Jeremjáš 4:1–31

4  „Chceš-li se vrátit, Izraeli,“ je Jehovův výrok, „můžeš se vrátit dokonce ke mně.+ A jestliže kvůli mně* odejmeš své ohavnosti,+ pak nepůjdeš jako uprchlík.  A [jestliže] jistě odpřisáhneš:+ ‚Jakože je Jehova živý v pravdě,+ v právu a ve spravedlnosti!‘,+ potom si v něm* opravdu budou žehnat národy a budou se v něm chlubit.“+  Tak totiž řekl Jehova judským mužům* a Jeruzalému: „Zorejte si ornou půdu a nezasévejte stále mezi* trní.+  Dejte se obřezat Jehovovi a odejměte předkožky svých srdcí,+ judští muži* a obyvatelé Jeruzaléma; aby můj vztek nevyšel právě jako oheň, a jistě by hořel a nikdo nehasil, kvůli špatnosti vašich jednání.“+  Povězte [to] v Judovi a zvěstujte [to] i v Jeruzalémě+ a vyřkněte [to] a zatrubte na roh* po celé zemi.+ Hlasitě volejte* a říkejte: „Sejděte se a vstupme do opevněných měst.+  Vyzdvihněte signál směrem k Sionu. Učiňte opatření pro přístřeší. Nezastavujte se.“ Vždyť ze severu přivádím neštěstí,+ ano velké zřícení.  Vyšel jako lev ze své houštiny,+ a ten, kdo ničí národy, odtáhl;+ vytáhl ze svého místa, aby z tvé* země udělal předmět úžasu. Tvá vlastní města se rozpadnou v trosky, takže tam nebude žádný obyvatel.+  Proto se opásejte pytlovinou.+ Bijte se do prsou a kvílejte,+ protože Jehovův hořící hněv se od nás neobrátil zpět.+  „A v ten den se stane,“ je Jehovův výrok, „že zahyne srdce krále+ i srdce knížat; a kněží budou jistě dohnáni k úžasu a proroci budou ohromeni.“+ 10  A přistoupil jsem k tomu, abych řekl: „Běda, Svrchovaný Pane Jehovo! Opravdu jsi naprosto oklamal tento lid a Jeruzalém+ tím, že jsi řekl: ‚Nastane vám pokoj‘,+ a meč dosáhl až k duši.“* 11  V tom čase se tomu lidu a Jeruzalému řekne: „[Na] cestě k dceři mého lidu+ je sežehující vítr stezek vyšlapaných pustinou;+ není k převívání ani k čištění. 12  Vítr zplna přichází až od nich ke mně. Teď s nimi také sám promluvím o rozsudcích.+ 13  Pohleď, přižene se jako dešťové mraky a jeho dvoukolé vozy jsou jako vichr.+ Jeho koně jsou rychlejší než orli.*+ Běda nám, protože jsme byli vypleněni! 14  Vymyj si ze srdce naprostou špatnost, Jeruzaléme, abys byl zachráněn.+ Jak dlouho budou v tobě pobývat tvé mylné myšlenky?+ 15  Vždyť hlas hovoří z Danu+ a zvěstuje něco ubližujícího z hornatého kraje Efrajima.+ 16  Zmiňujte se [o tom], ano, národům. Zvěstujte [to] proti Jeruzalému.“ „Přicházejí pozorovatelé z daleké země+ a vydají hlas právě proti judským městům. 17  Jakoby strážemi širého pole se proti němu stali na všech stranách,+ protože se vzbouřil dokonce proti mně,“+ je Jehovův výrok. 18  „Tvá* cesta a tvá jednání — budou ti oplaceny.*+ To je neštěstí na tebe, neboť je hořké; protože ti dosáhlo až k srdci.“ 19  Má střeva, má střeva! Jsem v krutých bolestech ve stěnách svého srdce.+ Mé srdce se ve mně bouří.+ Nemohu mlčet, vždyť má duše slyšela zvuk rohu, poplašný válečný signál.+ 20  Zřícení za zřícením bylo provoláno, neboť byla vypleněna celá země.+ Mé stany byly náhle vypleněny,+ mé stanové látky v okamžiku. 21  Jak dlouho budu vidět signál, slyšet zvuk rohu?+ 22  Vždyť můj lid je pošetilý.+ Nepovšimli si mě.+ Jsou to nemoudří synové; nejsou těmi, kdo mají porozumění.+ Jsou moudří, aby činili špatné, ale aby činili dobré, [k tomu] opravdu nemají poznání.+ 23  Viděl jsem zemi,* a pohleď, [byla] prázdná a pustá;+ a do nebes, a jejich světlo už nebylo.+ 24  Viděl jsem hory, a pohleď, kymácely se, a pahorky byly všechny otřeseny.+ 25  Viděl jsem, a pohleď, nebyl [žádný] pozemský člověk,* a létající nebeští tvorové všichni uprchli.+ 26  Viděl jsem, a pohleď, sad byl pustinou a jeho města, ta byla všechna stržena.+ Bylo to kvůli Jehovovi, kvůli jeho hořícímu hněvu. 27  Tak totiž řekl Jehova: „Z celé země se stane opuštěný úhor,+ a neprovedu snad naprostou záhubu?*+ 28  Kvůli tomu bude země truchlit+ a nebesa nahoře se jistě zatmí.+ To protože jsem promluvil, uvážil jsem a nepocítil jsem lítost ani se od toho neobrátím zpět.+ 29  Kvůli zvuku jezdců na koních a lukostřelcům celé město utíká.+ Vstoupili do houštin a vyšli do skal.*+ Každé město je opuštěno a nebydlí v nich žádný člověk.“* 30  Teď, když jsi vypleněna,* co budeš dělat, jelikož ses oblékala šarlatem, jelikož ses krášlila ozdobami ze zlata, jelikož sis zvětšovala oči černou barvou?+ Marně ses dělávala hezkou.+ Ti, které k [tobě] hnal chtíč, tě zavrhli; hledají právě tvou duši.+ 31  Slyšel jsem totiž hlas jako [hlas] nemocné ženy,* tíseň jako [tíseň] ženy rodící své první dítě,+ hlas sionské dcery, která lapá po dechu. Rozprostírá dlaně:+ „Běda mi teď, neboť má duše je unavena těmi, kdo zabíjejí!“+

Poznámky

Dosl. „od mého obličeje“.
„Něm.“ Možná se vztahuje na ‚Izrael‘.
„Mužům.“ Heb. leʼišʹ, j. č., ale použito kolektivně.
Dosl. „do“; nebo „pro“.
„Muži.“ Heb. ʼiš, j. č., ale použito kolektivně.
Nebo „šofar“.
Dosl. „Provolejte, buďte plní [udělejte to plně]“.
„Tvé“, ž. r., j. č.
Duši.“ Heb. han·naʹfeš; řec. psy·chesʹ; lat. aʹni·mam. Viz dodatek 4A.
Nebo „supi“.
„Tvá“, ž. r., j. č.
„Tvé cesty a tvá jednání ti způsobily tyto věci“, v souladu s TLXXSyVg a některými heb. rkp. „Budou oplaceny.“ V heb. je zde sloveso v infinitivu absolutním, nevyjadřuje určitý čas ani určitou osobu.
Heb. ha·ʼaʹrec.
Pozemský člověk.“ Heb. ha·ʼa·dhamʹ.
Nebo „ale záhubu neprovedu“.
„A ... do skal.“ Heb. u·vak·ke·fimʹ; řec. peʹtras. Srovnej Mt 16:18, ppč. „skalním masivu“.
„Člověk.“ Heb. ʼiš.
Určeno Sionu neboli Jeruzalému.
„Ženy v porodních bolestech“, na základě malé opravy.