Jeremjáš 50:1–46

50  Slovo, které mluvil Jehova, prostřednictvím proroka Jeremjáše o Babylónu,*+ o zemi Chaldejců:+  „Povězte [to] mezi národy a zvěstujte [to].+ A pozvedněte signál;*+ zvěstujte [to]. Nic netajte. Řekněte: ‚Babylón byl dobyt.+ Bel* byl zahanben.+ Merodak se zděsil. Jeho sochy byly zahanbeny.+ Jeho hnojné modly se zděsily.‘  Přišel totiž proti němu národ ze severu.+ Je to ten, který z jeho země dělá předmět úžasu, takže se neprokazuje být nikdo, [kdo by] v něm bydlel.+ Jak člověk,* tak i domácí zvíře se dali na útěk.+ Odešli.“+  „V těch dnech a v tom čase,“+ je Jehovův výrok, „přijdou izraelští synové, oni a judští synové spolu.+ Budou kráčet a v chůzi budou plakat+ a budou hledat Jehovu, svého Boha.+  Budou se vyptávat na cestu k Sionu s obličejem tím směrem+ [a budou říkat]: ‚Pojďte a připojme se k Jehovovi ve smlouvě trvající na neurčito, jež nebude zapomenuta.‘+  Můj lid se stal stádem hynoucích tvorů.+ Jejich vlastní pastýři způsobili, že bloudí.+ Odvedli je na hory.+ Šli z hory na pahorek. Zapomněli na své místo odpočinku.+  Všichni, kdo je našli, je požírali,+ a jejich vlastní protivníci řekli:+ ‚Neproviníme+ se díky tomu, že zhřešili proti Jehovovi, místu pobývání spravedlnosti+ a naději jejich praotců,+ Jehovovi.‘“  „Dejte se na útěk ze středu Babylóna a vyjděte i ze země Chaldejců+ a staňte se podobnými vedoucím zvířatům* před stádem bravu.+  Hle, burcuji totiž a přivádím proti Babylónu sbor velkých národů ze severní země,+ a jistě se proti němu sešikují.+ Odtamtud bude dobyt.+ Něčí šípy jsou jako [šípy] silného muže, jenž působí oloupení o děti, jenž se nevrací bez výsledků.+ 10  A Chaldea* se stane kořistí.+ Všichni, kdo na ní kořistí, se nasytí,“+ je Jehovův výrok. 11  „Vždyť jste se radovali,+ vždyť jste jásali, když jste plenili mé vlastní dědictví.+ Vždyť jste hrabali jako jalovice v hebké trávě+ a řehtali jste jako hřebci.+ 12  Vaše matka byla velmi zahanbena.+ Ta, která vás porodila, byla zklamána.+ Pohleďte, je nejméně důležitá z národů, bezvodá pustina a pouštní pláň.+ 13  Kvůli Jehovovu rozhořčení nebude obývána+ a jako celek se stane opuštěným úhorem.+ Pokud jde o kohokoli, kdo bude procházet kolem Babylóna, ten bude zírat v úžasu a hvízdne kvůli všem jeho ranám.+ 14  Sešikujte se proti Babylónu z každé strany,+ všichni, kteří sešlapujete luk.+ Střílejte na něj.+ Nešetřete žádný šíp, neboť zhřešil proti Jehovovi.+ 15  Vzkřikněte proti němu z každé strany válečný pokřik.+ Podal ruku.+ Jeho sloupy padly. Jeho zdi byly strženy.+ Vždyť je to Jehovova pomsta.+ Pomstěte se na něm. Učiňte mu, právě jak činil on.+ 16  Odřízněte z Babylóna rozsévače+ a toho, kdo v čase žně zachází se srpem. Kvůli krutě zacházejícímu meči se obrátí každý ke svému vlastnímu lidu a každý uprchne do své vlastní země.+ 17  Izrael je rozptýlená ovce.+ Rozehnání vykonali lvi.+ Nejprve ho pohltil asyrský král+ a později babylónský král Nebukadrecar ohlodal jeho kosti.+ 18  Proto tak řekl Jehova vojsk, BŮH Izraele: ‚Hle, obracím svou pozornost na babylónského krále a na jeho zemi stejně, jako jsem obrátil svou pozornost na asyrského krále.+ 19  A přivedu Izrael zpátky na jeho pastvinu+ a jistě se bude pást na Karmelu+ a na Bašanu;+ a jeho duše se nasytí v hornatém kraji Efrajima+ a Gileadu.‘“+ 20  „A v těch dnech a v tom čase,“+ je Jehovův výrok, „se bude pátrat po Izraelově provinění,+ ale nebude; a po hříších Judy,+ a nebudou nalezeny, neboť těm, které ponechám, odpustím.“+ 21  „Proti zemi Meratajim* — přijď proti ní+ a proti obyvatelům Pekodu.+ Ať jsou brzy hromadně pobiti a zasvěceni zničení,“ je Jehovův výrok, „a učiň podle všeho, co jsem ti přikázal.+ 22  V zemi je zvuk války a velké zhroucení.+ 23  Jak jen bylo kovářské kladivo+ celé země podťato a láme se!+ Jak jen se Babylón stal pouhým předmětem úžasu mezi národy!+ 24  Položil jsem ti léčku a také ses chytil, Babylóne, a sám jsi [to] nevěděl.+ Byl jsi nalezen a také uchopen, vždyť ses vzrušoval proti Jehovovi.+ 25  Jehova otevřel svou zásobárnu a vynáší zbraně svého otevřeného odsouzení.+ Vždyť je dílo, které má Svrchovaný+ Pán, Jehova vojsk, v zemi Chaldejců.+ 26  Pojďte na něj z nejvzdálenější končiny.+ Otevřte jeho obilnice.+ Nasypte jej právě jako ti, kdo dělají hromady,+ a zasvěťte jej zničení.+ Kéž mu nikdo nezůstane.+ 27  Hromadně pobijte všechny jeho mladé býky.+ Kéž sejdou na porážku.+ Běda jim, vždyť přišel jejich den, čas, kdy jim bude věnována pozornost!+ 28  Je tu zvuk těch, kdo prchají, a těch, kdo unikají z babylónské země,+ aby vypověděli na Sionu o pomstě Jehovy, našeho Boha,+ o pomstě za jeho chrám.+ 29  Povolejte proti Babylónu lučištníky, všechny, kteří sešlapují luk.+ Utábořte se všude kolem něho. Kéž se neprokáže být nikdo, [kdo by] unikl.+ Splaťte mu podle jeho činnosti.+ Učiňte mu podle všeho, co učinil.+ Vždyť jednal opovážlivě proti Jehovovi, proti Svatému Izraele.+ 30  Proto jeho mladí muži padnou na jeho veřejných prostranstvích,+ a dokonce všichni jeho válečníci budou toho dne umlčeni,“+ je Jehovův výrok. 31  „Pohleď, jsem proti tobě,+ Opovážlivosti,“+ je výrok Svrchovaného+ Pána, Jehovy vojsk, „neboť tvůj den musí přijít, čas, kdy ti musím věnovat pozornost. 32  A Opovážlivost jistě klopýtne a padne+ a nebude mít nikoho, kdo by způsobil, že vstane.+ A v jejích městech zapálím oheň a pohltí celé její okolí.“+ 33  Tak řekl Jehova vojsk: „Izraelští synové a judští synové jsou spolu utlačováni a chopili se jich všichni, kteří je zajímají.+ Odmítli je propustit.+ 34  Jejich Výkupce* je silný,+ Jehova vojsk je jeho jméno.+ Zcela jistě povede jejich právní při,+ aby skutečně dal zemi* spočinutí+ a způsobil nepokoj obyvatelům Babylóna.“+ 35  „Je meč proti Chaldejcům,“+ je Jehovův výrok, „a proti obyvatelům Babylóna+ a proti jeho knížatům+ a proti jeho moudrým.+ 36  Je meč proti prázdným mluvkům,+ a jistě budou jednat pošetile.+ Je meč proti jeho silným mužům,+ a opravdu se zděsí.+ 37  Je meč proti jejich koním+ a proti jejich válečným dvoukolým vozům a proti celé smíšené společnosti, která je v jeho středu,+ a jistě se stanou ženami.+ Je meč proti jeho pokladům,+ a budou opravdu vydrancovány. 38  Na jeho vodách je zpustošení, a budou vysušeny.+ Vždyť je to země rytých soch+ a kvůli [svým] strašlivým viděním jednají stále pomateně. 39  Proto ti, kdo obcházejí v bezvodých krajích,* budou bydlet s vyjícími zvířaty, a budou v něm bydlet pštrosi;*+ a už nikdy se v něm nebude bydlet ani on nebude přebývat po generaci za generací.“+ 40  „Právě jako když Bůh rozvrátil Sodomu a Gomoru+ a její sousední [městečka],“+ je Jehovův výrok, „nebude tam bydlet žádný člověk* ani v něm nebude přebývat syn lidstva* jako [někdo] cizí.+ 41  Pohleď, ze severu přichází lid; a z nejodlehlejších končin země bude vzburcován+ velký národ+ a vznešení králové.+ 42  Zacházejí s lukem a oštěpem.+ Jsou krutí a neprojeví milosrdenství.+ Jejich zvuk je jako moře, které je rozbouřené,+ a pojedou na koních;+ sešikovaní jako jeden muž do války proti tobě, babylónská dcero.+ 43  Babylónský král o nich uslyšel zprávu+ a ruce mu klesly.+ Je tíseň! Zmocnily se ho kruté bolesti, právě jaké [má] rodička.+ 44  Pohleď, někdo přijde právě jako lev z pyšných [houštin] podél Jordánu na trvalé místo pobývání,+ ale v okamžiku je přiměji, aby od něho utekli.+ A ustanovím nad ním toho, který je vyvolen.+ Vždyť kdo je jako já+ a kdo mě vyzve+ a kdo je teď ten pastýř, který může stát přede mnou?+ 45  Slyšte proto Jehovovu radu,+ kterou vyjádřil proti Babylónu,+ a jeho myšlenky, jež vymyslel proti zemi Chaldejců.+ Maličcí ze stáda budou jistě vláčeni.+ Jistě kvůli nim způsobí, aby bylo zpustošeno jejich místo pobývání.+ 46  Při zvuku, [až] bude Babylón uchvácen, se jistě zakymácí země,+ a mezi národy bude slyšet křik.“+

Poznámky

„Babylónu“, LXXVg; MTSy „Bábelu“.
„Signál.“ Heb. nes.
„Belos“, LXX.
„Jak člověk.“ Heb. me·ʼa·dhamʹ.
Nebo „beranům a kozlům“. Vg „kozlíkům“.
„Chaldea“, LXXVg; TSy „země Chaldejců“; M „Chaldejci“, ale se slovesem v j. č., ž. r.
Znamená „dvojitá vzpoura“ nebo „dvojí hořkost“.
„Jejich Výkupce (Výplatce).“ Rozšířením myšlenky, „jejich Mstitel (Obhájce)“. Heb. go·ʼalamʹ; lat. re·demʹptor e·oʹrum. Viz Job 19:25 a Ža 19:14 ppč.
Heb. ha·ʼaʹrec.
„Draci“, lat. dra·coʹnes.
„Pštrosi.“ Heb. benóthʹ ja·ʽanahʹ. Srovnej 3Mo 11:16, ppč. „pštros“.
„Člověk.“ Heb. ʼiš.
Nebo „syn lidí“. Heb. ben-ʼa·dhamʹ.