Jeremjáš 46:1–28

46  To přišlo k proroku Jeremjášovi jako Jehovovo slovo o národech:+  Pro Egypt,+ o vojenské síle egyptského krále, faraóna Neka,*+ který byl v Karkemiši+ u řeky Eufrat, jehož porazil babylónský král Nebukadrecar ve čtvrtém roce judského krále Jehojakima,+ syna Josijášova:  „Nastavte malý kulatý štít a velký štít a přibližte se k bitvě.+  Zapřáhněte koně a nasedněte, jezdci na koních, a zaujměte postavení s přilbou. Vyleštěte kopí. Oblékněte si drátěné košile.+  ‚Jak to, že jsem je viděl postižené zděšením? Obracejí se zpět a jejich silní muži jsou drceni na kusy; a rozhodně prchli a neotočili se.+ Všude kolem je úlek,‘+ je Jehovův výrok.  ‚Ať se rychlý nepokouší uprchnout a silný muž ať se nepokouší uniknout.+ Na severu+ u břehu řeky Eufrat klopýtli a padli.‘+  Kdo to stoupá právě jako řeka Nil, jako řeky, jejichž vody se zmítají?+  Egypt stoupá právě jako řeka Nil+ a jako řeky, [jejichž] vody se zmítají.+ A říká: ‚Vystoupím. Pokryji zemi. Pohotově zničím město a ty, kdo je obývají.‘+  Vytáhněte, koně, a jeďte šíleně, dvoukolé vozy! A ať vyjdou silní muži, Kuš*+ a Put,+ kteří zacházejí se štítem, a Ludim,+ kteří zacházejí s lukem [a] sešlapují [jej]. 10  A ten den patří Svrchovanému Pánu, Jehovovi vojsk, den pomsty, aby se pomstil na svých protivnících.+ A meč bude jistě hltat a nasytí se a napije se dosyta jejich krve, neboť Svrchovaný+ Pán, Jehova vojsk, má oběť+ v severní zemi u řeky Eufrat.+ 11  Vytáhni do Gileadu a opatři si trochu balzámu,+ panenská dcero Egypta.+ Marně jsi rozmnožila prostředky k uzdravení. Není pro tebe žádná hojivá náplast.+ 12  Národy slyšely tvé zneuctění*+ a tvůj vlastní křik naplnil zemi.*+ Vždyť klopýtli silný muž o silného muže.+ Oba spolu upadli.“ 13  Slovo, které mluvil Jehova k proroku Jeremjášovi ohledně toho, že babylónský král Nebukadrecar přijde a srazí egyptskou zemi:+ 14  „Povězte [to] v Egyptě a zvěstujte [to] v Migdolu+ a zvěstujte [to] v Nofu*+ a v Tachpanchesu.+ Řekněte: ‚Zaujmi postavení, konej přípravu, také pro sebe,+ neboť všude kolem tebe bude jistě hltat meč.+ 15  Proč byli tvoji mocní odplaveni?+ Neobstáli, neboť je sám Jehova odstrčil.+ 16  Ve velkých počtech klopýtají. Také opravdu padají. A stále říkají jeden druhému: „Vstaň přece a vraťme se přece ke svému lidu a do země našich příbuzných, kvůli krutě zacházejícímu meči.“‘ 17  Tam ohlásili: ‚Faraón, král Egypta, je pouhým hlukem.+ Nechal minout sváteční čas.‘+ 18  ‚Jakože jsem živý,‘ je výrok Krále, jehož jméno je Jehova vojsk,+ ‚vejde jako Tabor+ mezi horami a jako Karmel+ u moře. 19  Udělej si pouhé zavazadlo do vyhnanství,+ obyvatelko, egyptská dcero.+ Vždyť z Nofu+ se stane pouhý předmět úžasu a opravdu bude podpálen, takže bude bez obyvatele.+ 20  Egypt je jako velmi pěkná jalovice. Od severu proti ní* jistě přijde komár.+ 21  Její najatí [vojáci] jsou navíc v jejím středu jako vykrmená telata.+ Oni však také ustoupili;+ společně prchli. Neobstáli.+ Vždyť na ně přišel právě den jejich pohromy, čas, kdy se jim dostává pozornosti.‘+ 22  ‚Její hlas je jako [hlas] hada, který se plazí;+ vždyť lidé půjdou s životní energií a skutečně k ní přijdou se sekerami jako ti, kdo sbírají* kusy dřeva. 23  Jistě pokácejí její les,‘+ je Jehovův výrok, ‚neboť se jím nedalo proniknout. Vždyť se stali početnějšími než kobylky+ a je jich bezpočtu. 24  Egyptská dcera+ se jistě zastydí. Opravdu bude dána do ruky lidu ze severu.‘+ 25  Jehova vojsk, BŮH Izraele, řekl: ‚Pohleďte, obracím svou pozornost na Amona*+ z No*+ a na faraóna a na Egypt a na jeho bohy+ a na jeho krále,+ ano na faraóna a na všechny, kdo v něho důvěřují.‘+ 26  ‚A vydám je do ruky těch, kteří usilují o jejich duši,* a do ruky babylónského krále Nebukadrecara+ a do ruky jeho sluhů; a potom se v něm bude přebývat jako za starých dnů,‘+ je Jehovův výrok. 27  ‚A pokud jde o tebe, ty se neboj, můj sluho Jákobe, a nebuď postižen zděšením, Izraeli.+ Hle, zachraňuji tě totiž zdaleka a tvé potomstvo ze země jejich zajetí.+ A Jákob se jistě vrátí a nebude vyrušován a bude v poklidu a nikdo nezpůsobí chvění.+ 28  Pokud jde o tebe, ty se neboj, můj sluho Jákobe,‘ je Jehovův výrok, ‚neboť jsem s tebou.+ Provedu totiž zahubení mezi všemi národy, do kterých jsem tě rozehnal,+ ale na tobě zahubení neprovedu.+ Přece tě však budu muset ve vhodné míře trestat+ a naprosto tě nezanechám nepotrestaného.‘“+

Poznámky

Nebo „Nekawa (Nekaua)“. LXXVg „Nechao“.
„Kuš“, M; TSy „kušitští muži“; LXX „z Etiopů“; Vg „Etiopie“.
„Zneuctění“, MTSyVg; LXX „hlas“.
Heb. ha·ʼaʹrec.
„Nofu“, M; T(aram.) Ma·fésʹ; LXXVg „Memfidě“.
„Proti ní“, TLXXSy a 100 heb. rkp.
Nebo „sekají“.
Nebo „Amen“. M ʼA·mónʹ, egyptské slovo.
„Z No“, M; TVg „Alexandrie“, LXX „jejího syna“; Sy „z vod“. Známé také jako Théby.
„Jejich duši.“ Heb. naf·šamʹ; lat. aʹni·mam. Viz dodatek 4A.