Jeremjáš 43:1–13

43  A jakmile Jeremjáš domluvil ke všemu lidu všechna slova Jehovy, jejich Boha, s nimiž ho k nim Jehova, jejich Bůh, poslal, ano všechna tato slova, stalo se, že+  Azarjáš, syn Hošajášův,+ a Jochanan,+ syn Kareachův, a všichni opovážliví muži+ přistoupili k tomu, aby řekli Jeremjášovi: „Mluvíš faleš.+ Jehova, náš Bůh, tě neposlal a neřekl: ‚Nevstupujte do Egypta, abyste tam přebývali jako [někdo] cizí.‘+  Ale podněcuje tě proti nám Baruk,+ syn Nerijášův, aby nás vydal do ruky Chaldejcům, aby nás usmrtili nebo aby nás vzali do vyhnanství v Babylóně.“+  A Jochanan, syn Kareachův, a všichni velitelé vojenských sil a všechen lid neuposlechli Jehovův hlas,+ aby dále bydleli v judské zemi.+  Jochanan, syn Kareachův, a všichni velitelé vojenských sil tedy vzali celý ostatek z Judy, který se vrátil ze všech národů, do nichž byl rozehnán, aby na chvíli přebýval v judské zemi,+  dokonce zdatné muže a manželky a děťátka a královy dcery+ a každou duši,* kterou nechal velitel tělesné stráže Nebuzaradan+ u Gedaljáše,+ syna Achikama,+ syna Šafanova,+ a proroka Jeremjáše a Baruka,+ syna Nerijášova.  A nakonec přišli do egyptské země,+ neboť neuposlechli Jehovův hlas; a postupně došli až do Tachpanchesu.+  Potom přišlo Jehovovo slovo k Jeremjášovi v Tachpanchesu a říkalo:  „Vezmi do ruky velké kameny a před očima židovských mužů je schováš v maltě cihlové terasy, která je u vchodu do faraónova domu v Tachpanchesu.+ 10  A řekneš jim: ‚Tak řekl Jehova vojsk, BŮH Izraele: „Hle, posílám a vezmu babylónského krále Nebukadrecara,+ svého sluhu,+ a jeho trůn umístím přímo nad těmi kameny, které jsem schoval, a jistě nad nimi roztáhne svůj honosný stan.* 11  A vejde a udeří egyptskou zemi.+ Kdokoli je [určen] k smrtící ráně, bude pro smrtící ránu, a kdokoli je [určen] k zajetí, bude pro zajetí, a kdokoli je [určen] meči, bude pro meč.+ 12  A v domech egyptských bohů rozpálím oheň;+ a jistě je spálí a povede je zajaté a zahalí se do egyptské země, jako se halí pastýř do svého oděvu,+ a skutečně odtamtud vyjde v pokoji. 13  A jistě rozbije na kusy sloupy z Bet-šemeše,* který je v egyptské zemi; a domy egyptských bohů spálí ohněm.“‘“

Poznámky

Viz dodatek 4A.
Nebo „svou klenbu“; nebo „svůj koberec“.
Dosl. „domu slunce“. Heb. Béth Šeʹmeš; lat. doʹmus soʹlis; řec. He·liʹou poʹle·os, „města slunce“