Kolosanům 3:1–25

3  Jestliže jste však byli vzbuzeni s KRISTEM,+ hledejte dále věci nahoře,+ kde KRISTUS sedí po Boží pravici.+  Upínejte svou mysl k věcem nahoře,+ ne k věcem na zemi.+  Vždyť jste zemřeli+ a váš život+ je schován u KRISTA ve spojení+ s Bohem.  Až bude KRISTUS, náš život,+ učiněn zjevným, pak i vy s ním budete učiněni zjevnými+ ve slávě.+  Umrtvujte+ proto své tělesné údy,+ které jsou na zemi, pokud jde o smilstvo,* nečistotu,* pohlavní choutky,*+ škodlivou touhu a chtivost,+ jež je modlářstvím.  Kvůli těmto věcem přichází Boží zloba.+  Právě v nich jste i vy kdysi chodili, když jste v nich žili.+  Ale nyní je skutečně všechny od sebe odložte:+ zlobu, hněv, špatnost, utrhačnou řeč*+ a oplzlou+ mluvu ze svých úst.  Nelžete jeden druhému.+ Svlékněte starou osobnost* s jejími zvyklostmi+ 10  a oblékněte si novou+ [osobnost], která se obnovuje přesným poznáním* podle obrazu+ Toho, jenž ji stvořil, 11  kde není Řek ani Žid, obřízka ani neobřízka, cizinec, Skyta, otrok, svobodný,+ ale Kristus je všechno a ve všech.+ 12  Jako Boží vyvolení,+ svatí a milovaní, si tedy oblékněte něžnou náklonnost soucitu,+ laskavost, poníženost mysli,*+ mírnost+ a trpělivost.+ 13  Snášejte dále jeden druhého a velkoryse jeden druhému odpouštějte,+ jestliže má někdo proti jinému příčinu ke stížnosti.+ Stejně jako Jehova* velkoryse odpustil vám,+ tak jednejte i vy. 14  Ale kromě toho všeho [si oblékněte] lásku,+ neboť je dokonalým poutem+ jednoty.* 15  Ať také vládne ve vašem srdci KRISTŮV* pokoj,+ neboť jste k tomu vskutku byli povoláni v jednom* těle.+ A ukažte, že jste vděční. 16  Ať ve vás bohatě přebývá KRISTOVO* slovo ve vší moudrosti.+ Dál vyučujte+ a napomínejte jeden druhého žalmy,+ chválami Boha,* duchovními písněmi+ s milostivostí a zpívejte Jehovovi* ve svém srdci.+ 17  A ať děláte cokoli slovem nebo skutkem,+ všechno dělejte ve jménu Pána Ježíše+ a děkujte+ skrze něho Bohu, Otci. 18  Manželky, podřizujte se [svým] manželům,+ jak se to sluší v Pánu. 19  Manželé, neustále milujte [své] manželky+ a nebuďte na ně hořce rozhněvaní.+ 20  Děti, poslouchejte [své] rodiče ve všem,+ neboť je to příjemné v Pánu. 21  Otcové, nepopouzejte své děti,+ aby nepodléhaly sklíčenosti. 22  Otroci, poslouchejte ve všem ty, kdo jsou v tělesném smyslu [vašimi] pány,+ ne službou naoko jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem,+ ale s upřímností srdce, s bázní před Jehovou.*+ 23  Ať děláte cokoli, pracujte na tom celou duší+ jako pro Jehovu,*+ a ne pro lidi, 24  neboť víte, že od Jehovy*+ obdržíte patřičnou odměnu, dědictví.+ Služte jako otroci Pánu, Kristu.+ 25  Kdo jedná nesprávně, jistě obdrží zpět,+ co udělal nesprávně, a není žádná stranickost.+

Poznámky

„Smilstvo.“ Řec. por·neiʹan; lat. for·ni·ca·ti·oʹnem; J17,22(heb.) haz·zenuthʹ, „smilstvo“. Viz dodatek 5A.
Nebo „špinavost; zkaženost; oplzlost“. Řec. a·ka·thar·siʹan; J17,22(heb.) wehat·tum·ʼahʹ, „a nečistotu“. Viz 2Ko 12:21, ppč. „nečistoty“.
Dosl. „vášeň“. Řec. paʹthos.
Nebo „rouhání“.
Dosl. „starého člověka“.
Nebo „v přesném poznání“.
Nebo „pokoru“.
„Jehova“, J23; P46ABD*(řec.) ho Kyʹri·os; אcCDcSyh‚p „Kristus“; א* „Bůh“. Viz dodatek 1D.
Dosl. „spojovací pouto dokonalosti“.
„Kristův“, א*ABC*D*; אcCcDc „Boží“; J7,8 „Jehovův“.
„Jednom“, אADVgSyp; P46B vynechávají.
„Kristovo“, P46אcBCcDVg; א* „Pánovo“; AC* „Boží“.
Dosl. „hymny“. Řec. hyʹmnois; lat. hyʹmnis.
„Jehovovi“, J7,8,13,14,16,17; CcDc(řec.) toi Ky·riʹoi; P46אABC*D*VgSyh‚p „Bohu“. Viz dodatek 1D.
„Jehovou“, J18,22,28; א*ABCD*(řec.) ton Kyʹri·on; P46אcDc „Bohem“. Viz dodatek 1D.
Viz dodatek 1D.
Viz dodatek 1D.