Jeremjáš 37:1–21

37  A místo Konjáše,*+ syna Jehojakimova,+ začal vládnout král Sedekjáš,+ syn Josijášův,+ jehož udělal králem v judské zemi babylónský král Nebukadrecar.+  A on a jeho sluhové a lid země* nenaslouchali slovům Jehovy,+ která mluvil prostřednictvím proroka Jeremjáše.+  A král Sedekjáš přistoupil k tomu, aby poslal k proroku Jeremjášovi Jehukala,+ syna Šelemjášova,* a kněze Sefanjáše,*+ syna Maasejášova,*+ aby řekli: „Modli se, prosím, v náš prospěch k Jehovovi, našemu Bohu.“+  A Jeremjáš vcházel a vycházel mezi lid,+ jelikož ho nedali do domu zadržení.  A z Egypta vyšla faraónova vojenská síla;+ a Chaldejci, kteří obléhali Jeruzalém, o nich zaslechli zprávu. Stáhli se tedy z [místa] proti Jeruzalému.+  Pak přišlo k proroku Jeremjášovi Jehovovo slovo a říkalo:  „Tak řekl Jehova, BŮH Izraele: ‚Tak byste měli říci judskému králi, tomu, který vás ke mně poslal, abyste se mě dotazovali:+ „Pohleď, faraónova vojenská síla, která se k vám vydává, aby [vám] pomohla, bude muset odejít zpátky do své země, [do] Egypta.+  A Chaldejci se jistě vrátí a budou proti tomuto městu bojovat a dobudou je a spálí je ohněm.“+  Tak řekl Jehova: „Neklamte své duše+ tím, že říkáte: ‚Chaldejci od nás zcela jistě odejdou‘, protože neodejdou. 10  Kdybyste totiž byli srazili celou vojenskou sílu Chaldejců, kteří s vámi bojují,+ a zůstali by mezi nimi muži* probodnutí,+ každý ve svém stanu by povstal a skutečně by spálili toto město ohněm.“‘“ 11  A když se vojenská síla Chaldejců stáhla z [místa] proti Jeruzalému+ kvůli faraónově vojenské síle,+ stalo se, 12  že se Jeremjáš vydal z Jeruzaléma, aby šel do Benjamínovy země+ a dostal odtamtud [svůj] podíl uprostřed lidu. 13  Tak se stalo, když byl v Benjamínově bráně,+ že tam byl úředník konající dozor, který se jmenoval Jirijáš, syn Šelemjáše, syna Chananjášova. Hned se proroka Jeremjáše chopil a řekl: „Odpadáš* k Chaldejcům!“ 14  Ale Jeremjáš řekl: „To je lež!+ Neodpadám k Chaldejcům.“ Ale nenaslouchal mu. Jirijáš tedy Jeremjáše držel a přivedl ho ke knížatům. 15  A knížata+ se na Jeremjáše rozhořčila+ a udeřila ho,+ a dali ho do domu okovů,+ do domu tajemníka Jehonatana,+ protože z něho udělali dům zadržení.+ 16  Když Jeremjáš vešel do domu cisterny+ a do klenutých místností, potom tam Jeremjáš dále bydlel mnoho dnů. 17  A král Sedekjáš přistoupil k tomu, aby poslal a vzal ho, a král mu začal klást otázky ve skrýši ve svém domě.+ A přikročil k tomu, aby řekl: „Existuje nějaké slovo od Jehovy?“ Na to Jeremjáš řekl: „Opravdu existuje!“ A řekl dále: „Budeš vydán do ruky babylónského krále!“+ 18  Potom řekl Jeremjáš králi Sedekjášovi: „Jak jsem se prohřešil proti tobě a proti tvým sluhům a proti tomuto lidu,+ takže jste mě dali do domu zadržení? 19  Kde jsou teď vaši proroci, kteří vám prorokovali a říkali: ‚Babylónský král proti vám a proti této zemi nepřijde‘?+ 20  A teď, prosím, naslouchej, můj pane, králi. Kéž před tebe, prosím, padne má žádost o přízeň,+ a neposílej mě zpátky do domu tajemníka Jehonatana,+ abych tam nezemřel.“+ 21  Král Sedekjáš tudíž přikázal a dali pak Jeremjáše do vazby na Nádvoří stráže;+ a denně se mu dával kulatý chléb z ulice pekařů,+ dokud se ve městě všechen chléb nevyčerpal.+ A Jeremjáš dále bydlel na Nádvoří stráže.+

Poznámky

Heb. Še·lem·jahʹ. Srovnej 36:14, ppč. „Šelemjáše“.
Znamená „Jehova skryl [nebo uchoval jako poklad]“. Heb. Cefan·jaʹhu.
Heb. Ma·ʽase·jahʹ. Srovnej 35:4, ppč. „Maasejáše“.
„Muži.“ Heb. ʼana·šimʹ, mn. č. od ʼiš.
Nebo „Zběháváš“.