Jeremjáš 35:1–19

35  Slovo, které přišlo k Jeremjášovi od Jehovy za dnů judského krále Jehojakima,+ syna Josijášova, a říkalo:  „Jdi* do domu Rekabovců+ a promluvíš s nimi a přivedeš je do Jehovova domu, do jedné z jídelen; a dáš jim pít víno.“  Vzal jsem tedy Jaazanjáše, syna Jeremjášova, syna Chabaccinjášova, a jeho bratry a všechny jeho syny a celou domácnost Rekabovců  a přistoupil jsem k tomu, abych je zavedl do Jehovova domu, do jídelny+ synů Chanana, syna Jigdaljášova,* muže [pravého] Boha,* jež byla vedle jídelny knížat, která byla nad jídelnou vrátného* Maasejáše,* syna Šallumova.+  Potom jsem před syny domu Rekabovců postavil plné poháry vína a číše a řekl jsem jim: „Pijte víno.“  Řekli však: „Nebudeme pít víno, protože Jonadab, syn našeho praotce Rekaba,+ nám uložil příkaz a řekl: ‚Nebudete pít víno ani vy, ani vaši synové na neurčitý čas.+  A nepostavíte dům a nezasejete semeno; a nevysadíte vinici ani nebude vaše. Ale po všechny své dny byste měli bydlet ve stanech, abyste zůstali naživu mnoho dní na povrchu zemské půdy, kde přebýváte jako [někdo] cizí.‘+  Posloucháme tedy stále hlas Jehonadaba,* syna našeho praotce Rekaba, ve všem, co nám přikázal,+ takže nepijeme víno po všechny své dny my, naše manželky, naši synové a naše dcery,+  a nestavíme si domy, abychom v nich bydleli, takže se žádná vinice ani pole ani setba nestávají našimi. 10  A stále bydlíme ve stanech a posloucháme a činíme podle všeho, co nám přikázal+ náš praotec Jonadab.+ 11  Ale když proti zemi přitáhl babylónský král Nebukadrecar,+ stalo se, že jsme začali říkat: ‚Pojďte a vstupme do Jeruzaléma kvůli vojenské síle Chaldejců a kvůli vojenské síle Syřanů,* a bydleme v Jeruzalémě.‘“+ 12  A Jehovovo slovo začalo přicházet k Jeremjášovi a říkalo: 13  „Tak řekl Jehova vojsk, BŮH Izraele: ‚Jdi a řekneš judským mužům* a obyvatelům Jeruzaléma: „Nedostávali jste ustavičně vybídku, abyste poslouchali má slova?“+ je Jehovův výrok. 14  „Slova Jehonadaba, syna Rekabova,+ která přikázal svým synům, aby nepili víno, jsou vykonávána, a až do dnešního dne žádné nepijí, protože poslouchají přikázání svého praotce.+ A pokud jde o mne, já jsem k vám mluvil, časně vstával a mluvil,+ ale neuposlechli jste mě.+ 15  A posílal jsem k vám všechny své sluhy proroky,+ časně vstával a posílal [je], a říkal jsem: ‚Obraťte se zpět, prosím, každý od své špatné cesty+ a napravte svá jednání,+ a nechoďte za jinými bohy, abyste jim sloužili.+ A bydlete dále na zemské půdě, kterou jsem dal vám a vašim praotcům.‘+ Ale nenaklonili jste své ucho ani jste mi nenaslouchali.+ 16  Ale synové Jehonadaba, syna Rekabova,+ prováděli přikázání svého praotce, které jim přikázal;+ pokud však jde o tento lid, ti mi nenaslouchali.“‘“+ 17  „Proto tak řekl Jehova, BŮH vojsk, BŮH Izraele: ‚Hle, uvádím na Judu a na všechny obyvatele Jeruzaléma všechno neštěstí, jež jsem proti nim mluvil,+ protože jsem k nim mluvil, ale nenaslouchali, a stále jsem k nim volal, ale neodpovídali.‘“+ 18  A domácnosti Rekabovců Jeremjáš řekl: „Tak řekl Jehova vojsk, BŮH Izraele: ‚Protože jste poslouchali přikázání svého praotce Jehonadaba+ a stále dodržujete všechna jeho přikázání a činíte podle všeho, co vám přikázal,+ 19  proto tak řekl Jehova vojsk, BŮH Izraele: „Od Jonadaba, syna Rekabova, nebude odříznut muž, který by vždy*+ nestál* přede mnou.“‘“+

Poznámky

Viz 2:2, ppč. „Jdi“.
Znamená „velký je Jehova“. Heb. Jigh·dal·jaʹhu.
Muže [pravého] Boha.“ Heb. ʼiš ha·ʼElo·himʹ. Viz dodatek 1F.
Dosl. „strážce prahu“.
Znamená „dílo Jehovy“. Heb. Ma·ʽase·jaʹhu.
„Jehonadaba.“ Heb. Jehó·na·dhavʹ, jako ve 2Kr 10:15, kde viz ppč.
Nebo „Aramejců“. Heb. ʼAramʹ.
Mužům.“ Heb. leʼišʹ, j. č., ale použito kolektivně.
Dosl. „po všechny dny“.
Dosl. „stojící“.