Kolosanům 1:1–29

1  Pavel, prostřednictvím Boží vůle apoštol Krista Ježíše,+ a Timoteus,+ [náš] bratr,  svatým a věrným bratrům ve spojení+ s Kristem v Kolosech: Kéž máte nezaslouženou laskavost a pokoj od Boha, našeho Otce.+  Vždy děkujeme+ Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista,* když se za vás modlíme,*+  neboť jsme slyšeli o vaší víře ve spojitosti s Kristem Ježíšem a o lásce, kterou máte* ke všem svatým+  kvůli naději,+ jež je pro vás vyhrazena v nebesích.+ O této [naději] jste dříve slyšeli z vyprávění o pravdě této dobré zprávy,+  která se vám představila, dokonce jak přináší ovoce+ a vzrůstá+ na celém světě,+ právě jako i mezi vámi, ode dne, kdy jste slyšeli a v pravdě přesně poznali Boží nezaslouženou laskavost.+  To jste se naučili od našeho milovaného spoluotroka Epafra,+ který je KRISTOVÝM věrným služebníkem* v náš prospěch,  jenž nám také odhalil vaši lásku+ v duchovním ohledu.*  Proto jsme se také ode dne, kdy jsme [o tom] slyšeli, nepřestali za vás modlit+ a prosit,* abyste byli naplněni přesným poznáním+ jeho vůle ve vší moudrosti+ a duchovním pochopení,+ 10  abyste chodili hodni+ Jehovy,*+ abyste se [mu] plně líbili, když budete dále přinášet ovoce v každém dobrém díle+ a porostete v přesném+ poznání Boha, 11  a budete posilováni vší silou podle míry jeho slavné moci,+ abyste plně vytrvali+ a s radostí byli trpěliví 12  a děkovali Otci, který vás učinil vhodnými k účasti na dědictví+ svatých+ ve světle.+ 13  Osvobodil nás z autority+ tmy a přenesl+ nás do království+ Syna své lásky,+ 14  jehož prostřednictvím máme propuštění výkupným, odpuštění svých hříchů.+ 15  On je obrazem+ neviditelného+ Boha, prvorozeným+ všeho stvoření, 16  protože jeho prostřednictvím+ byly stvořeny všechny [ostatní]* věci v nebesích a na zemi, věci viditelné a věci neviditelné, ať již jsou to trůny, nebo panství, nebo vlády, nebo autority.+ Všechny [ostatní] věci byly stvořeny skrze něho a pro něho.+ 17  Je také přede všemi [ostatními] věcmi+ a jeho prostřednictvím byly všechny [ostatní] věci uvedeny v existenci+ 18  a je hlavou těla, sboru.+ Je počátkem, prvorozeným z mrtvých,+ aby se stal tím, kdo je ve všem první;+ 19  protože [Bůh]* uznal za dobré, aby v něm přebývala všechna plnost+ 20  a aby skrze něho opět smířil se sebou všechny [ostatní] věci,+ ať již jsou* to věci na zemi, nebo věci na nebesích, tím, že způsobil pokoj+ prostřednictvím krve,+ [kterou prolil] na mučednickém kůlu.*+ 21  Skutečně vás, kteří jste kdysi byli odcizenými+ a nepřáteli, protože vaše mysl byla [zaměřena] na skutky, jež jsou ničemné,+ 22  nyní opět smířil+ prostřednictvím jeho masitého těla skrze [jeho] smrt,+ aby vás představil svaté a bezvadné+ a bez obžaloby+ před ním, 23  ovšem za předpokladu, že zůstanete ve víře,+ pevně založení+ a stálí,+ a nebudete odvlečeni od naděje té dobré zprávy, kterou jste slyšeli+ a která byla kázána v celém stvoření,+ jež je pod nebem.+ Této [dobré zprávy] jsem se já, Pavel, stal služebníkem.+ 24  Raduji se nyní ve svých utrpeních pro vás+ a doplňuji zase, co schází z KRISTOVÝCH soužení+ na mém těle ve prospěch jeho těla, jímž je sbor.+ 25  Stal jsem se služebníkem+ tohoto [sboru] podle správcovství+ od Boha, které mi bylo dáno ve vašem zájmu, abych plně kázal Boží slovo, 26  posvátné tajemství,+ které bylo utajeno před minulými systémy věcí*+ a před minulými generacemi. Ale nyní bylo učiněno zjevným jeho svatým,+ 27  [protože] se Bohu zalíbilo dát mezi národy na vědomí, jaké je slavné bohatství+ tohoto posvátného tajemství.+ Je to Kristus+ ve spojení s vámi, naděje na [jeho]* slávu.+ 28  Je to on, koho veřejně oznamujeme,+ a napomínáme každého člověka a vyučujeme každého člověka ve vší moudrosti,+ abychom každého člověka představili úplného*+ ve spojení s Kristem. 29  Proto pracuji opravdu tvrdě, když se namáhám+ podle jeho působnosti,+ která ve mně mocně pracuje.+

Poznámky

„Krista“, אAVgSyp; B vynechává.
Nebo „Děkujeme Bohu ... a vždy se za vás modlíme“.
„Máte“, אAVg; B vynechává.
Nebo „sluhou“. Řec. di·aʹko·nos; lat. mi·niʹster (ze slova miʹnus, „méně“); J17,18(heb.) meša·rethʹ, „služebníkem“.
Dosl. „v duchu“.
Dosl. „prosebně žádat“.
„Jehovy“, J7,8; אAB(řec.) tou Ky·riʹou; Vg „Boha“. Viz dodatek 1D.
„Všechny [ostatní]“, jako u Lk 11:41, 42.
Dosl. „on“.
„Ať už jsou“, BD*Vg; P46אACDc „ano, jeho prostřednictvím, ať už jsou“.
Viz dodatek 5C.
Nebo „pořádky věcí“. Řec. ai·oʹnon; lat. saeʹcu·lis; J17,22(heb.) me·ʽó·la·mimʹ, „před [minulými] pořádky věcí“.
Dosl. určitý člen.
Nebo „zralého; dokonalého“. Řec. teʹlei·on.