovým*+ duchem a silou, aby obrátil zpět srdce otců k dětem+ a neposlušné k praktické moudrosti spravedlivých, aby přichystal pro Jehovu*+ připravený lid.“+ 18  A Zecharjáš andělovi řekl: „Jak si tím mám být jistý? Jsem totiž letitý+ a má manželka je již v pokročilém věku.“ 19  Anděl mu odpověděl a řekl: „Jsem Gabriel,*+ který stojí blízko před Bohem, a byl jsem vyslán, abych s tebou mluvil+ a oznámil ti o tom dobrou zprávu.* 20  Ale pohleď, budeš mlčet+ a nebudeš schopen promluvit až do dne, kdy se to stane, protože jsi nevěřil mým slovům, která se splní ve svém ustanoveném čase.“ 21  Lidé mezitím dále čekali na Zecharjáše+ a začali se divit, že se zdržuje ve svatyni. 22  Ale když vyšel, nebyl schopen k nim promluvit a oni si uvědomili, že právě viděl ve svatyni nadpřirozené+ vidění; a dával jim znamení, ale zůstal němý. 23  A když se naplnily dny jeho veřejné služby,*+ odešel domů. 24  Po těch dnech však jeho manželka Alžběta otěhotněla;+ držela se v ústraní pět měsíců a říkala: 25  „Tak se mnou Jehova* jednal v těchto dnech, kdy mi věnoval pozornost, aby odňal mou pohanu mezi lidmi.“+ 26  V jejím* šestém měsíci byl anděl Gabriel+ vyslán Bohem do galilejského města zvaného Nazaret 27  k panně, která byla zaslíbena k manželství muži jménem Josef z Davidova domu. A ta panna+ se jmenovala Marie.*+ 28  A když před ni vešel, řekl: „Dobrý den,+ ty vysoce poctěná, Jehova*+ je s tebou.“+ 29  Ona se však tím výrokem hluboce rozrušila a začala uvažovat, jaký to je asi pozdrav. 30  Anděl jí tedy řekl: „Neměj strach, Marie, neboť jsi našla přízeň+ u Boha; 31  a pohleď, počneš ve svém lůně a porodíš syna+ a máš mu dát jméno Ježíš.*+ 32  Ten bude velký+ a bude nazýván Syn Nejvyššího;+ a Jehova* Bůh mu dá trůn+ jeho otce Davida,+ 33  a bude kralovat nad Jákobovým domem navždy a jeho království nebude mít konec.“+ 34  Marie však andělovi řekla: „Jak se to má stát, když nemám styk+ s mužem?“ 35  Anděl jí odpověděl a řekl: „Přijde na tebe svatý duch+ a zastíní tě moc Nejvyššího. Proto také to, co se narodí, se bude nazývat svaté,+ Boží Syn.+ 36  A pohleď, tvá příbuzná Alžběta sama také počala syna ve svém stáří a teď je ta údajně neplodná žena+ v šestém měsíci; 37  protože u Boha nebude nemožností žádné prohlášení.“*+ 38  Marie pak řekla: „Pohleď! Jehovova* otrokyně!+ Kéž se to se mnou stane podle tvého prohlášení.“ Na to se anděl od ní vzdálil. 39  Marie tedy v těch dnech vstala a spěšně odešla do hornaté krajiny, do judského města, 40  a vstoupila do Zecharjášova domu a pozdravila Alžbětu. 41  Když Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, tu děťátko v jejím lůně poskočilo; a Alžběta byla naplněna svatým duchem 42  a zvolala s hlasitým výkřikem a řekla: „Jsi požehnaná mezi ženami a požehnaný+ je plod tvého lůna! 43  A jak to, že mám tu [výsadu], aby ke mně přišla matka mého Pána?+ 44  Pohleď, jak totiž zvuk tvého pozdravu dolehl k mým uším, děťátko v mém lůně poskočilo velkou radostí.+ 45  Šťastná je i ta, která věřila, protože se zcela uskuteční to, o čem s ní mluvil Jehova.“*+ 46  A Marie řekla: „Má duše velebí* Jehovu*+ 47  a můj duch se nemůže zdržet, aby se velmi nerozradostnil+ v Bohu, mém Zachránci;+ 48  protože shlédl na nízké postavení své otrokyně.+ Pohleď, od nynějška mě totiž budou všechny generace prohlašovat za šťastnou,+ 49  protože Ten mocný pro mne udělal velké skutky a jeho jméno je svaté;+ 50  a jeho milosrdenství je po generace za generacemi na těch, kdo se ho bojí.+ 51  Mocně jednal svou paží,+ daleko rozptýlil ty, kdo jsou domýšliví v úmyslu svého srdce.+ 52  Sesadil z trůnů mocné+ a vyvýšil ponížené;+ 53  plně nasytil hladové dobrými věcmi+ a poslal pryč s prázdnou ty, kdo mají jmění.+ 54  Přišel na pomoc svému sluhovi Izraelovi,+ aby připomněl milosrdenství,+ 55  právě jak řekl našim praotcům, Abrahamovi a jeho semenu,* navždy.“+ 56  Marie pak u ní zůstala asi tři měsíce a vrátila se do svého vlastního domova. 57  Alžbětě se naplnil čas, aby porodila, a stala se matkou syna. 58  A sousedé a její příbuzní slyšeli, že Jehova* vůči ní zvelebil své milosrdenství,+ a začali se radovat s ní.+ 59  A osmý den přišli malé dítě obřezat+ a hodlali je nazvat jménem jeho otce Zecharjáše. 60  Jeho matka však odpověděla a řekla: „Opravdu ne, ale bude se nazývat Jan.“ 61  Řekli jí na to: „Mezi tvými příbuznými není nikdo nazvaný tímto jménem.“ 62  Potom se jeho otce ptali pomocí znamení, jak chce, aby se nazývalo. 63  A požádal o tabulku a napsal: „Jeho jméno je Jan.“+ Všichni se tomu podivovali. 64  Okamžitě se mu otevřela ústa+ a uvolnil se mu jazyk a začal mluvit a žehnal Bohu. 65  A na všechny, kdo žili v jejich sousedství, padl strach; a v celé hornaté judské krajině se o tom všem začalo vyprávět, 66  a všichni, kdo [to] slyšeli, si to zapsali do srdce+ a řekli: „Co skutečně z toho malého dítěte bude?“ Byla s ním totiž vskutku Jehovova* ruka.+ 67  A jeho otec Zecharjáš byl naplněn svatým duchem,+ prorokoval a řekl:+ 68  „Požehnaný buď Jehova,* BŮH Izraele,+ protože obrátil pozornost ke svému lidu+ a vykonal osvobození.+ 69  A pozvedl pro nás roh+ záchrany* v domě svého sluhy Davida, 70  právě jak mluvil ústy svých svatých proroků odedávna+ 71  o záchraně před našimi nepřáteli a z ruky všech, kdo nás nenávidí;+ 72  aby vykonal milosrdenství ve spojitosti s našimi praotci a připomněl svou svatou smlouvu,+ 73  přísahu, kterou přísahal našemu praotci Abrahamovi,+ 74  aby nám, až budeme vyproštěni z rukou nepřátel,+ udělil výsadu nebojácně mu prokazovat posvátnou službu*+ 75  s věrnou oddaností a spravedlností před ním po všechny naše dny.+ 76  Ale pokud jde o tebe, malé dítě, ty budeš nazýváno prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Jehovou,* abys přichystal jeho cesty,+ 77  abys dal jeho lidu poznání o záchraně skrze odpuštění jejich hříchů+ 78  kvůli něžnému soucitu našeho Boha. S tímto [soucitem] nás z výše navštíví rozbřesk,+ 79  aby dal světlo těm, kdo sedí ve tmě a ve stínu smrti,+ aby zdárně zaměřil naše kroky na cestu pokoje.“ 80  A malé dítě rostlo+ a sílilo na duchu. A býval na pouštích až do dne, kdy se otevřeně ukázal Izraeli.

Poznámky

Dosl. „slova“. Řec. tou loʹgou; J18,22 „Jehovova slova“.
„Zecharjáš“ (znamená „Jah pamatoval“), J7–18,21,22; אAB „Zacharias“.
Znamená „můj otec je Jah“, J7–18,21,22; אAB „Abiova“.
Viz dodatek 1D.
Viz dodatek 1D.
Nebo „Božího obydlí (příbytku)“. Řec. na·onʹ; lat. temʹplum; J17,18,22(heb.) hé·khalʹ, „paláce; chrámu“.
Viz dodatek 1D.
Viz Mt 3:1, ppč. „Jan“.
Viz dodatek 1D.
„Duchem.“ Řec. pneuʹma·tos; lat. Spiʹri·tu; J22(heb.) ruʹach.
Viz dodatek 1D.
Znamená „můj Bůh je Jehova“. J17,18,22(heb.) ʼE·li·jaʹhu.
Viz dodatek 1D.
Znamená „zdatný [muž] Boží“. Řec. Ga·bri·elʹ; J17,18(heb.) Ghav·ri·ʼelʹ.
Nebo „oznámil ... evangelium“. Řec. eu·ag·ge·liʹsa·sthai; lat. e·van·ge·li·zaʹre.
„Veřejné služby.“ Řec. lei·tour·giʹas; J17,18(heb.) ʽavo·dha·thóʹ, „jeho posvátné služby [v postavení kněze]“. Srovnej Heb 8:6; Heb 9:6.
Viz dodatek 1D.
Dosl. „tom“.
Řec. Ma·ri·amʹ; lat. Ma·riʹa; J17,18,22(heb.) Mir·jamʹ.
Viz dodatek 1D.
Viz dodatek 1D.
Nebo „věc; výrok“. Řec. rheʹma.
Viz dodatek 1D.
Viz dodatek 1D.
„Má duše velebí.“ Lat. Ma·gniʹfi·cat aʹni·ma meʹa.
Viz dodatek 1D.
Nebo „potomstvu“.
Viz dodatek 1D.
Viz dodatek 1D.
Viz dodatek 1D.
„Roh záchrany.“ Nebo „mocného zachránce“. Řec. keʹras so·te·riʹas; lat. corʹnu sa·luʹtis; J17,18,22(heb.) qeʹren ješu·ʽahʹ.
Nebo „prokazovat uctívání“. Řec. la·treuʹein; J17,18,22(heb.) leʽov·dhóʹ, „sloužit mu (uctívat ho)“. Viz 2Mo 3:12 ppč.
Viz dodatek 1D.