Kolosanům 4:1–18

4  Páni, rozdělujte [svým] otrokům, co je spravedlivé a co je slušné,+ neboť víte, že v nebi také máte Pána.+  Vytrvávejte v modlitbě+ a zůstávejte při ní bdělí s díkůvzdáním+  a současně se modlete také za nás,+ aby nám Bůh otevřel dveře pro výrok,+ abychom mluvili posvátné tajemství+ o KRISTU, pro které jsem vlastně ve vězeňských poutech;+  abych je učinil zjevným [tak], jak mám mluvit.+  Choďte dále v moudrosti vůči těm, [kdo jsou] vně,+ a vykupujte pro sebe příhodný+ čas.  Ať je váš výrok vždy s milostivostí,*+ okořeněný solí,+ abyste věděli, jak byste měli každému odpovědět.+  Tychikos, [můj] milovaný bratr a věrný služebník a spoluotrok v Pánu, vám dá na vědomí všechny mé záležitosti.+  Právě proto, abyste poznali věci, které se nás týkají, a aby utěšil vaše srdce,+ posílám ho k vám  spolu s Onesimem,+ svým věrným a milovaným bratrem, který je z vašeho středu. Oni vám dají na vědomí všechny zdejší věci. 10  Můj spoluzajatec Aristarchos+ vám posílá pozdravy, a také Marek,+ Barnabášův bratranec (o němž jste obdrželi příkazy, abyste ho přivítali,+ jestliže k vám přijde), 11  a Ježíš, který je nazýván Justus, ti jsou z těch obřezaných.* Pouze ti jsou mými spolupracovníky pro Boží království a právě ti se pro mne stali posilující pomocí. 12  Posílá vám pozdravy Epafras,+ který je z vašeho středu, otrok Krista Ježíše, a stále se ve váš prospěch ve [svých] modlitbách namáhá, abyste nakonec stáli úplní a s pevným přesvědčením v celé Boží vůli.+ 13  Skutečně o něm vydávám svědectví, že vynakládá veliké úsilí ve váš prospěch a pro ty v Laodiceji+ a pro ty v Hierapoli. 14  Lukáš,+ milovaný lékař,* vám posílá pozdravy, a rovněž Démas.+ 15  Pozdravujte ode mne bratry v Laodiceji a Nymfu a sbor v jejím domě.+ 16  A až bude tento dopis přečten u vás, zařiďte, aby byl čten také v laodicejském sboru+ a abyste vy četli také ten z Laodiceje. 17  Povězte také Archippovi:+ „Stále bdi nad službou, kterou jsi přijal v Pánu, abys ji splnil.“ 18  [To je] můj, Pavlův, vlastnoručně [psaný] pozdrav.+ Mějte na mysli má [vězeňská] pouta.+ Nezasloužená laskavost buď s vámi.

Poznámky

Nebo „s tím, co je příznivé“.
Dosl. „z obřízky“.
Dosl. „léčitel“. Řec. i·a·trosʹ; lat. meʹdi·cus.