Jeremjáš 49:1–39

49  Tak řekl Jehova pro syny Ammona:+ „Nemá snad Izrael žádné syny nebo nemá žádného dědice? Proč vzal Malkam*+ do vlastnictví Gada*+ a jeho vlastní lid se usídlil právě v [Izraelových]* městech?“+  „‚Proto pohleď, přicházejí dny,‘ je Jehovův výrok, ‚a způsobím, že válečný poplašný signál+ bude slyšet i proti Rabbě+ synů Ammona; a jistě se stane pahorkem opuštěného úhoru+ a její závislá městečka*+ budou podpálena přímo v ohni.‘+ ‚A Izrael skutečně vezme do vlastnictví ty, kdo vlastní jeho,‘+ řekl Jehova.  ‚Kvílej,+ Chešbone,+ vždyť Ai je vypleněn! Křičte, závislá městečka Rabby. Opásejte se pytlovinou.+ Bědujte a toulejte se mezi kamennými ohradami, neboť Malkam půjde dokonce do vyhnanství,+ jeho kněží a jeho knížata, všichni spolu.+  Proč se vychloubáš nížinami, svou oplývající nížinou,+ nevěrná dcero, ty, která důvěřuješ ve své poklady+ [a říkáš]: „Kdo ke mně přijde?“‘“+  „‚Hle, uvádím na tebe* něco děsivého,‘+ je výrok Svrchovaného+ Pána, Jehovy vojsk, ‚ode všech kolem tebe. A jistě budete rozehnáni každý svým vlastním směrem+ a nikdo nebude sbírat utíkající.‘“  „‚Ale potom shromáždím zajaté ze synů Ammona,‘+ je Jehovův výrok.“  Tak řekl Jehova vojsk pro Edom: „Není už v Temanu+ žádná moudrost?+ Zanikla rada těm, kdo mají porozumění?* Zahnívá jejich moudrost?+  Prchejte!+ Ustupte! Sejděte hluboko, abyste bydleli,+ obyvatelé Dedanu!+ Vždyť na Esaua přivedu jeho pohromu, čas, kdy k němu musím obrátit svou pozornost.+  Kdyby k tobě skutečně přišli sběrači hroznů, nenechali by nějaké paběrky? Kdyby v noci [přišli] zloději, jistě by způsobili jen tolik zkázy, kolik by chtěli.+ 10  Ale pokud jde o mne, já Esaua obnažím.+ Odkryji jeho skrýše+ a nikdo se nebude moci schovat.+ Jeho potomstvo a jeho bratři a jeho sousedé budou jistě vypleněni,+ a nebude.+ 11  Opusť přece své chlapce bez otce.+ Sám [je] zachovám naživu a tvé vlastní vdovy budou důvěřovat dokonce ve mne.“+ 12  Tak totiž řekl Jehova: „Pohleď, i když není jejich zvykem pít pohár, zcela jistě budou pít.+ A zůstaneš ty sám naprosto bez trestu? Nezůstaneš bez trestu, neboť budeš zcela jistě pít.“+ 13  „Přísahal jsem totiž sám při sobě,“+ je Jehovův výrok, „že z Bocry+ se nestane nic než předmět úžasu,+ pohana, zpustošení a zlořečení; a ze všech jejích vlastních měst se stanou zpustošená místa na neurčitý čas.“+ 14  Je zpráva, kterou jsem slyšel od Jehovy, a je zplnomocněnec, který je poslán mezi národy [a říká]: „Seberte se a pojďte proti němu a povstaňte k bitvě.“+ 15  „Pohleď, udělal jsem tě totiž opravdu malým mezi národy, opovrhovaným mezi lidstvem.*+ 16  Oklamalo tě třesení, které jsi způsobil, opovážlivost tvého srdce,+ ty, který přebýváš v zákoutích skalního útesu, držíš se výše pahorku. Přestože si stavíš hnízdo vysoko, právě jako orel,+ snesu tě odtamtud,“+ je Jehovův výrok. 17  „A Edom se stane předmětem úžasu.+ Každý, kdo kolem něho bude procházet, bude zírat v úžasu a hvízdne kvůli všem jeho ranám.+ 18  Právě jako při rozvratu Sodomy a Gomory a jejich sousedních [městeček],“+ řekl Jehova, „tam nebude bydlet žádný muž a žádný syn lidstva* v něm nebude přebývat jako [někdo] cizí.+ 19  Pohleď, někdo přijde právě jako lev+ z pyšných [houštin] podél Jordánu na trvalé místo pobývání,+ ale v okamžiku ho přiměji, aby od něho utekl.+ A ustanovím nad ním toho, který je vyvolen. Vždyť kdo je jako já+ a kdo mě vyzve+ a kdo je teď ten pastýř, který může stát přede mnou?+ 20  Slyšte proto Jehovovu radu, kterou vyjádřil proti Edomu,+ a jeho myšlenky, jež vymyslel proti obyvatelům Temanu:+ Maličcí ze stáda budou jistě vláčeni. Jistě kvůli nim nechá zpustnout jejich bydliště.+ 21  Při zvuku jejich pádu se začala kymácet země.+ Je křik!+ Jeho zvuk bylo slyšet až u Rudého moře.+ 22  Pohleď, někdo se vznese právě jako orel+ a vrhne se dolů a roztáhne křídla nad Bocrou;+ a srdce edomských silných mužů se v ten den opravdu stane podobným srdci manželky, která je v porodní tísni.“+ 23  Pro Damašek:+ „Chamat+ a Arpad+ se zastyděly, protože slyšely špatnou zprávu. Rozložily se.+ V moři je úzkostná péče; není schopno zůstat nerozrušené.+ 24  Damašek ztratil odvahu. Obrátil se na útěk a zmocnila se ho naprostá panika.+ Zmocnila se ho tíseň a bolestivé porodní křeče jako u rodičky.+ 25  Jak to, že město chvály nebylo zanecháno, městečko jásotu?+ 26  Proto jeho mladí muži padnou na jeho veřejných prostranstvích a všichni válečníci budou toho dne umlčeni,“+ je výrok Jehovy vojsk. 27  „A na zdi Damašku rozpálím oheň, a ten jistě pohltí Ben-hadadovy obytné věže.“+ 28  Tak řekl Jehova pro Kedar+ a chacorská+ království, která srazil babylónský král Nebukadrecar:+ „Povstaňte, vytáhněte do Kedaru a vypleňte syny Východu.+ 29  Jejich vlastní stany+ a jejich vlastní stáda bravu+ budou vzaty, jejich stanové látky+ a všechny jejich předměty. A budou jim uneseni jejich vlastní velbloudi.+ A jistě na ně budou volat: ‚Všude kolem je úlek!‘“+ 30  „Prchejte, utíkejte daleko; sejděte hluboko, abyste bydleli, obyvatelé Chacoru,“+ je Jehovův výrok. „Vždyť babylónský král Nebukadrecar+ vyjádřil radu i proti vám, a vymyslel proti vám* myšlenku.“ 31  „Povstaňte, vytáhněte proti národu, který je v poklidu,+ bydlí v bezpečí!“+ je Jehovův výrok. „Nemá dveře a závoru. Přebývají osamoceně.+ 32  A jejich velbloudi+ budou vydrancováni a množství jejich hospodářských zvířat se stane kořistí. A rozptýlím je do každého větru,+ ty, kteří mají vlasy ostříhané na spáncích;+ a ze všech jemu blízkých krajů přivedu jejich pohromu,“ je Jehovův výrok. 33  „A Chacor+ se stane šakalím doupětem,+ opuštěným úhorem na neurčitý čas. Nebude tam bydlet žádný muž* a žádný syn lidstva* v něm nebude přebývat jako [někdo] cizí.“+ 34  To přišlo na počátku kralování judského krále Sedekjáše+ jako Jehovovo slovo k proroku Jeremjášovi o Elamu+ a říkalo: 35  „Tak řekl Jehova vojsk: ‚Hle, lámu luk Elamu,+ počátek jejich moci. 36  A přivedu na Elam čtyři větry ze čtyř nejzazších konců nebes.+ A rozptýlím je do všech těch větrů+ a neprokáže se být žádný národ, k němuž nepřijdou rozehnaní+ z Elamu.‘“* 37  „A roztříštím Elamity před jejich nepřáteli a před těmi, kteří usilují o jejich duši; a přivedu na ně neštěstí, svůj hořící hněv,“+ je Jehovův výrok. „A pošlu za nimi meč, dokud je nezahubím.“+ 38  „A postavím si v Elamu+ trůn a zničím odtamtud krále a knížata,“ je Jehovův výrok. 39  „A v konečné části dnů se jistě stane,+ že shromáždím zajaté z Elamu,“+ je Jehovův výrok.

Poznámky

„Malkam“ (znamená „jejich král“), M; LXXSyVg „Melchom“; LXXא‚B „Melchol“; T „jejich král“.
„Gada“, MLXXSyVg; T „zemi Gada“; LXXא‚A‚B „Gilead“.
Dosl. „jeho“.
Dosl. „její dcery“.
„Tebe“, ž. r., j. č.
„Těm, kdo mají porozumění“, M v souladu s LXXSy; TVg a podle jiného odvození v M „synům“.
Nebo „mezi lidmi“. Heb. ba·ʼa·dhamʹ.
Nebo „syn pozemského člověka“. Heb. ben-ʼa·dhamʹ.
„Vám“, MmarginTLXXVg a více než 100 heb. rkp.; MSy „nim“.
„Muž.“ Heb. ʼiš.
Viz v. 18 ppč.
„Z Elamu“, MmarginTLXXSyVg a mnoho heb. rkp.; M „na neurčitý čas“.