Jeremjáš 31:1–40

31  „V tom čase,“ je Jehovův výrok, „se stanu Bohem všech izraelských rodin; a pokud jde o ně, oni se stanou mým lidem.“+  Tak řekl Jehova: „Lid vytvořený těmi, kdo přežili meč, nalezl přízeň v pustině,+ když Izrael kráčel,* aby dosáhl spočinutí.“+  Zdaleka se mi objevil Jehova [a řekl]: „A zamiloval jsem si tě* láskou na neurčitý čas.+ Proto jsem tě přitahoval milující laskavostí.*+  Ještě tě znovu vybuduji a skutečně budeš znovu vybudována,+ izraelská panno. Ještě se okrášlíš svými tamburínami a skutečně vyjdeš v tanci těch, kdo se smějí.+  Ještě budeš sázet vinice na samařských horách.+ Sadaři budou jistě sázet a začnou [je] užívat.+  Existuje totiž den, kdy pozorovatelé v hornatém kraji Efrajima skutečně zvolají: ‚Vstaňte a pojďme k Sionu, k Jehovovi, našemu Bohu.‘“+  Tak totiž řekl Jehova: „Hlasitě volejte k Jákobovi s radováním a pronikavě volejte v čele národů.+ Zvěstujte [to].+ Vzdávejte chválu a říkejte: ‚Jehovo, zachraň svůj lid, ostatek z Izraele.‘+  Hle, vyvádím je ze severní země+ a sesbírám je z nejodlehlejších končin země.+ Bude mezi nimi slepý a chromý, těhotná žena a rodička, všichni spolu.+ Vrátí se sem jako velký sbor.+  Přijdou s pláčem+ a já je přivedu s [jejich] snažnými prosbami o přízeň. Přiměji je, aby kráčeli k říčním údolím s vodou,+ pravou cestou, na které nebudou přivedeni ke klopýtnutí. Vždyť jsem se stal Izraeli Otcem;+ a pokud jde o Efrajima, on je můj prvorozený.“+ 10  Slyšte Jehovovo slovo, národy, a vyprávějte [je] mezi dalekými ostrovy*+ a říkejte: „Ten, který Izrael rozptýlil, jej sám sesbírá+ a jistě jej bude opatrovat jako pastýř své stádo.+ 11  Vždyť Jehova skutečně vyplatí Jákoba+ a vyžádá ho z ruky někoho silnějšího, než je on.+ 12  A jistě přijdou a budou radostně volat na sionské výšině+ a rozzáří se nad Jehovovou dobrotou,+ nad obilím a nad mladým vínem+ a nad olejem a nad mláďaty* bravu a skotu.+ A jejich duše se prostě stane podobnou dobře zavlažené zahradě,+ a už neochabnou.“+ 13  „V tom čase se panna bude radovat tancem, mladí muži a starci také, všichni spolu.+ A změním jejich truchlení v jásot a utěším je a přiměji je, aby se radovali, vzdáleni svému zármutku.+ 14  A prosytím duši kněží tučností,+ a můj vlastní lid se nasytí mou dobrotou,“+ je Jehovův výrok. 15  „Tak řekl Jehova: ‚V Ramě+ je slyšet hlas, nářek a hořký pláč;+ Ráchel+ pláče nad svými syny.+ Odmítla se dát utěšit nad svými syny,+ protože už nejsou.‘“+ 16  Tak řekl Jehova: „‚Zdrž svůj* hlas od pláče a své oči od slz,+ neboť existuje odměna za tvou činnost,‘ je Jehovův výrok, ‚a oni se jistě vrátí ze země nepřítele.‘+ 17  ‚A existuje naděje+ pro tvou budoucnost,‘ je Jehovův výrok, ‚a synové se jistě vrátí na své vlastní území.‘“+ 18  „Opravdu jsem slyšel Efrajima, jak nad sebou úpí:+ ‚Vedl jsi mě k nápravě, abych byl napraven,+ jako tele, které nebylo cvičeno.+ Způsob, abych se obrátil zpět, a já se pohotově obrátím zpět,+ neboť jsi Jehova, můj Bůh.+ 19  Potom, co jsem se obrátil zpět, jsem totiž pocítil lítost;+ a potom, co jsem byl doveden k poznání, jsem [se] pleskl do stehna.+ Zastyděl jsem se a také jsem se cítil pokořen,+ neboť jsem nesl pohanu svého mládí.‘“+ 20  „Je mi Efrajim drahocenným synem nebo dítětem, s nímž se zachází laskavě?+ Vždyť do té míry, jak jsem mluvil proti němu, na něho budu zcela jistě dále pamatovat.+ Proto se pro něho rozbouřila má střeva.+ Rozhodně se nad ním slituji,“+ je Jehovův výrok. 21  „Postav si* označení cesty. Umísti si ukazatele.+ Upni se srdcem k silnici, cestě, jíž budeš muset jít.*+ Vrať se, izraelská panno. Vrať se do těchto svých měst.+ 22  Jak dlouho se budeš obracet sem a tam,+ nevěrná dcero?+ Vždyť Jehova stvořil na zemi novou věc: pouhá žena bude dotírat na zdatného muže.“* 23  Tak řekl Jehova vojsk, BŮH Izraele: „Ještě řeknou v Judově zemi a v jeho městech toto slovo, až shromáždím jejich zajatce: ‚Kéž ti* Jehova žehná,+ spravedlivé bydliště,+ svatá horo.‘+ 24  A budou v ní* bydlet Juda a všechna jeho města, všichni spolu, rolníci, a ti, kteří se vydali se stádem.+ 25  Prosytím totiž unavenou duši a každou ochablou duši naplním.“+ 26  Při tom jsem se probudil a začal jsem vidět; a pokud jde o můj spánek, ten mi byl příjemný. 27  „Pohleď, přicházejí dny,“ je Jehovův výrok, „a oseji izraelský dům a judský dům semenem člověka a semenem domácího zvířete.“+ 28  „A stane se, že právě jak jsem byl vůči nim ostražitý,+ abych vykořeňoval a bořil a strhával a ničil a poškozoval,+ tak budu vůči nim ostražitý, abych stavěl a sázel,“+ je Jehovův výrok. 29  „V těch dnech už nebudou říkat: ‚To otcové jedli nezralé hrozny, ale zuby trnuly* synům.‘+ 30  Ale každý zemře za své vlastní provinění.+ Kdo bude jíst nezralé hrozny, tomu budou trnout zuby.“ 31  „Pohleď, přicházejí dny,“ je Jehovův výrok, „a uzavřu* s izraelským domem+ a s judským domem+ novou smlouvu;*+ 32  ne takovou, jakou [byla] smlouva, kterou jsem uzavřel s jejich praotci v den, kdy jsem je uchopil za ruku, abych je vyvedl z egyptské země,+ ‚má smlouva, kterou oni porušili,+ ačkoli* jsem je měl v manželském vlastnictví,‘*+ je Jehovův výrok.“ 33  „Vždyť to je ta smlouva,+ kterou uzavřu s izraelským domem po oněch dnech,“+ je Jehovův výrok. „Vložím svůj zákon do nich,+ a napíši jim jej do srdce.*+ A stanu se jejich Bohem a oni se stanou mým lidem.“+ 34  „A již nebudou vyučovat každý svého druha a každý svého bratra+ a říkat: ‚Poznejte Jehovu!‘,+ neboť mě budou znát všichni od nejmenšího z nich až po největšího z nich,“+ je Jehovův výrok. „Odpustím totiž jejich provinění a na jejich hřích již nebudu vzpomínat.“+ 35  Tak řekl Jehova, Dárce slunce pro světlo ve dne,+ ustanovení*+ měsíce+ a hvězd pro světlo v noci,+ Ten, který vzdouvá moře, aby se jeho vlny rozbouřily,+ Ten, jehož jméno je Jehova vojsk:+ 36  „‚Kdyby mohly být z [místa] přede mnou odstraněny tyto předpisy,‘+ je Jehovův výrok, ‚mohli by se podobně ti, kdo jsou Izraelovým semenem, přestat prokazovat být provždy přede mnou národem.‘“+ 37  Tak řekl Jehova: „‚Kdyby se dala změřit nebesa nahoře a daly se prozkoumat základy země dole,+ sám bych také mohl zavrhnout celé Izraelovo semeno kvůli všemu, co udělali,‘+ je Jehovův výrok.“ 38  „Pohleď, přicházejí* dny,“ je Jehovův výrok, „a město bude jistě postaveno+ Jehovovi od věže Chananel+ po Nárožní bránu.+ 39  A provazec k měření+ ještě opravdu vyjde přímo k pahorku Gareb a jistě půjde kolem ke Goa. 40  A celá nížina mrtvol+ a tučného popela+ a všechny terasy až po říční údolí Kidron,+ až k nároží Koňské brány*+ směrem k východu slunce, budou něčím svatým Jehovovi.+ Nebude to již nikdy vykořeněno ani to nebude strženo až na neurčitý čas.“+

Poznámky

V heb. je toto sloveso v infinitivu absolutním, nevyjadřuje určitý čas ani určitou osobu.
„Tě“, ž. r., vztahuje se na ‚pannu‘ ve v. 4.
Nebo „věrně oddanou láskou“. Heb. chaʹsedh.
Nebo „pobřežními zeměmi“.
Dosl. „syny“.
„Svůj“, ž r., j. č., vztahuje se na „Ráchel“.
„Postav si“, ž. r., j. č., vztahuje se na „pannu“.
Nebo „cestě, po níž jsi šla“.
„Zdatného muže.“ Heb. gaʹver.
„Ti“, m. r., j. č.
„Ní“, vztahuje se na „zemi“.
Dosl. „otupěly“.
Dosl. „rozseknu“.
„Novou smlouvu.“ Heb. berithʹ chadha·šahʹ.
Dosl. „a“.
„Jsem je měl v manželském vlastnictví“, MVg; T „jsem v nich pro sebe nacházel zalíbení“; LXX „jsem se přestal o ně starat“; Sy „jsem jimi opovrhl“.
„Jistě vložím své zákony do jejich mysli a napíši je na jejich srdce“, LXX.
„Ustanovení“, MTSyVg; LXX a jeden heb. rkp. vynechávají.
„Přicházejí“, MmarginTLXXSyVg a 48 heb. rkp. V heb. je participium, pro které v M nejsou uvedeny souhlásky; byly však připojeny samohláskové značky, které ukazují, že se zde má číst „přicházejí“. Je to qere, ale ne ketib (čteno, ale nenapsáno).
Nebo „bráně koní“.