Jeremjáš 39:1–18

39  V devátém roce judského krále Sedekjáše, v desátém měsíci,+ přišel babylónský král Nebukadrecar a celá jeho vojenská síla k Jeruzalému a začal jej obléhat.+  V Sedekjášově jedenáctém roce, ve čtvrtém měsíci, devátý den měsíce, bylo město prolomeno.+  A všechna knížata babylónského krále přistoupila k tomu, aby vešla a posadila se v Prostřední bráně,+ [totiž] Nergal-šarecer, Samgar-nebo, Sarsekim, rabsaris,* rabmag* Nergal-šarecer a všechna ostatní knížata babylónského krále.  A jakmile je judský král Sedekjáš a všichni válečníci viděli, stalo se, že začali utíkat+ a vycházet v noci z města cestou královy zahrady,+ branou mezi dvojitou zdí; a vycházeli cestou Araby.*+  A vojenská síla Chaldejců se je vydala honit+ a dostihli Sedekjáše na jerišských pouštních pláních.+ Nato ho vzali a přivedli ho k babylónskému králi Nebukadrecarovi do Ribly+ v zemi Chamat,+ aby nad ním pronesl soudcovská rozhodnutí.+  A babylónský král přistoupil k tomu, aby v Rible pobil+ Sedekjášovy syny před jeho očima,+ a babylónský král pobil všechny judské urozené.+  A Sedekjášovi oslepil oči,+ načež ho spoutal měděnými okovy, aby ho přivedl do Babylóna.  A králův dům a domy lidu Chaldejci spálili ohněm+ a zdi Jeruzaléma strhli.+  A zbytek lidu, který zůstal v městě, a zběhy, kteří k němu odpadli, a zbytek lidu, který zůstal, vzal velitel tělesné stráže+ Nebuzaradan+ do vyhnanství do Babylóna.+ 10  A některé z lidu, ponížené, kteří vůbec nic neměli, nechal velitel tělesné stráže Nebuzaradan v judské zemi;+ a přikročil k tomu, aby jim toho dne dal vinice a povinné služby.+ 11  Navíc, babylónský král Nebukadrecar vydal příkaz o Jeremjášovi prostřednictvím velitele tělesné stráže Nebuzaradana, a řekl: 12  „Vezmi ho a stále na něho upírej své vlastní oči a nečiň mu vůbec nic špatného.+ Ale nalož s ním, právě jak by k tobě mluvil.“+ 13  Proto velitel tělesné stráže Nebuzaradan+ a rabsaris* Nebušazban a rabmag Nergal-šarecer a všichni přední muži* babylónského krále poslali; 14  přistoupili dokonce k tomu, aby poslali a vzali Jeremjáše z Nádvoří stráže+ a předali ho Gedaljášovi,+ synu Achikama,+ syna Šafanova,+ aby ho odvedl do [svého] domu, aby bydlel uprostřed lidu. 15  A když byl Jeremjáš zavřen na Nádvoří stráže,+ přišlo k němu Jehovovo slovo a říkalo: 16  „Jdi, a řekneš Etiopu Ebed-melekovi:+ ‚Tak řekl Jehova vojsk, BŮH Izraele: „Hle, uskutečňuji svá slova na tomto městě k neštěstí, a ne k dobrému,+ a jistě se toho dne před tebou stanou.“‘+ 17  ‚A toho dne tě osvobodím,‘+ je Jehovův výrok, ‚a nebudeš vydán do ruky mužů, kterých se sám strachuješ.‘+ 18  ‚Zcela jistě ti totiž opatřím únik a nepadneš mečem; a jistě budeš mít svou duši jako kořist,+ protože jsi ve mne důvěřoval,‘+ je Jehovův výrok.“

Poznámky

Nebo „vrchní dvorní úředník; vrchní sloužící“. Heb. Rav-sa·risʹ.
Nebo „vrchní kouzelník (věštec; astrolog); vrchní z velkých“. Heb. Rav-maghʹ.
Nebo „pouštní pláně“.
Viz v. 3, ppč. „rabsaris“.
Nebo „velitelé“. Heb. rab·béʹ.