Jeremjáš 51:1–64

51  Tak řekl Jehova: „Hle, burcuji proti Babylónu+ a proti obyvatelům Leb-kamaie* zkázonosný vítr;+  a pošlu do Babylóna převívače, kteří jej jistě převějí a kteří vyprázdní jeho zemi;+ vždyť ve dni neštěstí se opravdu prokážou být proti němu na všech stranách.+  Ten, kdo sešlapuje svůj luk, ať nesešlapuje.+ A ať se nikdo nezvedá ve své drátěné košili. A neprojevujte žádný soucit s jeho mladými muži.+ Celé jeho vojsko zasvěťte zničení.+  A padnou zabití v zemi Chaldejců+ a probodení na jeho ulicích.+  Vždyť Izrael a Juda+ neovdověly po svém Bohu,* po Jehovovi vojsk.+ Země oněch je totiž ze stanoviska Izraelova Svatého plná viny.+  Prchněte ze středu Babylóna+ a každý opatřete únik své vlastní duši.+ Nebuďte připraveni o život* jeho proviněním.+ Vždyť je čas pomsty patřící Jehovovi.+ Je zacházení, kterým mu on oplácí.+  Babylón byl zlatý pohár v Jehovově ruce+ a opíjel* celou zemi.+ Z jeho* vína pily národy.+ Proto národy stále jednají pomateně.+  Náhle Babylón padl, takže je rozbit.+ Kvílejte nad ním.+ Vezměte balzám na jeho bolest.+ Třeba se dá uzdravit.“  „Byli bychom Babylón uzdravili, ale neuzdravil se. Opusťte jej+ a pojďme každý do své vlastní země.+ Vždyť jeho soud dosáhl až k nebesům a byl pozvednut k mračné obloze.+ 10  Jehova pro nás uchystal skutky spravedlnosti.+ Pojďte a vyprávějme přece na Sionu o díle Jehovy, našeho Boha.“+ 11  „Naleštěte šípy.+ Naplňte okrouhlé štíty. Jehova vzburcoval ducha médských králů,+ protože jeho myšlenka je [zaměřena] proti Babylónu,+ aby ho zničil. Vždyť je to Jehovova pomsta, pomsta za jeho chrám.+ 12  Pozdvihněte signál* proti zdem Babylóna.+ Zesilte hlídku.*+ Rozestavte strážné.* Připravte ty, kteří číhají v záloze.+ Vždyť Jehova vytvořil myšlenku a také jistě učiní to, o čem mluvil proti obyvatelům Babylóna.“+ 13  „Ženo, která přebýváš na hojných vodách,+ oplývající poklady,+ přišel tvůj konec, míra+ tvé výdělečné činnosti.+ 14  Jehova vojsk přísahal při své vlastní duši:*+ ‚Naplním tě lidmi* jako kobylkami*+ a jistě nad tebou zahlaholí výkřikem.‘+ 15  To On udělal zemi svou mocí,+ On, který svou moudrostí+ pevně založil úrodnou zemi,*+ a On, který svým porozuměním+ roztáhl nebesa.+ 16  [Svým] hlasem vyvolává hlučení vod v nebesích a působí, aby z nejzazšího konce* země vystupovaly páry.*+ Udělal i propusti* pro déšť+ a vyvádí vítr* ze svých zásobáren. 17  Každý člověk se choval tak nerozumně, že nepoznával.+ Každý kovotepec se zastydí kvůli vyřezávané soše;+ vždyť jeho litá socha je faleš,+ a není v nich duch.*+ 18  Jsou marnost,*+ dílo posměchu.+ V čase, kdy se jim dostane pozornosti, zaniknou.+ 19  Jákobův Podíl takový není,+ neboť je Tvůrcem všeho,+ i hole* svého dědictví.+ Jehova vojsk je jeho jméno.“+ 20  Jsi pro mne kyjem, jako válečné zbraně,+ a tebou jistě rozrazím národy na kusy a tebou zničím království. 21  A tebou rozrazím na kusy koně a jeho jezdce a tebou rozrazím na kusy válečný dvoukolý vůz a jeho jezdce.+ 22  A tebou rozrazím na kusy muže a ženu a tebou rozrazím na kusy starce a chlapce a tebou rozrazím na kusy mladého muže a pannu. 23  A tebou rozrazím na kusy pastýře a jeho stádo a tebou rozrazím na kusy rolníka a jeho spřežení a tebou rozrazím na kusy místodržitele a zastupující vládce. 24  A splatím Babylónu a všem obyvatelům Chaldeje* všechnu jejich špatnost, které se dopustili na Sionu před vašima očima,“+ je Jehovův výrok. 25  „Hle, jsem proti tobě,+ zkázonosná horo,“+ je Jehovův výrok, „ty zhoubkyně celé země;+ a vztáhnu proti tobě ruku a odvalím tě od skalních útesů a udělám z tebe vyhořelou horu.“+ 26  „A lidé z tebe nevezmou kámen do rohu ani kámen do základů,+ protože se z tebe stanou opuštěné úhory na neurčitý čas,“+ je Jehovův výrok. 27  „Pozdvihněte v zemi signál.*+ Zatrubte na roh* mezi národy. Posvěťte+ proti němu národy. Povolejte proti němu království Ararat,+ Minni a Aškenaz.+ Pověřte proti němu verbíře. Nechte přijít koně+ jako bodlinaté kobylky.* 28  Posvěťte proti němu národy, krále Médie,+ její místodržitele a všechny její zastupující vládce a celou zemi, [nad níž] každý [z nich] panuje.* 29  A ať se země kymácí a má krutou bolest,+ neboť Jehovovy myšlenky se pozvedly proti Babylónu, aby z babylónské země udělal předmět úžasu, bez obyvatele.+ 30  Babylónští silní muži přestali bojovat. Zůstali sedět na silných místech. Jejich síla vyschla.+ Stali se ženami.+ Jeho sídla byla zapálena.* Jeho závory byly zlomeny.+ 31  Jeden běžec běží vstříc jinému běžci a jeden zpravodaj vstříc jinému zpravodaji,+ aby podal zprávu babylónskému králi, že jeho město bylo dobyto z každého konce*+ 32  a že byly uchváceny i brody+ a papyrové čluny* spálili ohněm a válečníci se rozrušili.“+ 33  Tak totiž řekl Jehova vojsk, BŮH Izraele: „Babylónská dcera je jako mlat.+ Je čas, aby byla ušlapána. Ještě chvilku a přijde na ni čas žně.“+ 34  „Babylónský král Nebukadrecar mě sežral;+ uvrhl mě ve zmatek. Postavil mě jako prázdnou nádobu. Spolkl mě jako velký had;*+ naplnil si břicho mými příjemnými věcmi. Spláchl mě* pryč. 35  ‚Ať násilí, které bylo učiněno mně a mému organismu, je na Babylónu!‘ řekne obyvatelka Sionu.+ ‚A má krev ať je na obyvatelích Chaldeje!‘ řekne Jeruzalém.“+ 36  Proto tak řekl Jehova: „Hle, vedu tvou* právní při+ a jistě za tebe vykonám pomstu.+ A vysuším jeho moře a způsobím, že vyschnou jeho studny.+ 37  A z Babylóna se stanou kupy kamení,+ doupě šakalů,+ předmět úžasu a něco, nad čím se hvízdne, bez obyvatele.+ 38  Všichni spolu budou řvát právě jako mladí lvi s hřívou. Jistě budou mručet jako lvíčata.“ 39  „Až se rozpálí, uspořádám jejich hostiny a opiji je, aby jásali;*+ a budou spát spánkem trvajícím na neurčito,* z něhož se neprobudí,“+ je Jehovův výrok. 40  „Odvedu je jako ovčí samce na porážku, jako berany spolu s kozly.“+ 41  „Jak jen byl Šešak* dobyt+ a jak je uchvacována Chvála celé země!+ Jak se stal Babylón pouhým předmětem úžasu mezi národy!+ 42  Moře vystoupilo až nad Babylón. Byl přikryt množstvím jeho vln.+ 43  Jeho města se stala předmětem úžasu, bezvodou zemí a pouštní plání.+ Žádný člověk* v nich* nebude bydlet jako v zemi a neprojde jimi žádný syn lidstva.*+ 44  A obrátím svou pozornost na Bela*+ v Babylónu a vytáhnu mu z úst, co spolkl.+ A už k němu nebudou proudit národy.+ Také samotná zeď Babylóna padne.+ 45  Vyjděte z jeho středu, můj lide,+ a každý opatřete únik své duši+ před Jehovovým hořícím hněvem.+ 46  Nebo jinak bude vaše srdce bázlivé+ a dostanete strach kvůli zprávě, kterou bude slyšet v zemi. A v jednom roce opravdu přijde zpráva a potom v jiném roce bude na zemi zpráva a násilí a panovník proti panovníkovi. 47  Proto pohleď, přicházejí dny, a obrátím svou pozornost na babylónské ryté sochy;+ a celá jeho vlastní země se zastydí a všichni jeho vlastní zabití padnou v jeho středu.+ 48  A nebesa a země a všechno, co je v nich, jistě budou radostně volat nad Babylónem,+ neboť ze severu k němu přijdou plenitelé,“+ je Jehovův výrok. 49  „Babylón byl nejen příčinou, že padli izraelští zabití,+ ale v Babylónu také padli zabití z celé země.+ 50  Vy, kdo jste unikli meči, jděte dál. Nezastavujte se.+ Zdaleka si vzpomeňte na Jehovu+ a kéž vám do srdce vstoupí Jeruzalém.“+ 51  „Byli jsme zahanbeni,+ neboť jsme slyšeli pohanu.+ Pokoření nám zakrylo obličej,+ neboť proti svatým místům Jehovova domu přišli cizí lidé.“+ 52  „Pohleď proto, přicházejí dny,“ je Jehovův výrok, „a obrátím svou pozornost na jeho ryté sochy+ a po celé jeho zemi bude sténat probodený.“+ 53  „I kdyby Babylón vystoupil do nebes+ a i kdyby učinil výši své síly nepřístupnou,+ ode mne k němu přijdou plenitelé,“+ je Jehovův výrok. 54  „Naslouchej, z Babylóna je [slyšet] křik+ a ze země Chaldejců velký třesk,+ 55  neboť Jehova plení Babylón a jistě z něho zničí silný hlas,+ a jejich vlny budou opravdu bouřit jako mnohé vody.+ Jistě se ozve hluk jejich hlasu. 56  Vždyť na něj, na Babylón, přijde plenitel+ a jeho silní muži budou jistě zajati.+ Jejich luky budou roztříštěny,+ neboť Jehova je Bohem odplat.+ Zcela jistě oplatí.+ 57  A opiji jeho knížata a jeho moudré, jeho místodržitele a jeho zastupující vládce a jeho silné muže,+ a usnou spánkem trvajícím na neurčito,* z něhož se neprobudí,“+ je výrok Krále,+ jehož jméno je Jehova vojsk.+ 58  Tak řekl Jehova vojsk: „Zeď Babylóna, třebaže široká, bude zcela jistě rozbořena;*+ a jeho brány, třebaže vysoké, budou podpáleny ohněm.+ A národy se budou muset lopotit prostě pro nic+ a národnostní skupiny prostě pro oheň;+ a jenom se unaví.“ 59  Slovo, které prorok Jeremjáš přikázal Serajášovi, synu Nerijáše,+ syna Machsejášova,+ když šel s judským králem Sedekjášem* do Babylóna ve čtvrtém roce jeho kralování; a Serajáš byl ubytovacím úředníkem.* 60  A Jeremjáš přistoupil k tomu, aby do jedné knihy+ zapsal všechno neštěstí, které přijde na Babylón, dokonce všechna tato slova napsaná proti Babylónu. 61  Dále Jeremjáš řekl Serajášovi: „Jakmile přijdeš do Babylóna a opravdu [jej] uvidíš, přečteš také nahlas všechna tato slova.+ 62  A řekneš: ‚Jehovo, sám jsi mluvil proti tomuto místu, abys je odřízl, takže v něm nebude žádný obyvatel,+ ani člověk,* ba ani domácí zvíře, ale aby se z něho staly pouhé opuštěné úhory na neurčitý čas.‘ 63  A až dočteš tu knihu, stane se, že k ní přivážeš kámen a vhodíš ji doprostřed Eufratu.+ 64  A řekneš: ‚Tak klesne Babylón a nikdy nepovstane, kvůli neštěstí, které na něj přivádím;+ a jistě se unaví.‘“+ Až potud jsou Jeremjášova slova.

Poznámky

„Leb-kamaie.“ Heb. Lev qa·maiʹ znamená „srdce těch, kdo proti mně povstávají“. Zdá se, že to je kryptografické jméno pro Chaldeu (Kas·dimʹ), a to podle systému, který se nazývá ʼath·bašʹ. T „země Chaldejců“; LXX „Chaldejcům“. Viz 25:26 ppč.
Dosl. „nejsou vdovcem po svém Bohu“.
Nebo „umlčeni“.
V heb. ž. r., vztahuje se na „pohár“.
V heb. ž. r.
„Signál.“ Heb. nes.
Nebo „stráž“.
Nebo „stráže“.
„Při své vlastní duši.“ Heb. benaf·šóʹ; lat. per aʹni·mam suʹam; LXX „při své paži“. Viz dodatek 4A.
„Lidmi.“ Heb. ʼa·dhamʹ.
Nebo „lezoucími bezkřídlými kobylkami“. Viz Joe 1:4 ppč.
„Úrodnou zemi.“ Heb. te·velʹ; LXX „obydlenou zemi“; lat. orʹbem, „kruh“, tj. zemský.
Nebo „oblaka páry“.
Viz 10:13, ppč. „propusti“.
„Vítr.“ Heb. ruʹach; lat. venʹtum; řec. fos, „světlo“.
Nebo „dech“. Heb. ruʹach; řec. pneuʹma; lat. spiʹri·tus.
Nebo „výpar“.
Nebo „i kmene“. Heb. wešeʹvet.
„Chaldeje“, Vg; T „země Chaldejců“; MLXXSy „Chaldejcům“.
„Signál.“ Heb. nes.
Nebo „šofar“.
„Bodlinaté kobylky.“ Nebo „bodlinaté lezoucí bezkřídlé kobylky“. Viz Joe 1:4 ppč.
Dosl. „zemi jeho panování“.
Dosl. „(lidé) zapálili“.
Dosl. „od konce“.
„Papyrové čluny“, na základě malé opravy; M „rákosí z bažin; rákosnaté tůně“.
Nebo „drak“.
„Mě“, MmarginTSyVg.
„Tvou“, ž. r., j. č., vztahuje se na ‚Sion‘ neboli „Jeruzalém“.
„Omdleli“, na základě opravy; T „nebyli silní“; LXX „byli ohromeni (omráčeni)“; Vg „dřímali“.
„A mohou zemřít druhou smrtí“, T.
„Bábel“, T. Viz 25:26 ppč.
„Člověk.“ Heb. ʼiš.
„V nich“, v heb. ž. r., vztahuje se na „města“.
Nebo „syn lidí“. Heb. ben-ʼa·dhamʹ.
„Bela“, MSyVg; T „ctitele (služebníky) Bela“.
„A zemřou druhou smrtí“, T.
Nebo „obnažena“.
„S judským králem Sedekjášem“, MSyVg; T „v Sedekjášově delegaci“; LXX „od judského krále Sedekjáše“.
Dosl. „knížetem místa odpočinku“. Heb. sar menu·chahʹ.
Dosl. „od člověka“. Heb. leme·ʼa·dhamʹ.