Jeremjáš 40:1–16

40  Slovo, které přišlo k Jeremjášovi od Jehovy potom, co ho velitel tělesné stráže Nebuzaradan+ poslal z Ramy,+ když ho vzal, zatímco byl svázán pouty na rukou uprostřed všech jeruzalémských a judských vyhnanců, kteří byli bráni do vyhnanství v Babylóně.+  Potom vzal velitel tělesné stráže Jeremjáše a řekl mu: „Jehova, tvůj Bůh, sám mluvil o tom neštěstí proti tomuto místu,+  aby [to] Jehova uskutečnil a učinil, právě jak mluvil, protože jste hřešili proti Jehovovi a neposlechli jste jeho hlas. A ta věc se vám stala.+  A nyní pohleď, uvolnil jsem tě dnes z pout, která jsi měl na rukou. Jestliže je v tvých očích dobré, abys šel se mnou do Babylóna, pojď a já na tebe budu upírat své oko.+ Ale jestliže je v tvých očích špatné, abys se mnou šel do Babylóna, upusť od toho. Viz — celá země je před tebou. Kamkoli je v tvých očích dobré a správné jít, tam jdi.“+  A ještě nebyl tím, kdo by se chtěl vrátit, když [Nebuzaradan řekl]: „Vrať se přece ke Gedaljášovi,+ synu Achikama,+ syna Šafanova,+ kterého babylónský král pověřil [správou] nad judskými městy, a bydli s ním uprostřed lidu; nebo jdi, kamkoli je v tvých očích správné jít.“+ A velitel tělesné stráže mu potom dal příděl potravy a dar a propustil ho.+  A tak Jeremjáš přišel ke Gedaljášovi,+ synu Achikamovu, do Micpy+ a usídlil se u něho uprostřed lidu, který zůstal v zemi.  Časem se všichni velitelé* vojenských sil, kteří byli v poli,+ oni a jejich muži, doslechli, že babylónský král pověřil Gedaljáše, syna Achikamova, [správou] nad zemí a že ho pověřil [správou nad] muži a ženami a děťátky a některými z poníženého lidu země, kteří nebyli vzati do vyhnanství v Babylóně.+  Přišli tedy ke Gedaljášovi do Micpy, dokonce Išmael,+ syn Netanjášův,* a Jochanan+ a Jonatan, synové Kareachovi, a Serajáš, syn Tanchumetův, a synové Netofana+ Efaie a Jezanjáš,*+ syn Maakaťana,+ oni a jejich muži.+  A Gedaljáš,+ syn Achikama,+ syna Šafanova,+ přistoupil k tomu, aby přísahal+ jim a jejich mužům a řekl: „Nebojte se sloužit Chaldejcům. Bydlete dál v zemi a služte babylónskému králi a povede se vám dobře.+ 10  A pokud jde o mne, hle, já bydlím v Micpě,+ abych stál před Chaldejci, kteří k nám budou přicházet. A pokud jde o vás, vy sbírejte víno+ a letní ovoce a olej a vkládejte [to] do svých nádob a bydlete ve svých městech, kterých jste se zmocnili.“ 11  A všichni Židé, kteří byli v Moabu a mezi syny Ammona a v Edomu, a ti, kteří byli ve všech [ostatních] zemích,+ ti také slyšeli, že babylónský král dal Judovi ostatek a že nad nimi pověřil [správou] Gedaljáše,+ syna Achikama, syna Šafanova. 12  A všichni Židé se začali vracet ze všech míst, do nichž byli rozehnáni, a přicházeli do judské země ke Gedaljášovi do Micpy.+ A sbírali víno a letní plody ve velmi velkém množství. 13  Pokud jde o Jochanana,+ syna Kareachova,+ a všechny velitele vojenských sil, kteří byli v poli,+ ti přišli ke Gedaljášovi do Micpy. 14  A přistoupili k tomu, aby mu řekli: „Víš vůbec, že Baalis, král synů Ammona,+ poslal Išmaela,+ syna Netanjášova,+ aby tě udeřil na duši?“ Ale Gedaljáš, syn Achikamův, jim nevěřil.+ 15  A Jochanan,+ syn Kareachův, řekl Gedaljášovi ve skrýši v Micpě: „Chci jít a srazit Išmaela, syna Netanjášova, jelikož se [to] vůbec nikdo nedozví.+ Proč by měl udeřit na duši tebe* a proč mají být rozptýleni všichni ti z Judy, kteří se k tobě scházejí, a ostatek z Judy zahynout?“+ 16  Ale Gedaljáš,+ syn Achikamův,+ řekl Jochananovi, synu Kareachovu: „Nedělej tu věc, vždyť je to faleš, co mluvíš o Išmaelovi.“+

Poznámky

Nebo „knížata“. Heb. sa·réʹ.
Znamená „Jehova dal“. Heb. Nethan·jaʹhu.
„A Jezanjáš.“ Heb. wI·zan·jaʹhu, znamená „Jehova dopřál sluchu“.
„By měl udeřit na duši tebe“, tj. smrtelně. Heb. jak·kekʹkah neʹfeš; řec. pa·taʹxei sou psy·chenʹ; lat. in·ter·fiʹci·at aʹni·mam tuʹam. Viz dodatek 4A.