Jeremjáš 41:1–18

41  V sedmém měsíci se tedy stalo, že Išmael,+ syn Netanjáše, syna Elišamova,+ z královského potomstva*+ a [z] předních králových mužů, a s ním deset jiných mužů+ přišli do Micpy+ ke Gedaljášovi,* synu Achikamovu. A začali jíst spolu v Micpě chléb.+  Pak Išmael, syn Netanjášův, a těch deset mužů, kteří byli s ním, vstali a srazili Gedaljáše, syna Achikama, syna Šafanova, mečem.+ Usmrtil tedy toho, koho babylónský král pověřil [správou] nad zemí.+  A Išmael srazil všechny Židy, kteří byli s ním, totiž s Gedaljášem, v Micpě, a Chaldejce, kteří se tam nacházeli, totiž válečníky.  A druhý den po usmrcení Gedaljáše, když [to] vůbec nikdo nevěděl, se stalo,+  [že] tu přišli muži ze Šekemu,+ ze Šila+ a ze Samaří,+ osmdesát mužů s oholenými vousy+ a s roztrženými oděvy a s řeznými [ranami] nadělanými na sobě,+ a v jejich ruce byla obilná oběť a vonná pryskyřice,+ aby [je] přinesli do Jehovova domu.  Išmael, syn Netanjášův, jim tedy vyšel z Micpy vstříc a při chůzi plakal.+ A jakmile se s nimi potkal, stalo se, že přistoupil k tomu, aby jim řekl: „Pojďte ke Gedaljášovi, synu Achikamovu.“  Sotva však vešli do středu města, stalo se, že je Išmael, syn Netanjášův, pobil [a naházel je]* doprostřed cisterny, on a muži, kteří byli s ním.+  Našlo se však mezi nimi deset mužů, kteří ihned řekli Išmaelovi: „Neusmrcuj nás, vždyť v našem vlastnictví existují poklady schované na poli, pšenice a ječmen a olej a med.“+ Upustil tedy od toho a neusmrtil je uprostřed jejich bratrů.  A cisterna, do které Išmael+ naházel všechny mrtvoly mužů, které srazil, byla velká cisterna,* ta, kterou udělal král Asa kvůli izraelskému králi Baašovi.+ Tu naplnil Išmael, syn Netanjášův,* těmi zabitými. 10  Pak Išmael zajal všechen ostatek z lidu, který byl v Micpě,+ královy dcery+ a všechen lid, který zůstával v Micpě,+ jejž velitel tělesné stráže Nebuzaradan dal do opatrování Gedaljášovi, synu Achikamovu.+ Išmael, syn Netanjášův, je tedy zajal a vyrazil, aby přešel k synům Ammona.+ 11  Časem se Jochanan,+ syn Kareachův, a všichni velitelé vojenských sil,+ kteří byli s ním, doslechli o všem špatném, co udělal Išmael, syn Netanjášův. 12  Vzali tudíž všechny muže a vyrazili do boje proti Išmaelovi, synu Netanjášovu, a našli ho u hojných vod, jež byly v Gibeonu.+ 13  Jakmile pak všechen lid, který byl s Išmaelem, uviděl Jochanana, syna Kareachova, a všechny velitele vojenských sil, kteří byli s ním, stalo se, že se začali radovat. 14  A všechen lid, který Išmael vedl zajatý z Micpy,+ přistoupil k tomu, aby se otočil a vrátil a šel k Jochananovi, synu Kareachovu. 15  A pokud jde o Išmaela, syna Netanjášova, ten unikl+ před Jochananem s osmi muži, aby šel k synům Ammona. 16  Jochanan,+ syn Kareachův, a všichni velitelé vojenských sil, kteří byli s ním, nyní vzali celý ostatek z lidu, který přivedli zpět od Išmaela, syna Netanjášova, z Micpy, potom, co srazil Gedaljáše, syna Achikamova,+ zdatné muže, válečníky a manželky a děťátka a dvorní úředníky, které přivedl zpátky z Gibeonu. 17  Šli tedy a usídlili se v ubytovacím místě Kimhama, které bylo vedle Betléma,+ aby šli dál a vstoupili do Egypta,+ 18  kvůli Chaldejcům;+ dostali z nich totiž strach,+ když Išmael, syn Netanjášův, srazil Gedaljáše, syna Achikamova,+ kterého babylónský král pověřil [správou] nad zemí.+

Poznámky

Nebo „potomstva kralování“.
Viz 38:1, ppč. „Gedaljáš“.
„A naházel je“, Sy. Viz v. 9.
„Byla velká cisterna“, LXX; M „rukou (z podnětu) Gedaljáše“.
Viz 36:14, ppč. „Netanjáše“.