Jeremjáš 52:1–34

52  Sedekjášovi+ bylo jedenadvacet let, když začal vládnout,+ a vládl v Jeruzalémě jedenáct let.+ A jeho matka se jmenovala Chamutal,+ dcera Jeremjáše z Libny.+  A dále činil to, co bylo v Jehovových očích špatné,+ podle všeho, co dělal Jehojakim.+  Vždyť se to dělo v Jeruzalémě a v Judovi kvůli Jehovovu hněvu, až je vyvrhl z [místa] před svým obličejem.+ A Sedekjáš přistoupil k tomu, aby se vzbouřil proti babylónskému králi.+  Nakonec se v devátém roce jeho kralování,+ v desátém měsíci, desátý den měsíce, stalo, že přišel babylónský král Nebukadrecar, on a všechna jeho vojenská síla, proti Jeruzalému,+ a začali proti němu tábořit a stavět proti němu všude kolem obléhací zeď.+  Tak bylo město obleženo až do jedenáctého roku krále Sedekjáše.+  Ve čtvrtém měsíci, devátý den měsíce,+ začal být také ve městě krutý hladomor a pro lid země* se neprokázal být chléb.+  Nakonec bylo město prolomeno;+ a pokud jde o všechny válečníky, ti začali utíkat+ a vyšli v noci z města cestou brány mezi dvojitou zdí, která je u královy zahrady,+ zatímco Chaldejci byli všude kolem proti městu; a stále šli cestou Araby.+  A jedna vojenská síla Chaldejců se vydala krále honit+ a dostihli Sedekjáše na jerišských pouštních pláních;+ a všechna jeho vlastní vojenská síla se od jeho boku rozptýlila.+  Potom se krále zmocnili a přivedli ho k babylónskému králi+ do Ribly+ v zemi Chamat,+ aby nad ním pronesl soudcovská rozhodnutí.+ 10  A babylónský král přistoupil k tomu, aby pobil Sedekjášovy syny před jeho očima,+ a v Rible pobil také všechna judská knížata.+ 11  A Sedekjášovi oslepil oči,+ načež ho babylónský král spoutal měděnými okovy a přivedl ho do Babylóna+ a dal ho do domu vazby až do dne jeho smrti. 12  A v pátém měsíci, desátý den měsíce, totiž [v] devatenáctém roce krále Nebukadrecara,+ babylónského krále, přišel do Jeruzaléma Nebuzaradan,+ velitel tělesné stráže, který stával před babylónským králem. 13  A přistoupil k tomu, aby spálil+ Jehovův dům a králův dům a všechny jeruzalémské domy;+ a každý velký dům spálil ohněm.+ 14  A všechny vojenské síly Chaldejců, které byly s velitelem tělesné stráže, strhly všechny jeruzalémské zdi kolem dokola.+ 15  A některé z ponížených z lidu a zbytek lidu, který zůstal ve městě,+ a zběhy, kteří odpadli k babylónskému králi, a zbytek dělnických mistrů vzal velitel tělesné stráže Nebuzaradan do vyhnanství.+ 16  A některé z ponížených země ponechal velitel tělesné stráže Nebuzaradan jako vinaře a jako povinné pracovníky.+ 17  A měděné sloupy,+ které patřily k Jehovovu domu, a vozíky+ a měděné moře,+ jež bylo v Jehovově domě, Chaldejci rozbili na kusy a všechnu jejich měď odnášeli do Babylóna.+ 18  A vzali plechové nádoby a lopatky+ a kratiknoty+ a misky+ a poháry a všechno měděné náčiní, s nímž se sloužívalo.+ 19  A nádrže+ a nádoby na oheň a misky+ a plechové nádoby a svícny+ a poháry a misky, které byly z pravého zlata,+ a ty, které byly z pravého stříbra,+ vzal velitel tělesné stráže.+ 20  A ty dva sloupy,+ to jedno moře+ a dvanáct měděných býků,+ kteří byli pod [mořem], vozíky,* které udělal král Šalomoun pro Jehovův dům.+ Váha jejich mědi nebyla [zjištěna] — všech těch předmětů.+ 21  A pokud jde o sloupy, každý sloup měl výšku osmnáct loket*+ a obepnula by jej dvanáctiloketní nit;+ a jeho tloušťka byla na čtyři prsty,* [jelikož] byl dutý. 22  A hlavice na něm byla z mědi+ a výška jedné hlavice byla pět loket;+ a pokud jde o síťoví a granátová jablka po celé hlavici všude kolem,+ to všechno bylo z mědi; a druhý sloup měl právě totéž, i granátová jablka.+ 23  A granátových jablek bylo po stranách* devadesát šest; všech granátových jablek bylo na síťoví kolem dokola sto.+ 24  Dále, velitel tělesné stráže vzal předního kněze Serajáše+ a druhého kněze Sefanjáše+ a tři vrátné+ 25  a z města vzal jednoho dvorního úředníka, který byl pověřencem nad válečníky, a sedm mužů z těch, kteří měli přístup ke králi*+ [a] nalézali se ve městě, a tajemníka velitele vojska, toho, kdo povolával k vojsku lid země,* a šedesát mužů* z lidu země, kteří se nalézali uprostřed města.+ 26  Ty tedy velitel tělesné stráže Nebuzaradan+ vzal a dovedl je k babylónskému králi do Ribly.+ 27  A babylónský král přistoupil k tomu, aby tyto [muže] srazil+ a aby je usmrtil+ v Rible v zemi Chamat.+ Tak odešel Juda do vyhnanství ze své půdy.+ 28  To jsou lidé, které vzal Nebukadrecar do vyhnanství: v sedmém roce tři tisíce dvacet tři Židy.+ 29  V Nebukadrecarově osmnáctém roce+ to byly z Jeruzaléma osm set třicet dvě duše. 30  V Nebukadrecarově dvacátém třetím roce vzal Židy do vyhnanství velitel tělesné stráže Nebuzaradan, sedm set čtyřicet pět duší.+ Všech duší bylo čtyři tisíce šest set.* 31  Posléze, ve třicátém sedmém roce vyhnanství judského krále Jehojakina,+ ve dvanáctém měsíci, dvacátý pátý den měsíce, se stalo, že babylónský král Evil-merodak v roce, kdy se stal králem,* pozdvihl hlavu+ judského krále Jehojakina a přistoupil k tomu, aby ho vyvedl z věznice. 32  A začal s ním mluvit dobré věci a stavět jeho trůn* výše než trůny [ostatních] králů, kteří s ním byli v Babylóně.+ 33  A sňal* své vězeňské oděvy,+ a neustále před ním jedl chléb+ po všechny dny svého života.+ 34  A pokud jde o jeho příděl, dávali mu od babylónského krále denně stálý příděl jako [něco, co mu] náleží,* do dne jeho smrti,+ po všechny dny jeho života.

Poznámky

„Pro lid země.“ Heb. leʽamʹ ha·ʼaʹrec.
„Pod [mořem], vozíky“, MTVg; LXX „pod mořem“; Sy „pod stranami moře“.
Loket se rovnal 44,5 cm.
Prst se rovnal 1,85 cm.
Dosl. „k větru“.
Dosl. „z těch, kteří viděli králův obličej“.
Lid země.“ Heb. ʽam ha·ʼaʹrec.
„Mužů.“ Heb. ʼiš.
Obsah v. 28–30 je v LXX a ve 2Kr 25 vynechán.
Dosl. „jeho kralování“. Heb. mal·khu·thóʹ.
Nebo „sedadlo“.
Dosl. „změnil“.
Dosl. „věc dne v její den“.